Bài 37.8, 37.9, 37.10 trang 112 SBT Vật Lí 12

Giải bài 37.8, 37.9, 37.10 trang 112 sách bài tập vật lí 12. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

37.8

Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã \(T.\) Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. \(2T.\)                                       B. \(3T.\)

C. \(0,5T.\)                                    D. \(T.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Lời giải chi tiết:

+ Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

+ Số hạt nhân bị phóng xạ: \(\Delta N = {N_0} - N = \left( {1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}} \right){N_0}\)

Vậy

\(\begin{array}{l}\dfrac{{\Delta N}}{N} = \dfrac{{1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}}}{{\dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}}} = {2^{\dfrac{t}{T}}} - 1 = 3\\ \Rightarrow {2^{\dfrac{t}{T}}} = 4 \Rightarrow \dfrac{t}{T} = 2 \Rightarrow t = 2T\end{array}\)

Chọn A

37.9

Một chất phóng xạ ban đầu có \({N_0}\) hạt nhân. Sau \(1\) năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau \(1\) năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A. \(\dfrac{{{N_0}}}{6}.\)                                     B. \(\dfrac{{{N_0}}}{{16}}.\)

C. \(\dfrac{{{N_0}}}{9}.\)                                     D. \(\dfrac{{{N_0}}}{4}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng định luật phóng xạ: Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

Lời giải chi tiết:

Sau \(1\) năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã:

\( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{3} \\\Leftrightarrow {2^{\dfrac{1}{T}}} = 3\)

Sau một năm nữa vậy \(t = 2\) năm, số hạt nhân còn lại là \( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{2}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}{{.2}^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{3.3}} = \dfrac{{{N_0}}}{9}\)

Chọn C

37.10

Hạt nhân \({}_{84}^{210}Po\) đang đứng yên thì phóng xạ \(\alpha .\) Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt \(\alpha \)

A. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C. bằng động năng của hạt nhân con.

D. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Phương pháp giải:

Sử dụng bảo toàn động lượng trong phản ứng hạt nhân.

Lời giải chi tiết:

Phương trình phản ứng hạt nhân: \(_{84}^{210}Po \to _{82}^{206}Pb + _2^4\alpha \)

Bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{p_{Pb}}}  + \overrightarrow {{p_\alpha }}  = \overrightarrow {{p_{Po}}}  = \overrightarrow 0 \)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \overrightarrow {{p_{Pb}}}  =  - \overrightarrow {{p_\alpha }} \\ \Leftrightarrow {\left( {\overrightarrow {{p_{Pb}}} } \right)^2} = {\left( { - \overrightarrow {{p_\alpha }} } \right)^2}\\ \Leftrightarrow 2{m_{Pb}}.{{\rm{W}}_{{d_{Pb}}}} = 2{m_\alpha }.{{\rm{W}}_{{d_\alpha }}}\\ \Rightarrow \dfrac{{{{\rm{W}}_{{d_{Pb}}}}}}{{{{\rm{W}}_{{d_\alpha }}}}} = \dfrac{{{m_\alpha }}}{{{m_{Pb}}}} = \dfrac{4}{{206}} \\\Rightarrow {{\rm{W}}_{{d_\alpha }}} > {{\rm{W}}_{{d_{Pb}}}}\end{array}\)

Chọn A

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 37. Phóng xạ
 • Bài 37.11, 37.12 trang 112 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 37.11, 37.12 trang 112 sách bài tập vật lí 12. Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

 • Bài 37.13, 37.14 trang 113 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 37.13, 37.14 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Có thể đẩy nhanh quá trình phóng xạ của một khối chất bằng biện pháp nào dưới đây?

 • Bài 37.15 trang 113 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 37.15 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Hằng số phân rã của rubiđi (89Rb) là 0,00077 (s^-1) Tính chu kì bán tương ứng.

 • Bài 37.16 trang 113 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 37.16 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Một mẫu chất phóng xạ radon chứa 1010 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày).

 • Bài 37.17 trang 113 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 37.17 trang 113 sách bài tập vật lí 12. Sau 1 năm, lượng hạt nhân ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm 3 lần. Nó sẽ giảm bao nhiêu lần sau 2 năm?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài