Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 91 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 91 sách bài tập toán 8. Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau ...

Quảng cáo

Đề bài

Hai tam giác mà các cạnh có độ dài sau đây thì đồng dạng với nhau. Trường hợp nào đúng? Trường hợp nào sai? hãy đánh dấu gạch chéo vào ô trả lời thích hợp ở bảng sau:

Trường hợp

Đúng

Sai

a) 1,5cm, 2cm, 3cm và 4,5cm, 6cm, 9cm.

 

 

b) 2,5cm, 4cm, 5cm và 5cm, 12cm, 8cm.

 

 

c) 3,5cm, 6cm, 7cm và 15cm, 12cm, 7cm.

 

 

d) 2cm, 5cm, 6,5cm và 13cm, 10cm, 4cm.

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

Ta có \(\dfrac{{1,5}}{{4,5}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{3}{9}\left( { = \dfrac{1}{3}} \right)\)

Vậy hai tam giác đã cho đồng dạng.

b) Sai

Ta có \(\dfrac{{2,5}}{5} = \dfrac{4}{8} \ne \dfrac{5}{{12}}\)

Vậy hai tam giác đã cho không đồng dạng.

c) Sai

Ta có \(\dfrac{{3,5}}{7} = \dfrac{6}{{12}} \ne \dfrac{7}{{15}}\)

Vậy hai tam giác đã cho không đồng dạng.

d) Đúng

Ta có \(\dfrac{2}{4} = \dfrac{5}{{10}} = \dfrac{{6,5}}{{13}}\)\(\left( { = \dfrac{1}{2}} \right)\)

Vậy hai tam giác đã cho đồng dạng.

Ta điền vào bảng như sau:

Trường hợp

Đúng

Sai

a) 1,5cm, 2cm, 3cm và 4,5cm, 6cm, 9cm.

 

b) 2,5cm, 4cm, 5cm và 5cm, 12cm, 8cm.

 

 x

c) 3,5cm, 6cm, 7cm và 15cm, 12cm, 7cm.

 

 x

d) 2cm, 5cm, 6,5cm và 13cm, 10cm, 4cm.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài