Giải mục 2 trang 33, 34 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Xét bất đẳng thức ( - 1 < 2.) a) Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả thì ta nhận được bất đẳng thức nào? b) Cộng -2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả nhận được thì ta được bất đẳng thức nào? c) Cộng vào hai vế của bất đẳng thức (1) với cùng một số c thì ta sẽ được bất đẳng thức nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

KP

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 33 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Xét bất đẳng thức \( - 1 < 2.\)

a) Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả thì ta nhận được bất đẳng thức nào?

b) Cộng -2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả nhận được thì ta được bất đẳng thức nào?

c) Cộng vào hai vế của bất đẳng thức (1) với cùng một số c thì ta sẽ được bất đẳng thức nào?

Phương pháp giải:

Ta có \( - 1 < 2\) nên vế trái là -1 và vế phải là 2.

Cộng 2 vào hai vế ta có vế trái là \( - 1 + 2 = 1;\) vế phải là \(2 + 2 = 4\)

So sánh hai kết quả vừa thu được ta có \(1 < 4\). Từ đó ta có bất đẳng thức: nếu \( - 1 < 2\) thì \( - 1 + 2 < 2 + 2\)

Tương tự với các ý còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có  \( - 1 + 2 = 1;2 + 2 = 4\) và \(1 < 4\) .

Từ đó ta có bất đẳng thức: Nếu \( - 1 < 2\) thì \( - 1 + 2 < 2 + 2\)

b) Ta có  \( - 1 + \left( { - 2} \right) =  - 3;2 + \left( { - 2} \right) = 0\) và \( - 3 < 0\) .

Từ đó ta có bất đẳng thức: Nếu \( - 1 < 2\) thì \( - 1 + \left( { - 2} \right) < 2 + \left( { - 2} \right)\)

c) Ta có bất đẳng thức: Nếu  \( - 1 < 2\) thì \( - 1 + c < 2 + c\)

LT3

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 34 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) \(19 + 2023\) và \( - 31 + 2023;\)

b) \(\sqrt 2  + 2\) và \(4.\)

Phương pháp giải:

Với a, b, c tùy ý ta có:

Nếu \(a < b\) thì \(a + c < b + c\)

Nếu \(a > b\) thì \(a + c > b + c\)

Nếu \(a \le b\) thì \(a + c \le b + c\)

Nếu \(a \ge b\) thì \(a + c \ge b + c\)

Lời giải chi tiết:

a) \(19 + 2023\) và \( - 31 + 2023;\)

Vì \(19 >  - 31\) nên \(19 + 2023 >  - 31 + 2023\) (cộng vào hai vế với cùng một số 2023)

b) \(\sqrt 2  + 2\) và \(4.\)

Vì \(\sqrt 2  < 2\) nên \(\sqrt 2  + 2 < 2 + 2\) hay \(\sqrt 2  + 2 < 4\) (biến đổi 4 thành tổng của 2 + 2)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close