Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 61 SBTsách bài tập Sinh học 8. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.

 • pic

  Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Chuyển hoá cơ bản là gì ? Nêu ý nghĩa của việc xác định chuyển hoá cơ bản.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lúc trời lạnh.

 • pic

  Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Có thể xác định cường độ trao đổi chất của cơ thể bằng cách nào ? Việc làm đó có ý nghĩa gì ?

 • pic

  Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ các nguyên tắc thành lập khẩu phần ăn uống hằng ngày.

 • pic

  Bài 6 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ vai trò vitamin đối với đời sống qua một số ví dụ cụ thể.

 • pic

  Bài 7 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của muối khoáng trong đời sống của động vật và con người.

 • pic

  Bài 8 trang 61 SBT Sinh học 8

  Giải bài 8 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Hãy giải thích câu ca dao :

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 62 SBT Sinh học 8

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 trang 63 SBT Sinh học 8

  Giải bài 11,12,13,14,15 trang 63 sách bài tập Sinh học 8. Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực chất là

 • pic

  Bài 16,17,18,19,20 trang 64 SBT Sinh học 8

  Giải bài 16,17,18,19,20 trang 64 sách bài tập Sinh học 8. Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để

 • pic

  Bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 8

  Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 sách bài tập Sinh học 8. Vitamin và muối khoáng tuy ...(1)... năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu ...(2)...

 • pic

  Bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 8

  Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Gửi bài