Trắc nghiệm Unit 5 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Can you 

2. No,

3. I use

4. I'm 

5. Yes, 

a. good at catching.

b. arms and hands in basketball.

c. I can’t.

d. play badminton?

e. you may.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Can you 

d. play badminton?

2. No,

c. I can’t.

3. I use

b. arms and hands in basketball.

4. I'm 

a. good at catching.

5. Yes, 

e. you may.

Lời giải chi tiết :

1- d

Can you play badminton?

(Cậu có thể chơi cầu lông không?)

2 - c

No, I can’t.

(Không, mình không thể.)

3 - b

I use my arms and hands in basketball.

(Mình dùng cánh tay và bàn tay trong môn bóng rổ.)

4 – a

I’m good at catching.

(Mình giỏi bắt (bóng).)

5 – e

Yes, you may.

(Được, cậu có thể.)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose correct answers.

________ you swim?

a. What 

b. Can 

c. Can't 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. Can 

Lời giải chi tiết :

Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

May I ____ TV?

a. watch 

b. watching 

c. watches 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. watch 

Lời giải chi tiết :

May I watch TV? (Mình có thể xem TV không?)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ good at playing volleyball. 

a. I

b. I not 

c. I'm 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. I'm 

Lời giải chi tiết :

I’m good at kicking. (Mình giỏi chơi bóng chuyền.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

_______ are you good at?

a. What 

b. What's 

c. Who

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. What 

Lời giải chi tiết :

What are you good at? (Cậu giỏi về cái gì?)

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I’m good at hitting.

I’m good at kicking.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I’m good at hitting.

Lời giải chi tiết :

I’m good at hitting. (Mình giỏi về đánh (bóng).)

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

May I go skateboarding?

May I going skateboarding?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

May I go skateboarding?

Lời giải chi tiết :

May I go skateboarding? (Mình có thể đi trượt ván không?)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

I can kick the ball in basketball.

I can’t kick the ball in basketball.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I can’t kick the ball in basketball.

Lời giải chi tiết :

I can’t kick the ball in basketball. (Mình không đá quả bóng trong môn bóng rổ.) 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look. Choose the correct sentence.

- Can you swim?

- ____________.

Yes, I can.

No, I can’t.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Yes, I can.

Lời giải chi tiết :

- Can you swim? (Cậu có thể bơi không?)

- Yes, I can. (Có, mình có thể.)

close