Đề thi THPTQG đợt 1- Mã đề 304

Đề bài

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Việt Nam quang phục hội. 
 • B
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • C
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
 • D
  Trung đội Cứu quốc quân II.
Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là

 • A
  Anh
 • B
  Brunây
 • C
  Liên Xô
 • D
Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 • B
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • C
  đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền
 • D
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.
Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp
 • A
  chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.
 • B
  đầu tư nhiều vốn vào nông nghiệp.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim.
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.
Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong giai đoạn 1969 – 1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiếm.
 • D
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.
Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.  
 • B
  Inđônêxia tuyên bố độc lập.
 • C
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.
Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Bảo vệ biên giới Tây Nam.
 • B
  Xây dựng Hội Liên Việt.
 • C
  Xây dựng Quỹ Độc lập.
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.
Câu 8 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.
 • B
  đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.    
 • D
  thực hiện kế hoạch Rơve.
Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?
 • A
  Thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • D
  Quân Trung Hoa dân quốc tiến vào Việt Nam.
Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A
  Tây Đức.
 • B
  Bắc Triều Tiên.
 • C
  Tây Béclin.
 • D
  Tây Âu.
Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế?

 • A
  Đức.
 • B
  Nhật Bản.   
 • C
  Mĩ.  
 • D
  Italia.
Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là

 • A
  thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  cải cách và mở cửa kinh tế.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.
Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là

 • A

  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.  

 • B

  phát động tiến công và nổi dậy.

 • C

  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

 • D

  xuất bản Báo thanh niên.

Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • C
  Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ.
Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A
  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • B
  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
 • C
  Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.
 • D
  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.
Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực thiết lập.
 • B
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • C
  Những đòi hỏi của sản xuất.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.
Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
 • B
  Ngân hàng thế giới (WB).
 • C
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp
 • C
  Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D
  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập
 • B
  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.
 • C
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
 • D
  triều Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước Hácmăng.
Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A
  Ấn Độ.
 • B
  Nhật Bản.  
 • C
  Trung Quốc.
 • D
  Libi.
Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền dân sinh.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.  
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.
Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • B
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • C
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân
 • D
  Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt.
Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc thành lập. 
 • B
  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết
 • C
  Nước Nga Xô viết được thành lập.             
 • D
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.
Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp. 
 • B
  phổ biến trong tình trạng lạc hậu.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
 • D
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.
Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Sự trưởng thành của ý thức dân tộc.

 • B

  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

 • C

  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

 • D

  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?

 • A
  Quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít.
 • B
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • C
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • D
  Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập.
Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A
  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
 • B
  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • C
  Áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 • D
  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.
Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
 • A
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • B
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • C
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.
 • D
  Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam?
 • A
  Giáng đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của Pháp
 • B
  Đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ
 • C
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va của Pháp.
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.
Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A
  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.
 • B
  giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
 • C
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • D
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.
Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?
 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C
  Tập trung đầu tư vào những vùng kinh tế đem lại lợi nhuận tối đa.
 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới
Câu 32 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A
  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.
 • B
  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • C
  Là một bước thắng lợi để tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc.
 • D
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước.
 • B
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • C

  Thành lập mặt trận thống nhất khi thành lập Đảng

 • D
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • B
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
 • C

  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946)?

 • A
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • B
  Là điển hình về vận dụng sách lược phân hóa và cô lập kẻ thù.
 • C
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.
Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A
  mặt trận là một tổ chức liên hiệp luôn có sự thống nhất trong đa dạng.
 • B
  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.
 • C
  các thành viên tự nguyên tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.
Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?
 • A
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa nhân dân lên nắm chính quyền.
 • C
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân.
 • D

  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

 • A
  Vận động quần chúng tham gia vào mặt trận dân tộc dân chủ.
 • B
  Định hướng một số hoạt động trong phong trào dân tộc dân chủ.
 • C
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • D
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.
Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B
  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 • C
  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.
 • D
  Có hình thức khởi nghĩa giành chính quyền của quần chúng.
Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp.
 • C
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • D
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

 • A
  Việt Nam quang phục hội. 
 • B
  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • C
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  
 • D
  Trung đội Cứu quốc quân II.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Tình hình Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945
Lời giải chi tiết :

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là Trung đội Cứu quốc quân II.

Câu 2 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là

 • A
  Anh
 • B
  Brunây
 • C
  Liên Xô
 • D

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Tình hình của các nước trong giai đoạn 1950 đến những năm 1970
Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là Liên Xô.

Câu 3 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

 • A
  cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 • B
  cả nước độc lập, thống nhất.
 • C
  đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền
 • D
  miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Tình hình của Việt Nam giai đoạn 1954-1960
Lời giải chi tiết :

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

Câu 4 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp
 • A
  chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.
 • B
  đầu tư nhiều vốn vào nông nghiệp.
 • C
  tập trung vào công nghiệp luyện kim.
 • D
  chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Chú ý nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929)
Lời giải chi tiết :

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều vốn vào nông nghiệp.

Câu 5 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong giai đoạn 1969 – 1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

 • A
  Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn.
 • B
  Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.
 • C
  Vận động các nước Đông Âu tham chiếm.
 • D
  Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Chú ý nội dung giai đoạn 1969 – 1973
Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1969 – 1973, Mĩ tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn.

Câu 6 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

 • A
  Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.  
 • B
  Inđônêxia tuyên bố độc lập.
 • C
  Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.
 • D
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại bài các nước Đông Nam Á
Lời giải chi tiết :

Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là Inđônêxia tuyên bố độc lập.

Câu 7 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

 • A
  Bảo vệ biên giới Tây Nam.
 • B
  Xây dựng Hội Liên Việt.
 • C
  Xây dựng Quỹ Độc lập.
 • D
  Bầu Quốc hội khóa I.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại Việt Nam trong giai đoạn 1976-1986 
Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ là bảo vệ biên giới Tây Nam.

Câu 8 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

 • A
  tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.
 • B
  đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.
 • C
  thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.    
 • D
  thực hiện kế hoạch Rơve.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung Chiến lược chiến tranh đặc biệt
Lời giải chi tiết :

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự. 

Câu 9 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?
 • A
  Thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề.
 • B
  Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
 • C
  Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • D
  Quân Trung Hoa dân quốc tiến vào Việt Nam.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại kế hoạch Nava
Lời giải chi tiết :

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề       

Câu 10 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

 • A
  Tây Đức.
 • B
  Bắc Triều Tiên.
 • C
  Tây Béclin.
 • D
  Tây Âu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung của Hội nghị Ianta

Lời giải chi tiết :

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực Bắc Triều Tiên.

Câu 11 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế?

 • A
  Đức.
 • B
  Nhật Bản.   
 • C
  Mĩ.  
 • D
  Italia.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung bài quan hệ quốc tế
Lời giải chi tiết :
Trong những năm 1945-1973, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế.
Câu 12 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là

 • A
  thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt.
 • B
  mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại.
 • C
  cải cách và mở cửa kinh tế.
 • D
  đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ghi nhớ lại tình hình Việt Nam trong những năm 1945-1946

Lời giải chi tiết :

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là thành lập cơ quan chuyên trách chống giặc dốt. 

Câu 13 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là

 • A

  xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.  

 • B

  phát động tiến công và nổi dậy.

 • C

  phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

 • D

  xuất bản Báo thanh niên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ghi nhớ lại hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Lời giải chi tiết :

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là xuất bản Báo thanh niên.

Câu 14 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

 • A
  Mở rộng diện tích trồng lúa.
 • B
  Phổ cập giáo dục trung học.
 • C
  Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.
 • D
  Tiến hành khai thác mỏ.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại cuộc vận động Duy tân
Lời giải chi tiết :

Phổ cập giáo dục trung học thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX.

Câu 15 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

 • A
  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • B
  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
 • C
  Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn thiết lập.
 • D
  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại sự kiện trong thời kì Chiến tranh lạnh
Lời giải chi tiết :

Sự kiện diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989) là tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

Câu 16 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

 • A
  Trật tự đa cực thiết lập.
 • B
  Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.
 • C
  Những đòi hỏi của sản xuất.
 • D
  Mĩ thiết lập trật tự đơn cực.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại những nội dung trong cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật
Lời giải chi tiết :

Những đòi hỏi của sản xuất đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX.

Câu 17 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là

 • A
  Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
 • B
  Ngân hàng thế giới (WB).
 • C
  Đại hội dân tộc Phi (ANC).
 • D
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại những sự kiện ở Tây Âu trong thế kỉ XX
Lời giải chi tiết :

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

Câu 18 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

 • A
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung
 • B
  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế bao cấp
 • C
  Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D
  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại nội dung của Hội nghị lần thứ 21
Lời giải chi tiết :

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 19 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

 • A
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập
 • B
  Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.
 • C
  khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.
 • D
  triều Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước Hácmăng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Ghi nhớ lại nội dung của phong trào Cần Vương
Lời giải chi tiết :

Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi triều Nguyễn kí với Pháp bản Hiệp ước Hácmăng.

Câu 20 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

 • A
  Ấn Độ.
 • B
  Nhật Bản.  
 • C
  Trung Quốc.
 • D
  Libi.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ghi nhớ lại nội dung của các nước châu Phi

Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là Libi.

Câu 21 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

 • A
  phát triển dân quân du kích.
 • B
  đấu tranh đòi các quyền dân sinh.
 • C
  thành lập bộ đội chủ lực.  
 • D
  xây dựng bộ đội địa phương.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại phong trào dân chủ 1936-1939
Lời giải chi tiết :

Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã đấu tranh đòi các quyền dân sinh.

Câu 22 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • A
  Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.
 • B
  Quân giải phóng miền Nam ra đời.
 • C
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân
 • D
  Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại phong trào dân chủ trong những năm 1951-1953
Lời giải chi tiết :

Về chính trị, những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt.

Câu 23 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?

 • A
  Liên hợp quốc thành lập. 
 • B
  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết
 • C
  Nước Nga Xô viết được thành lập.             
 • D
  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Việt Nam trong thời kì 1919-1930
Lời giải chi tiết :

Sự kiện nước Nga Xô viết được thành lập có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930.

Câu 24 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

 • A
  phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp. 
 • B
  phổ biến trong tình trạng lạc hậu.
 • C
  có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.
 • D
  phát triển cân đối giữa các vùng, miền.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Việt Nam trong thời kì 1919-1930
Lời giải chi tiết :

Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam phổ biến trong tình trạng lạc hậu.

Câu 25 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Sự trưởng thành của ý thức dân tộc.

 • B

  Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

 • C

  Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

 • D

  Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung các nước châu Phi

Lời giải chi tiết :

Sự trưởng thành của ý thức dân tộc là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 26 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?

 • A
  Quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít.
 • B
  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
 • C
  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
 • D
  Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Việt Nam trong thời kì 1939-1945
Lời giải chi tiết :

Sự kiện lịch sử thế quân Đồng minh chiến thắng phe phát xít có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945.

Câu 27 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

 • A
  Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.
 • B
  Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • C
  Áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 • D
  Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Việt Nam trong thời kì 1939-1945
Lời giải chi tiết :

Áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học - kĩ thuật là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973.

Câu 28 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
 • A
  Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
 • B
  Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • C
  Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.
 • D
  Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Việt Nam trong thời kì 1930-1931
Lời giải chi tiết :

Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

Câu 29 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam?
 • A
  Giáng đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của Pháp
 • B
  Đánh thắng chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mĩ
 • C
  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va của Pháp.
 • D
  Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Việt Nam trong thời kì 1930-1931
Lời giải chi tiết :

Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp đây không phản ánh đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của Việt Nam.

Câu 30 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

 • A
  đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.
 • B
  giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
 • C
  buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.
 • D
  làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Xem lại nội dung của Việt Nam trong thời kì 1959-1960
Lời giải chi tiết :

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

Câu 31 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?
 • A
  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
 • B
  Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.
 • C
  Tập trung đầu tư vào những vùng kinh tế đem lại lợi nhuận tối đa.
 • D
  Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương tập trung đầu tư vào những vùng kinh tế đem lại lợi nhuận tối đa.

Câu 32 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

 • A
  Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.
 • B
  Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.
 • C
  Là một bước thắng lợi để tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc.
 • D
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Liên hệ đánh giá
Lời giải chi tiết :

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào cách mạng vì một trong những lí do là một bước thắng lợi để tiến lên hoàn thành giải phóng dân tộc.

Câu 33 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

 • A
  Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước.
 • B
  Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
 • C

  Thành lập mặt trận thống nhất khi thành lập Đảng

 • D
  Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 34 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

 • A
  Chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • B
  Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.
 • C

  Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

 • D
  Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Trong khoảng thời gian từ đầu 9-1945 đến cuối 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp trở ngại chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Câu 35 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946)?

 • A
  Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.
 • B
  Là điển hình về vận dụng sách lược phân hóa và cô lập kẻ thù.
 • C
  Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.
 • D
  Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Nhận xét chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946).

Câu 36 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

 • A
  mặt trận là một tổ chức liên hiệp luôn có sự thống nhất trong đa dạng.
 • B
  mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.
 • C
  các thành viên tự nguyên tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.
 • D
  mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy mặt trận là một tổ chức liên hiệp luôn có sự thống nhất trong đa dạng.

Câu 37 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?
 • A
  Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra
 • B
  Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa nhân dân lên nắm chính quyền.
 • C
  Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân.
 • D

  Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Tính chất dân chủ của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về chính trị cho nhân dân.

Câu 38 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

 • A
  Vận động quần chúng tham gia vào mặt trận dân tộc dân chủ.
 • B
  Định hướng một số hoạt động trong phong trào dân tộc dân chủ.
 • C
  Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.
 • D
  Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò định hướng một số hoạt động trong phong trào dân tộc dân chủ.

Câu 39 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

 • A
  Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.
 • B
  Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
 • C
  Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.
 • D
  Có hình thức khởi nghĩa giành chính quyền của quần chúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Liên hệ, đánh giá
Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 40 :

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 • A
  Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.
 • B
  Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp.
 • C
  Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.
 • D
  Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Liên hệ đánh giá
Lời giải chi tiết :

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã để lại bài học kinh nghiệm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa các lợi ích dân tộc và giai cấp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

close