Trắc nghiệm Unit 8 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

There _____ two cupcakes. 

is

are

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

_____ there any potatoes?

Is

Are 

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

There ______ a pizza.

is

are 

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

______ there an onion?

Is

Are 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answers.

______ you like some noodles?

a. What 

b. Would 

c. How 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My ______ food is fish.

a. like 

b. some 

c. favorite 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Yes, there is _____ egg.

a. a

b. some

c. an 

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete the sentences with the available words.

there
any
some
with
Sure
1. Are there ..... bananas?
2. We eat ice cream ..... a spoon.
3. Would you like ..... cake? - ..... , thanks.
4. Is ..... an apple?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

There _____ two cupcakes. 

is

are

Đáp án

are

Lời giải chi tiết :

There are two cupcakes. (Có 2 chiếc bánh nướng nhỏ.)

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

_____ there any potatoes?

Is

Are 

Đáp án

Are 

Lời giải chi tiết :

Are there any potatoes? (Có vài củ khoai tây có phải không?)

Câu 3 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

There ______ a pizza.

is

are 

Đáp án

is

Lời giải chi tiết :

There is a pizza. (Có một chiếc bánh pizza.)

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Choose is or are.  

______ there an onion?

Is

Are 

Đáp án

Is

Lời giải chi tiết :

Is there an onion? (Có một củ hành tây có phải không?)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answers.

______ you like some noodles?

a. What 

b. Would 

c. How 

Đáp án

b. Would 

Lời giải chi tiết :

Would you like some noodles? (Cậu có muốn một chút mì không?)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My ______ food is fish.

a. like 

b. some 

c. favorite 

Đáp án

c. favorite 

Lời giải chi tiết :

My favorite food is fish. (Món ăn yêu thích của mình là cá.)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Yes, there is _____ egg.

a. a

b. some

c. an 

Đáp án

c. an 

Lời giải chi tiết :

“an” đứng trước danh từ bắt đầu bằng một trong 5 nguyên âm trong tiếng Anh (u, e, o, a, i)

Yes, there is an egg. (Đúng vậy, có một quả trứng.)

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Complete the sentences with the available words.

there
any
some
with
Sure
1. Are there ..... bananas?
2. We eat ice cream ..... a spoon.
3. Would you like ..... cake? - ..... , thanks.
4. Is ..... an apple?
Đáp án
there
any
some
with
Sure
1. Are there
any
bananas?
2. We eat ice cream
with
a spoon.
3. Would you like
some
cake? -
Sure
, thanks.
4. Is
there
an apple?
Lời giải chi tiết :

1. Are there any bananas?

(Có vài quả chuối đúng không?)

2. We eat ice cream with a spoon.

(Chúng mình ăn kem bằng thìa/muỗng.)

3. Would you like some cake? – Sure, thanks.

(Cậu có muốn chút bánh ngọt không? – Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu.)

4. Is there an apple?

(Có một quả táo đúng không?)

close