Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 59 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 59 sách bài tập Sinh học 8. Vì sao nói trao đổi chất là đặc trưng cơ bản của cơ thể sống ?

 • pic

  Bài 2 trang 59 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 59 sách bàu tập Sinh học 8. Nêu rõ mối quan hệ giữa trao đổi chất ở phạm vi cơ thể với trao đổi chất ở phạm vi tế bào.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 60 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 60 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày mối quan hệ giữa trao đổi chất với chuyển hoá ở tê bào (chuyển hoá nội bào).

 • pic

  Bài 4 trang 60 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 60 sách bài tập Sinh học 8. Giải thích mối quan hệ giũa đổng hoá và dị hoá tuy là hai mặt mâu thuẫn nhưng thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau.

 • pic

  Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 61 SBTsách bài tập Sinh học 8. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.

 • pic

  Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Chuyển hoá cơ bản là gì ? Nêu ý nghĩa của việc xác định chuyển hoá cơ bản.

 • pic

  Bài 3 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lúc trời lạnh.

 • pic

  Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Có thể xác định cường độ trao đổi chất của cơ thể bằng cách nào ? Việc làm đó có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ các nguyên tắc thành lập khẩu phần ăn uống hằng ngày.

 • pic

  Bài 6 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ vai trò vitamin đối với đời sống qua một số ví dụ cụ thể.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 7 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của muối khoáng trong đời sống của động vật và con người.

 • pic

  Bài 8 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 8 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Hãy giải thích câu ca dao :

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 trang 63 SBT Sinh học 8

  Giải bài 11,12,13,14,15 trang 63 sách bài tập Sinh học 8. Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực chất là

 • pic

  Bài 16,17,18,19,20 trang 64 SBT Sinh học 8

  Giải bài 16,17,18,19,20 trang 64 sách bài tập Sinh học 8. Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để

 • pic

  Bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 8

  Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 sách bài tập Sinh học 8. Vitamin và muối khoáng tuy ...(1)... năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu ...(2)...

 • pic

  Bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 8

  Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Gửi bài