Đề thi THPTQG năm 2021 đợt 1- Mã đề 301

Đề bài

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
 • D
  Rút quân đồng minh của Mỹ khỏi miền Nam.
Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  miền Nam chưa được giải phóng.
 • B
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • C
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • D
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

 • A
  kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  cải cách và mở cửa nền kinh tế.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Việt Nam Quang phục hội.
 • B
  Trung đội Cứu quốc quân III.
 • C
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • B
  Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng.
 • C
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • D
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.
Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Vận động cải cách trang phục.
 • C
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ than.
Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực được thiết lập.
 • B
  Những đòi hỏi của cuộc sống.
 • C
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.
Câu 8 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

 • A

  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.

 • B

  phát động tiến công và nổi dậy.

 • C

  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

 • D

  thực hiện chủ trương vô sản hóa.

Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Ngân hàng Thế giới (WB).
 • B
  Cộng đồng châu Âu (EC)
 • C
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  thực hiện kế hoạch quân sự Rove.
 • B
  đề ra kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.
 • D
  tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

 • A
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Quân Pháp bị sa lầy trên chiến trường.
 • D
  Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam.
Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa là

 • A

  Anh.

 • B

  Brunây.

 • C

  Liên Xô.

 • D

Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

 Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

 • A
  mở rộng diện tích trồng cao su.
 • B
  chỉ phát triển công nghiệp hoá chất.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim.
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A
  Ấn Độ.
 • B
  Nhật Bản.
 • C
  Trung Quốc.
 • D
  Môdămbích.
Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Bảo vệ biên giới Tây Nam.
 • B
  Xây dựng Hội Liên Việt.
 • C
  Xây dựng Quỹ độc lập.
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.
Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc?

 • A
  Đức.
 • B
  Mī.
 • C
  Nhật Bản.
 • D
  Italia.
Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp.
 • C
  Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.
 • D
  Phát triển kinh tế nhiều thành phần.
Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.
 • B
  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.
 • C
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
 • D
  thực dân Pháp cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam.
Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
 • B
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • C
  nước Cộng hòa Inđônêxia ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền dân chủ.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.
Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 • C

  Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.

 • D

  Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.

Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A

  Đông Đức.

 • B

  Tây Đức.

 • C

  Tây Béclin.

 • D

  Tây Âu.

Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.
 • B
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
 • D
  bị cột chặt vào nền kinh tế nước Pháp.
Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A
  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.
 • B
  đánh dấu một bước phát triển của phong trào cách mạng.
 • C
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • D
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.
Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc được thành lập.
 • B
  Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí kết.
 • C
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
 • D
  Quốc tế Cộng sản được thành lập
Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

 • A
  Mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
 • B
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • C
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • D
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.
Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A
  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.
 • B
  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh
 • C
  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.
 • D
  Có phương pháp đấu tranh phù hợp.
Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

 • A
  Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
 • B
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp.
 • C
  Đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.
Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A
  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
 • B
  Phát huy được những nguồn lực từ bên ngoài.
 • C
  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • D
  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.
Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

 • A
  Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.
 • B
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 • C
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • D
  Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh
Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B
  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 • C
  Nằm trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D

  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.

Câu 32 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

 • A
  Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.
 • B
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • C
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
 • D
  Góp phần xác lập khuynh hướng mới trong phong trào dân tộc.
Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Xây dựng lý luận cách mạng đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc.
 • B
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • C
  Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
 • D
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai.
 • B
  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.
 • C
  Lực lượng Đồng minh ở Việt Nam đều mang bản chất phản cách mạng,
 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
 • C
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • D
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?

 • A
  Là điển hình về sự chủ động của Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh ngoại giao.
 • B
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • C
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.
Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

 • A
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên năm chính quyền.
 • C
  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về văn hóa cho nhân dân.
Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A
  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.
 • B
  Là bước chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc.
 • C
  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • D
  Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C
  Kinh tế thuộc địa phải phục vụ tối đa cho kinh tế chính quốc.
 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.
Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A
  quá trình xây dựng mặt trận gắn liền với củng cố khối liên minh công nông
 • B
  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh trong nội bộ.
 • C
  các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiến.
 • D
  Rút quân đồng minh của Mỹ khỏi miền Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 180.
Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ đã rút quân đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  miền Nam chưa được giải phóng.
 • B
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • C
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • D
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 158.
Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1954-1960, miền Nam Việt Nam chưa được giải phóng.

Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

 • A
  kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  cải cách và mở cửa nền kinh tế.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 124.
Lời giải chi tiết :

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là kêu gọi nhân dân tham gia xoá nạn mù chữ.

Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Việt Nam Quang phục hội.
 • B
  Trung đội Cứu quốc quân III.
 • C
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 111.
Lời giải chi tiết :

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là Trung đội cứu quốc quân III.

Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • B
  Chiến dịch giải phóng Huế-Đà Nẵng.
 • C
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • D
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 140.
Lời giải chi tiết :

Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Vận động cải cách trang phục.
 • C
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ than.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 11, trang 142.
Lời giải chi tiết :

Vận động cải cách trang phục thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX.

Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực được thiết lập.
 • B
  Những đòi hỏi của cuộc sống.
 • C
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 84.
Lời giải chi tiết :
Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật chính là những đòi hỏi của cuộc sống.
Câu 8 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

 • A

  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.

 • B

  phát động tiến công và nổi dậy.

 • C

  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

 • D

  thực hiện chủ trương vô sản hóa.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

SGK Lịch sử 12, trang 84.

Lời giải chi tiết :

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là thực hiện chủ trương vô sản hoá.

Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Ngân hàng Thế giới (WB).
 • B
  Cộng đồng châu Âu (EC)
 • C
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 51.
Lời giải chi tiết :

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là Cộng đồng châu Âu (EC).

Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  thực hiện kế hoạch quân sự Rove.
 • B
  đề ra kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.
 • D
  tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 169.
Lời giải chi tiết :

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

 • A
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Quân Pháp bị sa lầy trên chiến trường.
 • D
  Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 146.
Lời giải chi tiết :

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh quân Pháp bị sa lầy trên chiến trường.

Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa là

 • A

  Anh.

 • B

  Brunây.

 • C

  Liên Xô.

 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

SGK Lịch sử 12, trang 11.

Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa là Liên Xô.

Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

 Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

 • A
  mở rộng diện tích trồng cao su.
 • B
  chỉ phát triển công nghiệp hoá chất.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim.
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 77.
Lời giải chi tiết :

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp mở rộng diện tích trồng cao su.

Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A
  Ấn Độ.
 • B
  Nhật Bản.
 • C
  Trung Quốc.
 • D
  Môdămbích.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 36.
Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là Môdămbích.

Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Bảo vệ biên giới Tây Nam.
 • B
  Xây dựng Hội Liên Việt.
 • C
  Xây dựng Quỹ độc lập.
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 206-207.
Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam bảo vệ biên giới Tây Nam.

Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc?

 • A
  Đức.
 • B
  Mī.
 • C
  Nhật Bản.
 • D
  Italia.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 44.
Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1945-1973, Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp.
 • C
  Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.
 • D
  Phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 190.
Lời giải chi tiết :

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương tiếp tục con đường cách mạng bạo lực.

Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.
 • B
  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.
 • C
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
 • D
  thực dân Pháp cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 11, trang 124.
Lời giải chi tiết :

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi thực dân Pháp cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam.

Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
 • B
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • C
  nước Cộng hòa Inđônêxia ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 29.
Lời giải chi tiết :

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là nước Cộng hòa Inđônêxia ra đời.

Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền dân chủ.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 100-101.
Lời giải chi tiết :

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã đấu tranh đòi các quyền dân chủ.

Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 • C

  Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.

 • D

  Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Lời giải chi tiết :

Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập là sự kiện được diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989).

Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A

  Đông Đức.

 • B

  Tây Đức.

 • C

  Tây Béclin.

 • D

  Tây Âu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

SGK Lịch sử 12, trang 5.

Lời giải chi tiết :

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực Đông Đức.

Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.
 • B
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
 • D
  bị cột chặt vào nền kinh tế nước Pháp.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 90.
Lời giải chi tiết :

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam bị cột chặt vào nền kinh tế nước Pháp.

Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A
  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.
 • B
  đánh dấu một bước phát triển của phong trào cách mạng.
 • C
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • D
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
SGK Lịch sử 12, trang 164.
Lời giải chi tiết :

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã đánh dấu một bước phát triển của phong trào cách mạng.

Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc được thành lập.
 • B
  Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí kết.
 • C
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
 • D
  Quốc tế Cộng sản được thành lập

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1945.

B loại vì Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật được kí vào năm 1952.

C loại vì xu thế toàn cầu hoá xuất hiện và phát triển từ những năm 70, 80 của thế kỉ XX.

D chọn vì Quốc tế cộng sản được thành lập vào năm 1919.

Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

 • A
  Mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
 • B
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • C
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • D
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích, nhận xét, rút ra kết luận về ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931.

Lời giải chi tiết :

A chọn vì mặc dù phong trào 1930-1931 để lại nhiều ý nghĩa lịch sử to lớn và quý báu nhưng diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô chưa thật sự rộng rãi lại bị thực dân Pháp khủng bố dã man nên phong trào này chưa thể mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc được.

B, C, D loại vì ba phương án trên đều phản ánh đúng về phong trào cách mạng 1930-1931
Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A
  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.
 • B
  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh
 • C
  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.
 • D
  Có phương pháp đấu tranh phù hợp.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phân tích, nhận xét, rút ra nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dẫn tộc ở châu Phi.

Lời giải chi tiết :

A loại vì các nước châu Phi không nhận được viện trợ của các nước Tây Âu.

B loại vì các nước châu Phi không nhận được việc trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

C loại vì các nước Đông Dương trong giai đoạn đó đang tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ.

D chọn vì các nước châu Phi có phương pháp đấu tranh phù hợp. Đây là yếu tố chủ quan, quyết định đến sự thắng lợi của các nước châu Phi

Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

 • A
  Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
 • B
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp.
 • C
  Đánh thắng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Phân tích, rút ra ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lời giải chi tiết :

A, B, D loại vì đây là những ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp, làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava đồng thời làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

C loại vì Việt Nam hoá chiến tranh diễn ra từ 1969-1973.

Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A
  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
 • B
  Phát huy được những nguồn lực từ bên ngoài.
 • C
  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • D
  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Phân tích, lựa chọn phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì sau năm 1945, Nhận Bản không còn các thuộc địa.

B chọn vì sau năm 1945, Nhận Bản được nhận nhiều sự giúp đỡ từ Mĩ, hơn nữa trong giai đoạn 1952, 1973, Nhận còn thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương.

C loại vì Nhật là một quốc gia không có nhiều tài nguyên.

D loại vì trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật bị Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hirosima và Nagasaki để lại hậu quả hết sức nặng nề.

Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

 • A
  Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.
 • B
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 • C
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • D
  Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì Cộng hoà Ấn Độ được thành lập vào năm 1950.

B loại vì Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm 1967.

C loại vì Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ra đời năm 1949.

D chọn vì quân phiệt Nhật Bản đầu hàng Đồng minh ngày 15-8-1945, tạo ra những điều kiện khách quan thuận lợi cho Việt Nam tiến lên Tổng khởi nghĩa.

Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B
  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 • C
  Nằm trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D

  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Phân tích, so sánh điểm giống nhau giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Lời giải chi tiết :

A loại vì trong giai đoạn 1939-1945 chưa có hậu phương và tuyền tuyến.

B loại vì trong giai đoạn 1939-1945 ta chưa giành được độc lập nên không thể dùng từ bảo vệ Tổ quốc.

C chọn vì cuộc vận động giải phóng dân tộc và cuộc kháng chiến chống Mĩ nằm trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

D loại vì kháng chiến chống Mỹ không có khởi nghĩa từng phần và cuộc vận động giải phóng dân tộc không phải là chiến tranh cách mạng.

Câu 32 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

 • A
  Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.
 • B
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • C
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
 • D
  Góp phần xác lập khuynh hướng mới trong phong trào dân tộc.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ đáp án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì những năm 20 của thế kỉ XX chưa có các mặt trận dân tộc dân chủ.

B loại vì lực lượng tiểu tư sản không đủ lớn mạnh để châm ngòi cho một cuộc cách mạng tư sản.

C loại vì thể chế chính trị trước đây của Việt Nam không phải là cộng hoà.

D chọn vì các hoạt động của giai cấp tiểu tư sản góp phần xác lập khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào dân chủ.

Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Xây dựng lý luận cách mạng đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc.
 • B
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • C
  Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
 • D
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phân tích hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng để rút ra điểm sáng tạo.

Lời giải chi tiết :

A chọn vì Người xây lý luận cách mạng tập trung vào hai mẫu thuân cơ bản nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp. Chính vì vậy, lý luận cách mạng đã đáp ứng được yêu cầu của lịch sử dân tộc là giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

B, C loại vì trong quá trình vận động thành lập Đảng chưa thành lập mặt trận.

D loại vì lý luận cách mạng giải phóng dân tộc tập trung vào hai mâu thuẫn cơ bản nhưng nhấn mạnh giải phóng dân tộc.

Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai.
 • B
  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.
 • C
  Lực lượng Đồng minh ở Việt Nam đều mang bản chất phản cách mạng,
 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì giai đoạn này Mỹ chưa can thiệp vào Việt Nam.

B loại vì giai đoạn này chưa có quốc gia nào đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

C chọn vì quân Trung Hoa dân quốc và quân Anh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật nhưng mục tiêu của chúng là lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ và dẫn đường cho Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam lần nữa.

D loại vì cuối năm 1949 Mỹ mới viện trợ cho Pháp.

Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
 • C
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • D
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Phân tích, rút ra bài học từ phong trào 1930-1931.
Lời giải chi tiết :

A, C loại vì trong phong trào 1930-1931 giải quyết song song hai mâu thuẫn là dân tộc và giai cấp.

B chọn vì thành lập mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi sẽ phát huy được tối đa sức người sức của, sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân.

D loại bì yếu tố quyết định thắng lợi của một cuộc khởi nghĩa là yếu tố chủ quan, đem sức ta giải phóng cho ta chứ không trông đợi vào sự ủng hộ từ bên ngoài.

Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)?

 • A
  Là điển hình về sự chủ động của Chính phủ Việt Nam trong đấu tranh ngoại giao.
 • B
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • C
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Phân tích, rút ra nhận xét về Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp.
Lời giải chi tiết :

A chọn vì trước sự thay đổi của hoàn cảnh lịch sử, Đảng ta đã chủ động đàm phán, ngoại giao với Pháp để có thêm thời gian hoà bình để củng cố chính quyền, chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài.

B loại vì trước đó Việt Nam chưa từng hoà hoãn với Pháp.

C loại vì trong Hiệp định Việt Nam không có quyền dân tộc tự quyết.

D loại vì Pháp chưa từng là đối tác của Việt Nam.

Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

 • A
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên năm chính quyền.
 • C
  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về văn hóa cho nhân dân.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì trong phong trào 1930-1931 các chính quyền cách mạng không phải do dân bầu ra.

B loại vì phong trào chưa xoá bỏ được các giai cấp bóc lột.

C loại vì phong trào chưa xoá bỏ được quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

D chọn vì trong phong trào đã mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ. Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, ma uý bị xoá bỏ…

Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A
  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.
 • B
  Là bước chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc.
 • C
  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • D
  Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Suy luận, loại trừ phương án.
Lời giải chi tiết :

A loại vì trong phong trào 1936-1939 chưa thành lập các hội Cứu quốc.

B chọn vì phong trào 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ 2, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

C loại vì năm 1940 Nhật mới tiến vào Đông Dương.

D loại vì trong phong trào 1936-1939 chủ yếu là đấu tranh chính trị.

Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C
  Kinh tế thuộc địa phải phục vụ tối đa cho kinh tế chính quốc.
 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Phân tích chính sách của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
Lời giải chi tiết :

A loại vì Pháp vẫn đầu tư máy móc vào một số ngành đem lại lợi nhuận cao cho Pháp như khai thác khoáng sản.

B loại vì trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai, Pháp mở rộng quy mô, đầu tư nhiều vào Việt Nam.

C chọn vì Pháp tăng cường khai thác, bóc lột, cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

D loại vì Pháp vẫn giữ nguyên phương thức sản xuất cũ là sản xuất phong kiến.
Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A
  quá trình xây dựng mặt trận gắn liền với củng cố khối liên minh công nông
 • B
  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh trong nội bộ.
 • C
  các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Phân tích, liên hệ.
Lời giải chi tiết :

A chọn vì liên minh công nông là lực lượng cốt lõi của phong trào cách mạng nên trong quá trình xây dựng mặt trận phải củng cố khối liên minh công nông.

B loại vì trong mặt trận vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa các giai cấp.

C loại vì các mặt trận không do nhà nước trực tiếp quản lý.

D loại vì trong xã hội vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa các giai cấp.

close