Quảng cáo
 • Lý thuyết Căn bậc ba và căn thức bậc ba

  1. Căn bậc ba Khái niệm căn bậc ba của một số thực

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 60, 61

  Kí hiệu V là thể tích của hình lập phương với cạnh x. Hãy thay dấu “?” trong bảng sau bằng các giá trị thích hợp.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 62

  a) Tính giá trị của căn thức (sqrt[3]{{5x - 1}}) tại (x = 0) và tại (x = - 1,4.) b) Rút gọn biểu thức (sqrt[3]{{{x^3} - 3{x^2} + 3x - 1}}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 3.23 trang 62

  Tính: a) (sqrt[3]{{216}};) b) (sqrt[3]{{ - 512}};) c) (sqrt[3]{{ - 0,001}};) d) (sqrt[3]{{1,331}}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 3.24 trang 62

  Sử dụng MTCT, tính các căn bậc ba sau đây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai) : a) (sqrt[3]{{2,1}};) b) (sqrt[3]{{ - 18}};) c) (sqrt[3]{{ - 28}};) d) (sqrt[3]{{0,35}}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 3.25 trang 62

  Một người thợ muốn làm một thùng tôn hình lập phương có thể tích bằng (730,d{m^3}.) Em hãy ước lượng chiều dài cạnh thùng khoảng bao nhiêu dm?

  Xem chi tiết
 • Bài 3.26 trang 62

  Rút gọn các biểu thức sau: a) (sqrt[3]{{{{left( {1 - sqrt 2 } right)}^3}}};) b) (sqrt[3]{{{{left( {2sqrt 2 + 1} right)}^3}}};) c) ({left( {sqrt[3]{{sqrt 2 + 1}}} right)^3}.)

  Xem chi tiết
 • Bài 3.27 trang 62

  Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức (sqrt[3]{{27{x^3} - 27{x^2} + 9x - 1}}) tại (x = 7.)

  Xem chi tiết