Trắc nghiệm Unit 2 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in the word below.

b

r

o

a

t

h

e

r

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in each word below.

a

u

n

t

d

Câu 3 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in each word below.

u

n

c

l

e

i

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

cou_in

a. z 

b. d 

c. s

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

siste_

a. k

b. r 

c. d

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

f_mily 

a. e 

b. o 

c. a 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

gra_dmot_er 

a. n, h

b. m, h 

c. g, k 

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

_ather 

a. p 

b. f

c. t

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

mothe_

a. t 

b. r 

c. m  

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

g_and_ather

a. r, t

b. r, f

c. d, f 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ live in the water. 

a. Dogs

b. Cats

c. Fish 

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ have two wings that they can fly. 

a. Cats

b. Birds

c. Dogs

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ catch mice.

a. Cats

b. Birds

c. Fish 

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

 ____ bark when they see strangers.

a. Fish 

b. Cats

c. Dogs

Câu 15 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

Go to bed

Wake up

Clean your room

Do your home work

Câu 16 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words inthe suitable columns.

month 

grandfather

please

play 

this

fun

/ʌ/
/ð/
/pl/

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in the word below.

b

r

o

a

t

h

e

r

Đáp án

b

r

o

a

t

h

e

r

Lời giải chi tiết :

brother: anh/em trai

Câu 2 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in each word below.

a

u

n

t

d

Đáp án

a

u

n

t

d

Lời giải chi tiết :

aunt (n): cô/dì

Câu 3 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Choose the excessive letter in each word below.

u

n

c

l

e

i

Đáp án

u

n

c

l

e

i

Lời giải chi tiết :

uncle: cậu/chú

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

cou_in

a. z 

b. d 

c. s

Đáp án

c. s

Lời giải chi tiết :

cousin: anh/chị/em họ

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

siste_

a. k

b. r 

c. d

Đáp án

b. r 

Lời giải chi tiết :

sister: chị/em gái

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter.

f_mily 

a. e 

b. o 

c. a 

Đáp án

c. a 

Lời giải chi tiết :

family: gia đình

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letter. 

gra_dmot_er 

a. n, h

b. m, h 

c. g, k 

Đáp án

a. n, h

Lời giải chi tiết :

grandmother: bà (ngoại/nội)

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

_ather 

a. p 

b. f

c. t

Đáp án

b. f

Lời giải chi tiết :

father: bố

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

mothe_

a. t 

b. r 

c. m  

Đáp án

b. r 

Lời giải chi tiết :

mother: mẹ

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the missing letters.

g_and_ather

a. r, t

b. r, f

c. d, f 

Đáp án

b. r, f

Lời giải chi tiết :

grandfather: ông (nội/ngoại)

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ live in the water. 

a. Dogs

b. Cats

c. Fish 

Đáp án

c. Fish 

Phương pháp giải :

Lưu ý: “Fish” số nhiều (cùng 1 loài cá) cũng là “Fish”.

Lời giải chi tiết :

Fish live in the water. (Cá sống dưới nước.)

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ have two wings that they can fly. 

a. Cats

b. Birds

c. Dogs

Đáp án

b. Birds

Lời giải chi tiết :

Birds have two wings that they can fly. (Những chú chim có 2 chiếc cánh vậy nên chúng có thể bay lượn.)

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ catch mice.

a. Cats

b. Birds

c. Fish 

Đáp án

a. Cats

Phương pháp giải :

Lưu ý:

mouse: chuột (số ít)

mice: chuột (số nhiều)

Lời giải chi tiết :

Cats catch mice. (Mèo thì bắt chuột.)

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

 ____ bark when they see strangers.

a. Fish 

b. Cats

c. Dogs

Đáp án

c. Dogs

Phương pháp giải :

Lưu ý: 

bark: sủa

strangers: người lạ (số nhiều)

Lời giải chi tiết :

Dogs bark when they see strangers. (Chó sủa khi thấy người lạ.)  

Câu 15 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

Go to bed

Wake up

Clean your room

Do your home work

Đáp án

1. 

Do your home work

2. 

Clean your room

3. 

Wake up

4. 

Go to bed

Lời giải chi tiết :

1 – Do your homework (làm bài tập về nhà của bạn)

2 – Clean your room (dọn dẹp phòng của bạn)

3 – Wake up (thức dậy)

4 – Go to bed (đi ngủ)

Câu 16 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words inthe suitable columns.

month 

grandfather

please

play 

this

fun

/ʌ/
/ð/
/pl/
Đáp án
/ʌ/

month 

fun

/ð/

grandfather

this

/pl/

please

play 

Phương pháp giải :

Các con đọc từ lên và chia chúng vào các cột tương ứng với âm mà những từ này có. Có thể sử dụng từ điển để biết cách phát âm của những từ này.

Lời giải chi tiết :

close