Giải bài tập 2.20 trang 41 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65kg?

Quảng cáo

Đề bài

Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65kg?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý: Khối lượng xe có thể chở = khối lượng của các thùng bia (khối lượng 1 thùng nhân với số thùng) + khối lượng bác lái xe. Trọng tải là 5,25 tấn nên khối lượng xe có thể chở luôn nhỏ hơn hoặc bằng trọng tải.

Lời giải chi tiết

Gọi số thùng bia mà xe tải có thể chở là x \(\left( {x \in \mathbb{N}^*} \right)\)

Khối lượng x thùng bia là \(6,7.x\left( {kg} \right)\)

Khối lượng x thùng bia và bác lái xe là \(6,7.x + 65\left( {kg} \right)\)

Trọng tải của xe là 5,25 tấn \( = 5250\left( {kg} \right)\) nên ta có \(6,7.x + 65 \le 5250\) hay \(6,7.x \le 5185\) suy ra \(x \le \frac{{51850}}{{67}} \approx 773,88\) hay \(x \le 773,88\)

Vậy xe có thể chở tối đa 773 thùng bia.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close