Trắc nghiệm Unit 7 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

What _____ you see?

a. are 

b. can 

c. not 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

b. can 

Lời giải chi tiết :

What can you see? (Cậu có thể nhìn thấy gì?)

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I can see ______.

a. a car big 

b. big car a

c. a big car

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. a big car

Lời giải chi tiết :

I can see a big car. (Mình có thể nhìn thấy một chiếc ô tô to.)

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

______ blocks do you have?

a. How many 

b. How 

c. What many 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. How many 

Lời giải chi tiết :

How many blocks do you have? (Cậu có bao nhiêu hình khối?)

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I _____ five marbles.

a. do 

b. can 

c. have 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

c. have 

Lời giải chi tiết :

I have five marbles. (Mình có 5 viên bi.)

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

Put the ball ______ the chair

a. on 

b. for 

c. in 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

a. on 

Lời giải chi tiết :

Put the ball on the chair. (Đặt quả bóng lên ghế.)

Câu hỏi 6 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.  

 

How 

many 

doll 

do 

you 

have? 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

How 

many 

doll 

do 

you 

have? 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi về số lượng của vật gì đó:

How many + danh từ số nhiều + do you have?

Sửa: How many dolls do you have?

(Cậu có mấy con búp bê vậy?)

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.  

Ten 

plus 

three

can

thirteen. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Ten 

plus 

three

can

thirteen. 

Lời giải chi tiết :

Sửa: Ten plus three is thirteen. (10 + 3 = 13)

Câu hỏi 8 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.  

can 

seeing 

a

white

car. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

can 

seeing 

a

white

car. 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc nói mình có thể làm gì:

I + can + động từ nguyên thể.

Sửa: I can see a white car.

(Mình có thể nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu trắng.)

Câu hỏi 9 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

Find ONE mistake in the sentence.  

having 

a

dice. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

having 

a

dice. 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc nói mình có cái gì đó:

I + have + danh từ.

Sửa: I have a dice.

(Mình có một viên xúc xắc.)

Câu hỏi 10 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Fifteen minus six

2. Ten plus seven

3. Twenty minus nine

4. Eighteen plus two

5. Sixteen minus eight

a. is twenty.

b. is eleven.

c. is nine.

d. is seventeen.

e. is eight. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Fifteen minus six

c. is nine.

2. Ten plus seven

d. is seventeen.

3. Twenty minus nine

b. is eleven.

4. Eighteen plus two

a. is twenty.

5. Sixteen minus eight

e. is eight. 

Lời giải chi tiết :

1 – c

Fifteen minus six is nine. (15 -  6 = 9)

2 – d

Ten plus seven is seventeen. (10 + 7 = 17)

3 – b

Twenty minus nine is eleven. (20 – 9 = 11)

4 – a

Eighteen plus two is twenty. (18 + 2 = 20)

5 –  e

Sixteen minus eight is eight. (16 – 8 = 8)

close