Giải bài 21,22,23,24 trang 54 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24 trang 54 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Biến đổi hóa học trong khoang miệng.

2.Biến đổi hóa học ở dạ dày.

3. Biến đổi hóa học ở ruột non                                     

 

 

A. Biến đổi tinh bột -> đường đơn;

prôtêin -> axit amin;  

lipit -> axit béo+ glixêrin ;

nuclêic —> nuclêôtit và các thành phần cấu tạo của nuclêôtit.

B. Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

C. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin.

1...

2…

3...

Phương pháp giải:

Tiêu hóa ở khoang miệng gồm: Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim amilaza trong hóa học: biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantozo

Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày: Biến đổi hóa học: hoạt động của enzim pepsin phân cắt một phần protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 – 10 axit amin

Tiêu hóa ở ruột non: Biến dổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

 

1

2

3

B

C

A

Câu 22

 22. Câu nào đúng ghi Đ và cáu nào sai ghi S vào ô trống :

Câu

Đúng

Sai

1. Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

 

 

2. Quá trình tiêu hoá chỉ được thực hiện nhờ các tuyến tiêu hoá.

 

 

3. Tinh bột được biến đổi thành glucôzơ là nhờ hoạt động của răng.

 

 

4. Thức ăn được đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi.

 

 

5. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi cơ học và hoá học. Trong đó, biến đổi hoá-học là quan trọng.

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

 

Câu

Đúng

Sai

1. Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

 x

 

2. Quá trình tiêu hoá chỉ được thực hiện nhờ các tuyến tiêu hoá.

 

 x

3. Tinh bột được biến đổi thành glucôzơ là nhờ hoạt động của răng.

 

 x

4. Thức ăn được đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi.

 x

 

5. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi cơ học và hoá học. Trong đó, biến đổi hoá-học là quan trọng.

 x

 

Câu 23

23.

 

Khoang miệng

Dạ dày

Ruột non

Thức ăn bị cắt, nghiển nhỏ, nhào trộn dịch vị. 

 

 

 

Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt

 

 

 

Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất.

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

 

 

Khoang miệng

Dạ dày

Ruột non

Thức ăn bị cắt, nghiền nhỏ, nhào trộn dịch vị.

 

X

 

Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt.

X

 

 

Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất

 

 

X

Câu 24

24.

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

Prôtêin

 

 

Axit béo

 

 

Glixêrin

 

 

Gluxit

 

 

Lipit

 

 

Đường đơn

 

 

Axit amin

 

 

Muối khoáng

 

 

Nước và vitamin

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

 

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

Prôtêin

X

 

Axit béo

 

X

Glixêrin

 

X

Gluxit

X

 

Lipit

X

 

Đường đơn

 

X

Axit amin

 

X

Muối khoáng

X

X

Nước và vitamin

X

X

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close