Trắc nghiệm Unit 4 Từ vựng và Ngữ âm Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

Bathrooom

Yard

Livingroom 

Bedroom 

Kitchen 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Odd one out. 

a. kitchen

b. bed 

c. bathroom 

b. living room 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. cleaning

b. playing

c. eating

d. mirror

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. cooking 

b. closet 

c. desk 

d. TV

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. living room 

b. bedroom 

c. yard

d. kitchen

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We sleep on a _____.

a. box

b. mirror 

c bed 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My living room has a sofa, a table, a ____ and a picture.  

a. house

b. TV

c. yard

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My sister is ____ in the kitchen.

a. sleeping 

b. playing 

c. cooking 

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We sit on a _____. 

a. desk 

b. table 

c. chair

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

E _ _ _ _ _

E

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

S _ _ _ _ _ _ _

S

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

P _ _ _ _ _ _

P

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

C _ _ _ _ _

C

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

C _ _ _ _ _ _ _

C

Câu 15 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns.

livingroom

sleep

sofa

house

bedroom 

eat

/uː/
/i:/
/əʊ/, /aʊ/

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match.

1. 

2. 

3. 

4. 

Bathrooom

Yard

Livingroom 

Bedroom 

Kitchen 

Đáp án

1. 

Livingroom 

2. 

Bedroom 

3. 

Kitchen 

4. 

Bathrooom

Yard

Lời giải chi tiết :

1 – Living room (phòng khách)

2 – Bedroom (phòng ngủ)

3 – Kitchen (phòng bếp)

4 – Bathroom (phòng tắm)

5 – Yard (sân)

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 Odd one out. 

a. kitchen

b. bed 

c. bathroom 

b. living room 

Đáp án

b. bed 

Phương pháp giải :

Các con đoc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. kitchen (phòng bếp)

b. bed (giường)

c. bathroom (phòng tắm)

d. livingroom (phòng khách)

Các phương án a, c, d đều là những danh từ chỉ địa điểm trong ngôi nhà; phương án b là danh từ chỉ đồ vật.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. cleaning

b. playing

c. eating

d. mirror

Đáp án

d. mirror

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. cleaning (lau dọn)

b. playing (chơi)

c. eating (ăn)

d. mirror (cái gương)

Các phương án a, b, c đều là những từ chỉ hoạt động; phương án d là danh từ chỉ đồ vật.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out. 

a. cooking 

b. closet 

c. desk 

d. TV

Đáp án

a. cooking 

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. cooking (nấu ăn)

b. closet (tủ quần áo)

c. desk (bàn học)

d. TV (tivi)

Các phương án b, c, d đều là những từ danh từ chỉ sự vật; phương án a là từ chỉ hoạt động.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Odd one out.

a. living room 

b. bedroom 

c. yard

d. kitchen

Đáp án

c. yard

Phương pháp giải :

Các con đọc 4 phương án và chọn ra 1 phương án khác với 3 phương án còn lại.

Lời giải chi tiết :

a. living room (phòng khách)

b. bedroom (phòng ngủ)

c. yard (sân)

d. kitchen (phòng bếp)

Các phương án a, b, d đều là những từ chỉ các địa điểm thuộc trong ngôi nhà; phương án c chỉ địa điểm thuộc bên ngoài ngôi nhà.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We sleep on a _____.

a. box

b. mirror 

c bed 

Đáp án

c bed 

Lời giải chi tiết :

a. box (cái hộp)

b. mirror (cái gương)

c. bed (giường)

We sleep on a bed. (Chúng ta ngủ trên giường.)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My living room has a sofa, a table, a ____ and a picture.  

a. house

b. TV

c. yard

Đáp án

b. TV

Lời giải chi tiết :

a. house (ngôi nhà)

b. TV (ti vi)

c. yard (sân)

My livingroom has a sofa, a table, a TV and a picture. (Phòng khách của tôi có một chiếc ghế sô pha, 1 chiếc bàn, 1 chiếc ti vi và một bức tranh.)

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

My sister is ____ in the kitchen.

a. sleeping 

b. playing 

c. cooking 

Đáp án

c. cooking 

Lời giải chi tiết :

a. sleeping (ngủ)

b. playing (chơi)

c. cooking (nấu ăn)

My sister is cooking  in the kitchen. (Chị gái của tôi đang nấu ăn trong bếp.)

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the correct answer. 

We sit on a _____. 

a. desk 

b. table 

c. chair

Đáp án

c. chair

Lời giải chi tiết :

a. desk (bàn học/bàn làm việc)

b. table (cái bàn)

c. chair (cái ghế)

We sit on a chair. (Chúng ta ngồi trên một cái ghế.)

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

E _ _ _ _ _

E

Đáp án

E

Lời giải chi tiết :

Eating: ăn

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

S _ _ _ _ _ _ _

S

Đáp án

S

Lời giải chi tiết :

Sleeping: ngủ

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

P _ _ _ _ _ _

P

Đáp án

P

Lời giải chi tiết :

Picture: bức tranh

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

C _ _ _ _ _

C

Đáp án

C

Lời giải chi tiết :

Closet: tủ quần áo

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Look and complete the word.

C _ _ _ _ _ _ _

C

Đáp án

C

Lời giải chi tiết :

Cleaning: dọn dẹp

Câu 15 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put words in the suitable columns.

livingroom

sleep

sofa

house

bedroom 

eat

/uː/
/i:/
/əʊ/, /aʊ/
Đáp án
/uː/

livingroom

bedroom 

/i:/

sleep

eat

/əʊ/, /aʊ/

sofa

house

Phương pháp giải :

Các con đọc to các từ để chia các từ đã cho vào từng cột tương ứng với âm mà mỗi từ có. Có thể dùng từ điển để biết phiên âm của những từ này. 

Lời giải chi tiết :

close