Trắc nghiệm Unit 3 Ngữ pháp Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ this your ruler? 

a. Are 

b. Is

c. That 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ you like English? 

a. Do

b. How

c. Are 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ do you have P.E? 

a. What 

b. How

c. When 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I can ____ green with yellow and blue.

a. make 

b. do 

c. like 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I have Math ____ Monday and Friday. 

a. in 

b. on 

c. is

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My ______ color is blue. 

a. favorite 

b. like 

c. make 

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Is this your pencil?

2. When do you have music?

3. Are these your notebooks?

4. Do you like art?

Yes, they are.

Yes, I do.

No, it isn’t.

I have music on Tuesday.

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your ruler?

Are these your ruler?

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your eraser?

Are these your erasers?

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your notebook?

Are these your notebooks?

Câu 11 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your pencil case?

Are these your pencil cases?

Câu 12 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

you

When

math

have

do

?

Câu 13 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

pink

My

favorite

is

color

.

Câu 14 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

can

with

I

and red

make orange 

yellow

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer.

_____ this your ruler? 

a. Are 

b. Is

c. That 

Đáp án

b. Is

Lời giải chi tiết :

Is this your ruler? (Đây có phải cái thước của bạn không?)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ you like English? 

a. Do

b. How

c. Are 

Đáp án

a. Do

Lời giải chi tiết :

Do you like English? (Bạn có thích môn tiếng Anh không?)

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

____ do you have P.E? 

a. What 

b. How

c. When 

Đáp án

c. When 

Lời giải chi tiết :

When do you have P.E? (Khi nào bạn có môn thể dục?)

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I can ____ green with yellow and blue.

a. make 

b. do 

c. like 

Đáp án

a. make 

Lời giải chi tiết :

I can make green with yellow and blue. (Tôi có thể tạo ra màu xanh lá với màu vàng và xanh dương.)

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

I have Math ____ Monday and Friday. 

a. in 

b. on 

c. is

Đáp án

b. on 

Lời giải chi tiết :

I have Math on Monday and Friday. (Tôi có môn Toán và thứ Hai và thứ Sáu.)

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My ______ color is blue. 

a. favorite 

b. like 

c. make 

Đáp án

a. favorite 

Lời giải chi tiết :

My favorite color is blue. (Màu yêu thích của tôi là màu xanh dương.)

Câu 7 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match. 

1. Is this your pencil?

2. When do you have music?

3. Are these your notebooks?

4. Do you like art?

Yes, they are.

Yes, I do.

No, it isn’t.

I have music on Tuesday.

Đáp án

1. Is this your pencil?

No, it isn’t.

2. When do you have music?

I have music on Tuesday.

3. Are these your notebooks?

Yes, they are.

4. Do you like art?

Yes, I do.

Lời giải chi tiết :

1.

Is this your pencil? (Đây có phải bút chì của bạn không?)

No, it isn’t. (Không, nó không phải.)

2.

When do you have music?  (Khi nào bạn có môn âm nhạc?)

I have music on Tuesday. (Tôi có môn âm nhạc vào thứ Ba.)

3.

Are these your notebooks? (Đây có phải những quyển vở ghi của bạn không?)

Yes, they are. (Đúng rồi.)

4. 

Do you like art? (Bạn  thích môn vẽ không?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your ruler?

Are these your ruler?

Đáp án

Is this your ruler?

Phương pháp giải :

Is this your + danh từ số ít?: Đây có phải là cái ____ của bạn không?

Are these your + danh từ số nhiều?: Đây có phải là những _____ của bạn không?

Lời giải chi tiết :

Is this your ruler? (Đây có phải cái thước của bạn không?)

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your eraser?

Are these your erasers?

Đáp án

Are these your erasers?

Phương pháp giải :

Is this your + danh từ số ít?: Đây có phải là cái ____ của bạn không?

Are these your + danh từ số nhiều?: Đây có phải là những _____ của bạn không?

Lời giải chi tiết :

Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy của bạn không?)

Are these your erasers? (Đây có phải những cục tẩy của bạn không?)

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your notebook?

Are these your notebooks?

Đáp án

Are these your notebooks?

Lời giải chi tiết :

Tên hình có 2 quyển vở, là số nhiều nên ta chọn cấu trúc với số nhiều: 

Are + these/those + tính từ sở hữu + danh từ số nhiều? 

Are these your notebooks? (Đây có phải những quyể vở ghi của bạn không?)

Câu 11 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Look and choose the correct sentence.

Is this your pencil case?

Are these your pencil cases?

Đáp án

Is this your pencil case?

Phương pháp giải :

Is this your + danh từ số ít?: Đây có phải là cái ____ của bạn không?

Are these your + danh từ số nhiều?: Đây có phải là những _____ của bạn không?

Lời giải chi tiết :

Is this your pencil case? (Đây có phải hộp bút của bạn không?)

Câu 12 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

you

When

math

have

do

?

Đáp án

When

do

you

have

math

?

Lời giải chi tiết :

When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

Câu 13 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

pink

My

favorite

is

color

.

Đáp án

My

favorite

color

is

pink

.

Lời giải chi tiết :

My favorite color is pink. (Màu yêu thích của tôi là màu hồng.)

Câu 14 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the given words to make a correct sentence.

can

with

I

and red

make orange 

yellow

.

Đáp án

I

can

make orange 

with

yellow

and red

.

Lời giải chi tiết :

I can make orange with yellow and red.

(Tôi có thể tạo ra màu cam với màu vàng và đỏ.)

close