Giải mục 1 trang 39 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x? a) ( - 3x + 7 le 0;) b) (4x - frac{3}{2} > 0;) c) ({x^3} > 0.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LT1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 1 trang 39 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x?

a) \( - 3x + 7 \le 0;\)

b) \(4x - \frac{3}{2} > 0;\)

c) \({x^3} > 0.\)

Phương pháp giải:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn x có dạng \(ax + b < 0\) (hoặc \(ax + b > 0;ax + b \le 0;ax + b \ge 0\)) trong đó a,b là hai số đã cho, \(a \ne 0.\)

Lời giải chi tiết:

a) \( - 3x + 7 \le 0\) là bất phương trình bậc nhất một ẩn x.

b) \(4x - \frac{3}{2} > 0\) là bất phương trình bậc nhất một ẩn x.

c) \({x^3} > 0\) không là bất phương trình bậc nhất một ẩn x vì \({x^3}\) là một đa thức bậc ba.

LT2

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu hỏi Luyện tập 2 trang 39 SGK Toán 9 Kết nối tri thức

Trong các số -2;0;5, những số nào là nghiệm của bất phương trình \(2x - 10 < 0?\)

Phương pháp giải:

Số  \({x_0}\) là một nghiệm của bất phương trình  \(A\left( x \right) < B\left( x \right)\) nếu \(A\left( {{x_0}} \right) < B\left( {{x_0}} \right)\) là một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x =  - 2\) vào bất phương trình \(2x - 10 < 0\) ta được \(2.\left( { - 2} \right) - 10 < 0\) là một khẳng định đúng.

Ta nói \(x =  - 2\) là nghiệm của bất phương trình \(2x - 10 < 0.\)

Thay \(x = 0\) vào bất phương trình \(2x - 10 < 0\) ta được \(2.0 - 10 < 0\) là một khẳng định đúng.

Ta nói \(x = 0\) là nghiệm của bất phương trình \(2x - 10 < 0.\)

Thay \(x = 5\) vào bất phương trình \(2x - 10 < 0\) ta được \(2.5 - 10 < 0\) là một khẳng định sai.

Ta nói \(x = 5\) không là nghiệm của bất phương trình \(2x - 10 < 0.\)

Vậy -2; 0 là nghiệm của bất phương trình \(2x - 10 < 0.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close