Quảng cáo
 • Lý thuyết Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 39

  Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x? a) ( - 3x + 7 le 0;) b) (4x - frac{3}{2} > 0;) c) ({x^3} > 0.)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 39, 40, 41

  Xét bất phương trình (5x + 3 < 0.left( 1 right)) Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải bất phương trình (1): a) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, cộng vào hai vế của bất phương trình (1) với -3, ta được một bất phương trình, kí hiệu là (2). b) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, nhân vào hai vế của bất phương trình (2) với (frac{1}{5}) (tức là chia cả hai vế của bất phương trình (2) cho hệ số của x là 5) để tìm nghiệm của bất phương trình.

  Xem chi tiết
 • Bài 2.16 trang 41

  Giải các bất phương trình sau: a) (x - 5 ge 0;) b) (x + 5 le 0;) c) ( - 2x - 6 > 0;) d) (4x - 12 < 0.)

  Xem chi tiết
 • Bài 2.17 trang 41

  Giải các bất phương trình sau: a) (3x + 2 > 2x + 3;) b) (5x + 4 < - 3x - 2.)

  Xem chi tiết
 • Bài 2.18 trang 41

  Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

  Xem chi tiết
 • Bài 2.19 trang 41

  Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi lãi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

  Xem chi tiết
 • Bài 2.20 trang 41

  Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65kg?

  Xem chi tiết