Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 1 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Cơ thể người có những tuyến nội tiết nào ?

 • pic

  Bài 2 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Vai trò của các tuyến nội tiết là gì ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 121 SBT Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết.

 • pic

  Bài 4 trang 124 SBT Sinh học 8

  Giải bài 4 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ mổỉ quan hệ giữa hệ thẩn kinh và hệ nội tiết trong điểu hoà và phối hợp các quá trình sinh lí trong cơ thể.

 • pic

  Bài 5 trang 124 SBT Sinh học 8

  Giải bài 5 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến giáp và tuyến cận giáp.

Gửi bài Gửi bài