Trắc nghiệm Unit 4 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

Where's

is

dad

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Where's

is

dad

?

Phương pháp giải :

Lưu ý: Where's = Where is

Lời giải chi tiết :

Where’s dad? (Bố đâu rồi?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

My

kitchen

has

is

a

table

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My

kitchen

has

is

a

table

.

Lời giải chi tiết :

My kitchen has a table. (Phòng bếp của tôi có một chiếc bàn.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive word in the sentence below.

She's

do

in 

the 

yard.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She's

do

in 

the 

yard.

Lời giải chi tiết :

She’s in the yard. (Cô ấy đang ở trong sân.)

Câu hỏi 4 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. 

2. 

3. 

4. 

What’s he doing?

He’s cleaning

My bed room has a bed, a chair and a desk.

What’s she doing?

She’s cooking.

Is the mirror in the bathroom?

Yes, it is.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 

What’s she doing?

She’s cooking.

2. 

Is the mirror in the bathroom?

Yes, it is.

3. 

What’s he doing?

He’s cleaning

4. 

My bed room has a bed, a chair and a desk.

Phương pháp giải :

Các con nhìn các bức tranh và nối với những câu có nội dung phù hợp

Lời giải chi tiết :

1. 

What’s she doing? (Bà ấy đang làm gì vậy?)

She’s cooking. (Bà ấy đang nấu ăn.)

2. 

Is the mirror in the bathroom? (Cái gương có ở trong phòng tắm không?)

Yes, it is. (Có, nó ở đó.)

3. 

What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

He’s cleaning. (Anh ấy đang quét dọn.)

4. 

My bed room has a bed, a chair and a desk. (Phòng ngủ của tôi có một chiếc giường, một chiếc ghê và một chiếc bàn học.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

is

in 

Brother 

the living room 

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Brother 

is

in 

the living room 

.

Lời giải chi tiết :

Brother is in the living room. (Em trai đang ở phòng khách.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

She

in

is

playing 

the yard

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She

is

playing 

in

the yard

Lời giải chi tiết :

She’s is playing in the yard. (Cô ấy đang chơi ở sân.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

the sofa 

Is

the bedroom 

in

?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Is

in

the bedroom 

Lời giải chi tiết :

Is the sofa in the bedroom? (Ghế sô pha có ở trong phòng ngủ không?)

Câu hỏi 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

on

live 

Tran Cung street 

I

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

live 

on

Tran Cung street 

.

Lời giải chi tiết :

I live on Tran Cung street. (Tôi sống trên đường Trần Cung.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____  she doing?

a. What’s

b. Where's

c. What 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. What’s

Lời giải chi tiết :

What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My bathroom ____ a mirror.

a. have 

b. is

c. has

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. has

Lời giải chi tiết :

My bathroom has a mirror. (Phòng tắm của tôi có một cái gương.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I live ____ Tran Quoc Hoan street.

a. in 

b. on 

c. of

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. on 

Lời giải chi tiết :

I live on Tran Quoc Hoan street. (Tôi sống trên đường Trần Quốc Hoàn.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ the closet in the bedroom?

a. Is

b. Are 

c. Do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay
Lời giải chi tiết :

Is the closet in the bedroom? (Tủ quần áo có ở trong phòng ngủ không?)

Câu hỏi 13 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Where’s dad?

2. What’s he doing?

3. Is the chair in the kitchen?

Yes, it is.

He’s cooking.

He’s in the kitchen.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Where’s dad?

He’s in the kitchen.

2. What’s he doing?

He’s cooking.

3. Is the chair in the kitchen?

Yes, it is.

Phương pháp giải :

Các con ghép các câu tạo thành những cặp câu hội thoại đúng và hợp lí. 

Lời giải chi tiết :

1. 

Where’s dad? (Bố đâu rồi?)

He’s in the kitchen. (Ông ấy ở trong phòng bếp.)

2. 

What’s he doing? (Ông  ấy đang làm gì vậy?)

He’s cooking. (Ông ấy đang nấu ăn.)

3. 

Is the chair in the kitchen? (Có cái ghế trong phòng bếp không?)

Yes, it is. (Có, nó ở đó.)

close