Trắc nghiệm Unit 2 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

This ____ my brother.

a. are 

b. is

c. do 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ your room!

a. Clean 

b. Do 

c. How

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ____ my cat.

a. wake 

b. do 

c. love 

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. This is my mother.

2. Who’s he?

3. What’s her name?

Her name’s Jane.

Hello, I’m Jake.

He’s my uncle.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I love dogs.

I don’t like dogs.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

like 

birds

I

don't

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

This ____ my brother.

a. are 

b. is

c. do 

Đáp án

b. is

Lời giải chi tiết :

This is my brother. (Đây là anh/em trai của tôi.) 

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_____ your room!

a. Clean 

b. Do 

c. How

Đáp án

a. Clean 

Lời giải chi tiết :

Clean your room! (Hãy dọn dẹp phòng của bạn!)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I ____ my cat.

a. wake 

b. do 

c. love 

Đáp án

c. love 

Lời giải chi tiết :

I love my cat. (Tôi yêu chú mèo của tôi.)

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. This is my mother.

2. Who’s he?

3. What’s her name?

Her name’s Jane.

Hello, I’m Jake.

He’s my uncle.

Đáp án

1. This is my mother.

Hello, I’m Jake.

2. Who’s he?

He’s my uncle.

3. What’s her name?

Her name’s Jane.

Phương pháp giải :

Các con nối 2 câu với nhau để tạo những cặp câu đối thoại phù hợp.

Lời giải chi tiết :
  1.  

This is my mother. (Đây là mẹ của tôi.)

Hello, I’m Jake. (Cháu chào cô, cháu là Jake.)

  1.  

Who’s he? (Chú ấy là ai?)

He’s my uncle. (Chú ấy là chú của tôi.)

  1.  

What’s her name? (Tên của cô ấy là gì?)

Her name’s Jane. (Tên của cô ấy là Jane.)

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I love dogs.

I don’t like dogs.

Đáp án

I don’t like dogs.

Phương pháp giải :

Các con nhìn tranh và lựa chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bức tranh minh họa.

Lời giải chi tiết :

I love dogs. (Tôi yêu chó.) => Câu này không đúng với tranh minh họa. 

I don’t like dogs. (Tôi không thích chó.)

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

like 

birds

I

don't

.

Đáp án

I

don't

like 

birds

.

Lời giải chi tiết :

I don’t like birds. (Tôi không thích những chú chim.)

close