Đề thi THPTQG đợt 1- Mã đề 303

Đề bài

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền tự do.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.   
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.
Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

 • A
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Vùng chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp.
 • D
  Quân Trung Hoa dân quốc tiến vào Việt Nam.
Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • B
  Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • C
  Đại hội Đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • D
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân.
Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • C
  Mở trường dạy học theo lối mới.  
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ.
Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A

  Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan. 

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.

 • C

  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 • D

  Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.

Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • B
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • C
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
 • D
  miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực thiết lập.  
 • B
  Những đòi hỏi của sản xuất.
 • C
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.
Câu 8 :

Câu 8: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là

 • A
  cải cách và mở cửa kinh tế.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  thành lập Nha bình dân học vụ.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A

  Đông Âu. 

 • B

  Tây Đức.

 • C

  Tây Béclin. 

 • D

  Tây Âu.

Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?

 • A
  Đức.
 • B
  Mĩ.  
 • C
  Nhật Bản.
 • D
  Italia.
Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là

 • A
  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.
 • B
  phát động tiến công và nổi dậy.
 • C
   mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ.  
 • D
  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Ngân hàng thế giới (WB).
 • B
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • C
  Cộng đồng than - thép châu Âu.  
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam  Á 
Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là

 • A

  Anh.

 • B

  Brunây.

 • C

  Mĩ.  

 • D

  Liên Xô.

Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Trung đội Cứu quốc quân I.
 • B

  Việt Nam quang phục hội.

 • C
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.   
 • D
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
 • B
  Lào tuyên bố độc lập.
 • C
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A

  Ấn Độ.

 • B

  Ai Cập.

 • C

  Nhật Bản.  

 • D

  Trung Quốc.

Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiếm.
 • D
  Rút dần lực lượng quân Mĩ khỏi miền Nam.
Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

 • A
  chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.
 • B
  coi trọng việc khai thác than.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7/1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung.
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp.
 • C

  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

 • D
  Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  thực hiện kế hoạch Rơve.
 • B
  đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.     
 • D
  tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  phái chủ chiến phản công quân Pháp tại Huế thất bại.
 • B
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập. 
 • C

  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

 • D
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Xây dựng Hội Liên Việt.   
 • B
  Bảo vệ biên giới phía Bắc.
 • C
  Xây dựng Quỹ Độc lập.   
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.
Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?

 • A
  Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập
 • B
  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
 • C
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • D
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A

  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.

 • B
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • C
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.
 • D
  làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam?

 • A
  Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
 • B
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va của Pháp.
 • C
  Hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.
Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A

  Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp.

 • B

  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

 • C

  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

 • D

  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.

 • B

  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

 • C

  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

 • D

  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

 • A
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.
 • B
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • C
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • D
  Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.
Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc thành lập.
 • B
  Quốc tế Cộng sản được thành lập.
 • C
  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết
 • D
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.  
 • B
  phổ biến trong tình trạng nghèo nàn.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.  
 • D
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.
Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A

  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.

 • B

  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

 • C

  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

 • D

  Thực hiện mục tiêu trước mắt để hướng tới mục tiêu chiến lược.

Câu 32 :

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A

  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

 • B
  các thành viên tự nguyên tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • C

  các lực lượng tập hợp trong mặt trận vừa thống nhất vừa có mâu thuẫn.

 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp
Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • C
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
 • D
  Sử dụng bạo lực cách mạng để giành vầ giữ chính quyền.
Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • B
   Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
 • C
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
 • D
  Xây dựng lí luận giải phóng dân tộc từ lí luận đấu tranh giai cấp.
Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
 • A
  Là lực lượng nòng cốt của các tổ chức yêu nước, cách mạng.
 • B
  Vận động quần chúng tham gia vào mặt trận dân tộc dân chủ.
 • C
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • D
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
 • B
  Việt Nam nằm trong khu vực ảnh hưởng của các nước phương Tây.
 • C

  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946)?

 • A
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.
 • B
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • C
  Biến một hiệp ước hai bên thành thỏa thuận ba bên có lợi cho cách mạng.
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.
Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

 • A
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về kinh tế cho nhân dân.
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa nhân dân lên nắm chính quyền.
 • C
  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.
Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B

  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 • C

  Có sự kết hợp hai địa bàn chiến lược nông thôn và thành thị.

 • D
  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.
Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C

  Không du nhập hoàn chỉnh phương thức sản xuất mới vào thuộc địa.

 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền tự do.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.   
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung giai đoạn 1936-1939

Lời giải chi tiết :
Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã đấu tranh đòi các quyền tự do
Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

 • A
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Vùng chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp.
 • D
  Quân Trung Hoa dân quốc tiến vào Việt Nam.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1953
Lời giải chi tiết :

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh vùng chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp.

Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • B
  Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • C
  Đại hội Đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • D
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1951-1953
Lời giải chi tiết :

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện Đại hội Đại biểu lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • C
  Mở trường dạy học theo lối mới.  
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn đầu thế kỉ XX
Lời giải chi tiết :

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX phổ cập giáo dục trung học.

Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A

  Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan. 

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ nhất két thúc.

 • C

  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

 • D

  Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung giai đoạn đầu thế kỉ XX

Lời giải chi tiết :

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989) Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan.

Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • B
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • C
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
 • D
  miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1954-1960
Lời giải chi tiết :

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực thiết lập.  
 • B
  Những đòi hỏi của sản xuất.
 • C
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của cách mạng khoa học-kĩ thuật
Lời giải chi tiết :

Nội dung là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX những đòi hỏi của sản xuất.

Câu 8 :

Câu 8: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là

 • A
  cải cách và mở cửa kinh tế.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  thành lập Nha bình dân học vụ.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn trong những năm 1945-1946
Lời giải chi tiết :

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là thành lập Nha bình dân học vụ.

Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A

  Đông Âu. 

 • B

  Tây Đức.

 • C

  Tây Béclin. 

 • D

  Tây Âu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung của Hội nghị Ianta 

Lời giải chi tiết :

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực Đông Âu.

Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?

 • A
  Đức.
 • B
  Mĩ.  
 • C
  Nhật Bản.
 • D
  Italia.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của những năm 1945-1973
Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1945-1973, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội.

Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là

 • A
  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.
 • B
  phát động tiến công và nổi dậy.
 • C
   mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ.  
 • D
  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929)
Lời giải chi tiết :

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ

Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Ngân hàng thế giới (WB).
 • B
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • C
  Cộng đồng than - thép châu Âu.  
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam  Á 

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của các nước Tây Âu
Lời giải chi tiết :

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là Cộng đồng than - thép châu Âu.  

Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là

 • A

  Anh.

 • B

  Brunây.

 • C

  Mĩ.  

 • D

  Liên Xô.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung của Liên Xô

Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là Liên Xô

Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Trung đội Cứu quốc quân I.
 • B

  Việt Nam quang phục hội.

 • C
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.   
 • D
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung trong giai đoạn 1939-1945
Lời giải chi tiết :

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là Trung đội Cứu quốc quân I.

Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.
 • B
  Lào tuyên bố độc lập.
 • C
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung các nước Đông Nam Á
Lời giải chi tiết :

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là Lào tuyên bố độc lập.

Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A

  Ấn Độ.

 • B

  Ai Cập.

 • C

  Nhật Bản.  

 • D

  Trung Quốc.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung các nước châu Phi
Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là Ai Cập

Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiếm.
 • D
  Rút dần lực lượng quân Mĩ khỏi miền Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1969-1973
Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động ở Việt Nam đó là rút dần lực lượng quân Mĩ khỏi miền Nam.

Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

 • A
  chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.
 • B
  coi trọng việc khai thác than.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1969-1973
Lời giải chi tiết :

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp coi trọng việc khai thác than.

Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7/1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung.
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp.
 • C

  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

 • D
  Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1969-1973
Lời giải chi tiết :

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7/1973) đề ra chủ trương tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  thực hiện kế hoạch Rơve.
 • B
  đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.     
 • D
  tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung giai đoạn 1961-1965
Lời giải chi tiết :

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  phái chủ chiến phản công quân Pháp tại Huế thất bại.
 • B
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập. 
 • C

  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

 • D
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của phong trào Cần Vương
Lời giải chi tiết :

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi phái chủ chiến phản công quân Pháp tại Huế thất bại.

Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Xây dựng Hội Liên Việt.   
 • B
  Bảo vệ biên giới phía Bắc.
 • C
  Xây dựng Quỹ Độc lập.   
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung trong những năm 1976-1986
Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ Bảo vệ biên giới phía Bắc.

Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?

 • A
  Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập
 • B
  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
 • C
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • D
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung trong trong thời kì 1939-1945
Lời giải chi tiết :
Sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945 là Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A

  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.

 • B
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • C
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.
 • D
  làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung trong trong thời kì 1939-1945
Lời giải chi tiết :

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam?

 • A
  Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
 • B
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va của Pháp.
 • C
  Hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung trong trong thời kì 1939-1945
Lời giải chi tiết :

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam  hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A

  Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp.

 • B

  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

 • C

  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

 • D

  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung trong trong thời kì 1952 - 1973

Lời giải chi tiết :

Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973 

Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.

 • B

  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

 • C

  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

 • D

  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung các nước châu Phi

Lời giải chi tiết :

Nội dung Quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam? 

 • A
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.
 • B
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • C
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • D
  Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :
Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.
Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc thành lập.
 • B
  Quốc tế Cộng sản được thành lập.
 • C
  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết
 • D
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :
Sự kiện lịch sử thế giới có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930 Quốc tế Cộng sản được thành lập.
Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp.  
 • B
  phổ biến trong tình trạng nghèo nàn.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.  
 • D
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam phổ biến trong tình trạng nghèo nàn.

Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A

  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.

 • B

  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

 • C

  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

 • D

  Thực hiện mục tiêu trước mắt để hướng tới mục tiêu chiến lược.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

Câu 32 :

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A

  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

 • B
  các thành viên tự nguyên tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • C

  các lực lượng tập hợp trong mặt trận vừa thống nhất vừa có mâu thuẫn.

 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Liên hệ thực tế
Lời giải chi tiết :

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy các lực lượng tập hợp trong mặt trận vừa thống nhất vừa có mâu thuẫn.

Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • C
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
 • D
  Sử dụng bạo lực cách mạng để giành vầ giữ chính quyền.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Liên hệ suy luận
Lời giải chi tiết :

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam là sử dụng bạo lực cách mạng để giành vầ giữ chính quyền.

Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • B
   Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
 • C
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
 • D
  Xây dựng lí luận giải phóng dân tộc từ lí luận đấu tranh giai cấp.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Nguyễn Ái Quốc
Lời giải chi tiết :
Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng lí luận giải phóng dân tộc từ lí luận đấu tranh giai cấp.
Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
 • A
  Là lực lượng nòng cốt của các tổ chức yêu nước, cách mạng.
 • B
  Vận động quần chúng tham gia vào mặt trận dân tộc dân chủ.
 • C
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • D
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1936-1939 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :

Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây là lực lượng nòng cốt của các tổ chức yêu nước, cách mạng.

Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
 • B
  Việt Nam nằm trong khu vực ảnh hưởng của các nước phương Tây.
 • C

  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung phong trào cách mạng 1945-1946 ở Việt Nam
Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại Việt Nam nằm trong khu vực ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946)?

 • A
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.
 • B
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • C
  Biến một hiệp ước hai bên thành thỏa thuận ba bên có lợi cho cách mạng.
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
So sánh, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Nhận xét là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946)  chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

 • A
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về kinh tế cho nhân dân.
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa nhân dân lên nắm chính quyền.
 • C
  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
So sánh, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về kinh tế cho nhân dân.

Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B

  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 • C

  Có sự kết hợp hai địa bàn chiến lược nông thôn và thành thị.

 • D
  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
So sánh, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C

  Không du nhập hoàn chỉnh phương thức sản xuất mới vào thuộc địa.

 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
So sánh, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương Không du nhập hoàn chỉnh phương thức sản xuất mới vào thuộc địa.

close