Quảng cáo
 • Lý thuyết Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 6, 7, 8

  Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 9

  Trong hai cặp số (left( {0; - 2} right)) và (left( {2; - 1} right),) cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x - 2y = 44x + 3y = 5end{array} right.?)

  Xem chi tiết
 • Bài 1.1 trang 10

  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao? a) (5x - 8y = 0;) b) (4x + 0y = - 2;) c) (0x + 0y = 1;) d) (0x - 3y = 9.)

  Xem chi tiết
 • Bài 1.2 trang 10

  a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu “?” trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình (2x - y = 1:) b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.3 trang 10

  Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau: a) (2x - y = 3;) b) (0x + 2y = - 4;) c) (3x + 0y = 5.)

  Xem chi tiết
 • Bài 1.4 trang 10

  a) Hệ phương trình (left{ begin{array}{l}2x = - 65x + 4y = 1end{array} right.) có là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không, vì sao? b) Cặp số (left( { - 3;4} right)) có là một nghiệm của hệ phương trình đó hay không, vì sao?

  Xem chi tiết
 • Bài 1.5 trang 10

  Cho các cặp số (left( { - 2;1} right),left( {0;2} right),left( {1;0} right),left( {1,5;3} right),left( {4; - 3} right)) và hai phương trình (begin{array}{l}5x + 4y = 8,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right)3x + 5y = - 3.,,,,,,,,,,left( 2 right)end{array}) Trong các cặp số đã cho: a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)? b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm (1) và (2)? c) Vẽ hai đường thẳng (5x + 4y = 8) và (3x + 5y = - 3) tr

  Xem chi tiết