Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình (VBT)

Giải vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 bài 19 trang 27, 28 các thế hệ trong một gia đình với lời giải ngắn gọn nhất.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Quan sát hình vẽ sau:

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

   - Gia đình A có …… thế hệ

   - Gia đình B có …… thế hệ

   - Gia đình C có …… thế hệ

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

       
       
     

 

 

Trả lời:

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

   - Gia đình A có 3 thế hệ

   - Gia đình B có 2 thế hệ

   - Gia đình C có 1 thế hệ

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

A

Ông bà

Bố mẹ

Con

B

Bố mẹ

Con

 

C

Vợ chồng

 

 

Bài 2

a) Đánh dấu x vào  trước từ chỉ thành viên có trong gia đình bạn.

 

Ông

 

Anh

 

 

Chị

 

Bố

 

Em

 

Mẹ

 

Bản thân

 

Trả lời:

a)

 

Ông

 

Anh

 

x

Chị

x

Bố

x

Em

x

Mẹ

x

Bản thân

 

b) Điền số hoặc từ vào chỗ … cho phù hợp với gia đình bạn.

   - Gia đình tôi có ….. thế hệ

   - …….. là người nhiều tuổi nhất.

   - …….. là người ít tuổi nhất

Trả lời:

- Gia đình tôi có 2 thế hệ

   - Bố là người nhiều tuổi nhất.

   - Em tôi là người ít tuổi nhất

Bài 3

Đánh dấu x vào  trước câu trả lời đúng.

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Trả lời:

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

x

Vợ và chồng cùng chung sống.

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

x

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

 

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

 

Vợ và chồng cùng chung sống.

 

Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

x

Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài