Trắc nghiệm Unit 2 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

This ____ my brother.

a. are 

b. is

c. do 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. is

Lời giải chi tiết :

This is my brother. (Đây là anh/em trai của tôi.) 

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ your room!

a. Clean 

b. Do 

c. How

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. Clean 

Lời giải chi tiết :

Clean your room! (Hãy dọn dẹp phòng của bạn!)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ your homework!

a. Clean 

b. Do 

c. How

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. Do 

Lời giải chi tiết :

Do your homework! (Hãy làm bài tập về nhà của bạn!)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ____ my cat.

a. wake 

b. do 

c. love 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. love 

Lời giải chi tiết :

I love my cat. (Tôi yêu chú mèo của tôi.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ to bed!

a. Do 

b. Go 

c. What 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. Go 

Lời giải chi tiết :

Go to bed! (Hãy đi ngủ đi!)

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. This is my mother.

2. Who’s he?

3. What’s her name?

Her name’s Jane.

Hello, I’m Jake.

He’s my uncle.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. This is my mother.

Hello, I’m Jake.

2. Who’s he?

He’s my uncle.

3. What’s her name?

Her name’s Jane.

Phương pháp giải :

Các con nối 2 câu với nhau để tạo những cặp câu đối thoại phù hợp.

Lời giải chi tiết :
  1.  

This is my mother. (Đây là mẹ của tôi.)

Hello, I’m Jake. (Cháu chào cô, cháu là Jake.)

  1.  

Who’s he? (Chú ấy là ai?)

He’s my uncle. (Chú ấy là chú của tôi.)

  1.  

What’s her name? (Tên của cô ấy là gì?)

Her name’s Jane. (Tên của cô ấy là Jane.)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I love dogs.

I don’t like dogs.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I don’t like dogs.

Phương pháp giải :

Các con nhìn tranh và lựa chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bức tranh minh họa.

Lời giải chi tiết :

I love dogs. (Tôi yêu chó.) => Câu này không đúng với tranh minh họa. 

I don’t like dogs. (Tôi không thích chó.)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I love cats.

I love dogs.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I love dogs.

Phương pháp giải :

Các con nhìn tranh và lựa chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bức tranh minh họa.

Lời giải chi tiết :

I love cats. (Tôi yêu mèo.) => Câu này không đúng với tranh minh họa.

I love dogs. (Tôi yêu chó.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I love my fish.

I don’t like birds.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I love my fish.

Phương pháp giải :

Các con nhìn tranh và lựa chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bức tranh minh họa.

Lời giải chi tiết :

I love my fish. (Tôi yêu chú cá của tôi.)

I don’t like birds. (Tôi không thích những chú chim.) => Câu này không đúng với tranh minh họa.  

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I like dogs.

I love my cat.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I love my cat.

Phương pháp giải :

Các con nhìn tranh và lựa chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bức tranh minh họa.

Lời giải chi tiết :

I like dogs. (Tôi thích những chú cún.) => Câu này không đúng với tranh minh họa.

I love my cat. (Tôi yêu bé mèo của tôi.)

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

like 

birds

I

don't

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

don't

like 

birds

.

Lời giải chi tiết :

I don’t like birds. (Tôi không thích những chú chim.)

Câu hỏi 12 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

my

This

aunt 

is

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This

is

my

aunt 

.

Lời giải chi tiết :

This is my aunt. (Đây là cô/dì/bác gái của tôi.)

Câu hỏi 13 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

my 

love 

dog 

I

.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I

love 

my 

Lời giải chi tiết :

I love my dog. (Tôi yêu chú cún của tôi.)

close