Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung nào không phải là quyết định của hội nghị Ianta (2 - 1945)?

 • A

  Thỏa thuận đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng

 • B

  Thống nhất phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

 • C

  Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

 • D

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 2 :

Cho các sự kiện sau:

(1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ)

(2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu)

(3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô)

(4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

 • A

  3,1,2,4   

 • B

  3,1,4,2

 • C

  2,1,4,3     

 • D

  4,1,3,2        

Câu 3 :

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A

  Khởi nghĩa Hương Khê

   

 • B

  Khởi nghĩa Yên Thế

   

 • C

  Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà

   

 • D

  Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

Câu 4 :

Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

 • A

  Sa sút

 • B

  Có bước phát triển

 • C

  Nhà Nguyễn nắm độc quyền

 • D

  Ruộng đất được chia cho người dân

Câu 5 :

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

 • A

  Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

   

 • B

  Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân)

   

 • C

  Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.

   

 • D

  Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Câu 6 :

Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

 • A

  Hít-le được chỉ định làm thủ tướng

   

 • B

  Hít-le tuyên bố là quốc trưởng suốt đời

   

 • C

  Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ

   

 • D

  Hít-le tuyên bố đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

Câu 7 :

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta, cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã dẫn đến hệ quả gì?

 • A

  Trở thành một khuôn khổ trật tự thế giới mới

 • B

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới

 • C

  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai

 • D

  Mở ra một thời kì mới trong lịch sử nhân loại, thời kì Chiến tranh lạnh

Câu 8 :

Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã có động thái gì?

 • A

  Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

   

 • B

  Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

   

 • C

  Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược

   

 • D

  Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Câu 9 :

Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt

   

 • B

  Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh

   

 • C

  Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị

   

 • D

  Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản

Câu 10 :

Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?

 

 • A

  Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp

   

 • B

  Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu

   

 • C

  Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu

   

 • D

  Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp

Câu 11 :

Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam thông qua hiệp ước nào?

 • A

  Hiệp ước Nhâm Tuất

   

 • B

  Hiệp ước Giáp Tuất

   

 • C

  Hiệp ước Patơnốt

   

 • D

  Hiệp ước Hácmăng và Hiệp ước Patơnốt

Câu 12 :

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

 • A

  Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia

   

 • B

  Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình

   

 • C

  Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế- xã hội

   

 • D

  Duy trì hòa bình an ninh thế giới

Câu 13 :

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Liên Xô.

 • B

  Mỹ.

 • C

  Anh.

 • D

  Pháp.

Câu 14 :

Đâu là một trong những chính đảng của giai cấp tư sản ở Đông Nam Á được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Đảng Dân tộc ở Campuchia

   

 • B

  Phong trào Thakin ở Malaysia

   

 • C

  Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia

   

 • D

  Đại hội toàn Miến Điện

Câu 15 :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là

 

 • A

  tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp

   

 • B

  vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh

   

 • C

  tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính

   

 • D

  kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến

Câu 16 :

Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là

 

 • A

  Nông dân và dân nghèo thành thị.

   

 • B

  Nông dân và công nhân.

   

 • C

  Công nhân và binh lính người Việt.

   

 • D

  Công nhân, thợ thủ công và dân nghèo thành thị.

Câu 17 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

 • A

  Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

   

 • B

  Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

   

 • C

  Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

   

 • D

  Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 18 :

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đến quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở quốc gia này?

 • A

  Giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị của chủ nghĩa quân phiệt

   

 • B

  Góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản

   

 • C

  Góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc giải phóng đất nước

   

 • D

  Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này

Câu 19 :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

   

 • B

  Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến bộ.

 • C

  Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

   

 • D

  Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Câu 20 :

Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

 • A

  Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

 • B

  Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ

 • C

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi

 • D

  Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Câu 21 :

Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

 • A

  Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản

   

 • B

  Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản

   

 • C

  Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước

   

 • D

  Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế

Câu 22 :

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

 

 • A

  Đấu tranh chính trị

   

 • B

  Đấu tranh kinh tế

   

 • C

  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

   

 • D

  Bạo động vũ trang

Câu 23 :

Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

 • A

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa.             

 • B

  Cách mạng dân chủ vô sản.

 • C

  Cách mạng dân tộc dân chủ.              

 • D

  Cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 24 :

Thực dân Pháp sử dụng duyên cớ gì để tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trước chính sách cấm đạo giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • C

  Triều đình Nguyễn bế quan tỏa cảng với người Pháp

   

 • D

  Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam

Câu 25 :

Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

 • A

  Nông nghiệp       

   

 • B

  Công nghiệp

   

 • C

  Tài chính- ngân hàng       

   

 • D

  Thương mại- dịch vụ

Câu 26 :

Vì sao các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít?

 • A

  Lực lượng của khối liên minh phát xít quá mạnh

   

 • B

  Những thủ đoạn truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô

   

 • C

  Không có một đường lối, một hành động thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít

   

 • D

  Các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít

Câu 27 :

Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc

 • A

  Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp quốc, giám sát các hoạt động của Hội đồng bảo an

 • B

  Họp mỗi năm một kì để thảo luận các công việc thuộc phạm vi mà Hiến chương quy định

 • C

  Đối với những vấn đề quan trọng, Hội nghị quyết định theo nguyên tắc đa số hai phần ba hoặc quá bán.

 • D

  Hội nghị dành cho tất cả các nước thành viên.

Câu 28 :

Vấn đề quan trọng nhất khiến Hội nghị Ianta (2 - 1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt là việc

 • A

  Trừng phạt đối với các nước phát xít bại trận.

 • B

  Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

 • C

  Thỏa thuận tiêu diệt phát xít Đức và Nhật Bản.

 • D

  Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Câu 29 :

Sự khác biệt về số lượng các quốc gia tham dự hội nghị Ianta (1945) so với hội nghị Véc-xai, Oasinhtơn (1919-1922) chứng tỏ điều gì?

 • A

  Sự thay đổi của bản đồ chính trị thế giới

 • B

  Sự quan tâm của các quốc gia tới vấn đề chính trị quốc tế

 • C

  Sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước

 • D

  Sự thay đổi về sức mạnh kinh tế giữa các nước

Câu 30 :

Nội dung nào sau đây không phải là điểm khác nhau giữa trật tự Véc-xai - Oasinhtơn so với trật tự Ianta?

 • A

  Không phân cực rõ ràng

 • B

  Các nước chi phối trật tự đều là đế quốc

 • C

  Quá khắt khe với các nước thắng bại, chà đạp quyền lợi của dân tộc nhược tiểu

 • D

  Có cơ quan để duy trì, bảo vệ trật tự

Câu 31 :

Theo anh (chị), Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 mang bản chất là gì?

 • A

  Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước

   

 • B

  Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân phát triển

   

 • C

  Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần

   

 • D

  Tạo điều kiên cho các tập đoàn tư bản lũng đoạn kinh tế

Câu 32 :

Thái độ trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài của nước Mĩ đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm 1929-1939?

 • A

  Hạn chế làm căng thẳng thêm các vấn đề quốc tế

   

 • B

  Đảm bảo tình hình an ninh ở khu vực châu Mĩ

   

 • C

  Làm cho các cuộc xung đột bên ngoài ngày càng căng thẳng

   

 • D

  Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động

Câu 33 :

Phát biểu ý kiến của anh(chị) về nhận định sau: “Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc để Việt Nam bị mất nước vào tay thực dân Pháp

 • A

  đúng, vì triều đình Nguyễn không làm tròn được nhiệm vụ của một người đứng đầu đất nước

   

 • B

  sai, vì Trung Quốc và nhiều nước lớn mạnh khác dù rất cố gắng đều bị mất độc lập.

   

 • C

  sai, vì xâm lược thuộc địa là xu thế tất yếu của chủ nghĩa đế quốc lúc bấy giờ.

   

 • D

  đúng, vì vua quan triều đình Huế không có tinh thần chống Pháp khi bị xâm lược.

Câu 34 :

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

 • A

  chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.

 • B

  tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.

 • C

  nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.

 • D

  chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Câu 35 :

Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau

 • A

  Đẩy mạnh quá trình tập hợp lực lượng, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh

   

 • B

  Đưa giai cấp tư sản trở thành một thế lực kinh tế hùng mạnh, đối trọng với tư bản Pháp

   

 • C

  Dẫn tới tinh thần thỏa hiệp của giai cấp tư sản sau chiến tranh

   

 • D

  Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản có thể du nhập vào Việt Nam

Câu 36 :

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

 • A

  Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

 • B

  Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man.

 • C

  Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập.

 • D

  Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Câu 37 :

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có tác động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam?

 • A

  Mở ra một khả năng mới cho việc giải quyết khủng hoảng

   

 • B

  Bước đầu giải quyết cuộc khủng hoảng

   

 • C

  Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng

   

 • D

  Giải quyết về cơ bản cuộc khủng hoảng

Câu 38 :

Từ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

 • A

  Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc

   

 • B

  Phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

   

 • C

  Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến

   

 • D

  Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

Câu 39 :

Hiện nay, hoạt động của Liên hợp quốc chủ yếu bị chi phối bởi nguyên tắc nào?

 • A

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn.

 • B

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

 • C

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

 • D

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Câu 40 :

Từ sự khác biệt giữa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý- Trần với cuộc kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn, theo anh (chị) đâu là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành bại của một cuộc chiến tranh?

 • A

  Vấn đề tập hợp đoàn kết lực lượng

   

 • B

  Vai trò của giai cấp lãnh đạo

   

 • C

  Vấn đề đoàn kết quốc tế

   

 • D

  Phương thức tác chiến

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung nào không phải là quyết định của hội nghị Ianta (2 - 1945)?

 • A

  Thỏa thuận đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng

 • B

  Thống nhất phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

 • C

  Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

 • D

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hội nghị Ianta (2-1945) thông qua các quyết định quan trọng sau:

- Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật Bản.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

=> Đáp án C: không thuộc nội dung của hội nghị Ianta.

Câu 2 :

Cho các sự kiện sau:

(1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ)

(2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu)

(3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô)

(4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

 • A

  3,1,2,4   

 • B

  3,1,4,2

 • C

  2,1,4,3     

 • D

  4,1,3,2        

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại các sự kiện lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Lời giải chi tiết :

Các sự kiện trên được sắp xếp theo thứ tự như sau:

(3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô) (2-1945)

(1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) (25/4 – 26/6/1945)

(4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (15-8-1945)

(2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu) (7-6-2019)

Câu 3 :

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A

  Khởi nghĩa Hương Khê

   

 • B

  Khởi nghĩa Yên Thế

   

 • C

  Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà

   

 • D

  Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX từ năm 1884 đến năm 1913.

Câu 4 :

Nông nghiệp nước ta giữa thế kỉ XIX như thế nào?

 • A

  Sa sút

 • B

  Có bước phát triển

 • C

  Nhà Nguyễn nắm độc quyền

 • D

  Ruộng đất được chia cho người dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi thực dân Pháp xâm lược, nền nông nghiệp của Việt Nam sa sút. Nhiều cuộc khẩn hoang được tổ chức quy mô nhưng đất đai khai khẩn được lại rơi vào tay địa chủ.

Câu 5 :

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

 • A

  Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

   

 • B

  Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân)

   

 • C

  Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.

   

 • D

  Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Câu 6 :

Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

 • A

  Hít-le được chỉ định làm thủ tướng

   

 • B

  Hít-le tuyên bố là quốc trưởng suốt đời

   

 • C

  Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ

   

 • D

  Hít-le tuyên bố đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để đối phó lại khủng hoảng, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hít- le thủ lĩnh Đảng Quốc xã Đức lên nắm chính quyền. Ngày 30/1/1933, Hít-le lên làm Thủ tướng => Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức, mở ra thời kì đen tối của Lịch sử nước Đức.

Câu 7 :

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta, cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã dẫn đến hệ quả gì?

 • A

  Trở thành một khuôn khổ trật tự thế giới mới

 • B

  Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới

 • C

  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai

 • D

  Mở ra một thời kì mới trong lịch sử nhân loại, thời kì Chiến tranh lạnh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung của Hội nghị Ianta, suy luận

Lời giải chi tiết :

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta, cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.

Câu 8 :

Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã có động thái gì?

 • A

  Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau

   

 • B

  Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít

   

 • C

  Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược

   

 • D

  Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để tránh một cuộc chiến tranh nổ ra và bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ, Liên Xô đã kí với Đức bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau ngày 23-8-1939.

Câu 9 :

Ý nào không phản ánh đúng nét mới trong phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt

   

 • B

  Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh

   

 • C

  Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị

   

 • D

  Xuất hiện khuynh hướng cách mạng mới – khuynh hướng cách mạng vô sản

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào dân tộc của giai cấp tư sản có bước tiến rõ rệt. Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị cùng với sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản. Còn phong trào công nhân quốc tế là chỉ chung cho phong trào công nhân thế giới, không phải đặc điểm riêng của khu vực Đông Nam Á.

Câu 10 :

Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?

 

 • A

  Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp

   

 • B

  Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu

   

 • C

  Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu

   

 • D

  Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến khởi nghĩa Hương Khê để trả lời

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1885 đến năm 1888, nhiệm vụ chủ yếu của nghĩa quân Hương Khê là tập trung thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã tích cực chiêu tập binh sĩ, trang bị, huấn luyện và xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đặc biệt ông đã chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp

Câu 11 :

Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam thông qua hiệp ước nào?

 • A

  Hiệp ước Nhâm Tuất

   

 • B

  Hiệp ước Giáp Tuất

   

 • C

  Hiệp ước Patơnốt

   

 • D

  Hiệp ước Hácmăng và Hiệp ước Patơnốt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung của các Hiệp ước Nhâm Tuất đến Patơnốt để trả lời

Lời giải chi tiết :

Với Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt triều đình Huế đã chính thức thừa nhận toàn bộ Việt Nam thuộc đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, phụ thuộc cả về chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao. Triều đình Huế được cai quản Trung Kì những mọi giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài đều phải thông qua Pháp và đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung Kì.

=> Với Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam.

Câu 12 :

Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

 • A

  Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia

   

 • B

  Giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình

   

 • C

  Giúp đỡ các quốc gia phát triển kinh tế- xã hội

   

 • D

  Duy trì hòa bình an ninh thế giới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các quốc gia. Và trong quá trình hoạt động của mình, Liên hợp quốc đã trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

=> Vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 13 :

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Liên Xô.

 • B

  Mỹ.

 • C

  Anh.

 • D

  Pháp.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội Liên Xô sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 14 :

Đâu là một trong những chính đảng của giai cấp tư sản ở Đông Nam Á được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Đảng Dân tộc ở Campuchia

   

 • B

  Phong trào Thakin ở Malaysia

   

 • C

  Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia

   

 • D

  Đại hội toàn Miến Điện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, một số chính đảng của giai cấp tư sản đã được thành lập ở khu vực Động Nam Á là Đảng dân tộc ở In-đô-nê-xia, phong trào Thakin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai…

Câu 15 :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là

 

 • A

  tuyên truyền, tố cáo tội ác của thực dân Pháp

   

 • B

  vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp tham gia đấu tranh

   

 • C

  tổ chức các cuộc bạo động: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính

   

 • D

  kết hợp đấu tranh chính trị- vũ trang chống Pháp và chống phong kiến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một trong những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội là tiến hành một số cuộc bạo động như: phá đường sắt, nhà lao, tấn công đồn lính.

Câu 16 :

Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là

 

 • A

  Nông dân và dân nghèo thành thị.

   

 • B

  Nông dân và công nhân.

   

 • C

  Công nhân và binh lính người Việt.

   

 • D

  Công nhân, thợ thủ công và dân nghèo thành thị.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào Hội kín ở Nam Kì là nông dân và dân nghèo thành thị, phát triển rầm rộ ở các tỉnh Nam Kì.

Câu 17 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

 • A

  Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

   

 • B

  Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

   

 • C

  Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

   

 • D

  Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để có địa vị chính trị nhất định, tư sản Việt Nam đã lập cơ quan ngôn luận riêng như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt,…nhằm bênh vực quyền lợi kinh tế và và chính trị cho người trong nước.

Câu 18 :

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đến quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở quốc gia này?

 • A

  Giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị của chủ nghĩa quân phiệt

   

 • B

  Góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản

   

 • C

  Góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc giải phóng đất nước

   

 • D

  Đẩy nhanh quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở nước này

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của nước này

Câu 19 :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

   

 • B

  Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến bộ.

 • C

  Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

   

 • D

  Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tât Thành trong những năm 1911-1918 tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đúng hướng. Nó là cơ sở quan trọng để sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 20 :

Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

 • A

  Lê -nin bí mật rời từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

 • B

  Cuộc khởi nghĩa vũ trang bùng nổ

 • C

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi

 • D

  Cách mạng tháng Mười thành công trên cả nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu đêm ngày 24-10-1917. Các đơn vị cận vệ đỏ đã nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô. Đêm ngày 25-10, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa đông. Toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Kê-ren-xki). Ngày 25-10 (7-11) trở thành ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

Tiếp theo, khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va; đầu năm 1918, cách mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

Câu 21 :

Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

 • A

  Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản

   

 • B

  Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản

   

 • C

  Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước

   

 • D

  Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1929, sự sụp đổ của thị trường chứng khoản Mĩ dẫn đến cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng.

Câu 22 :

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

 

 • A

  Đấu tranh chính trị

   

 • B

  Đấu tranh kinh tế

   

 • C

  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động

   

 • D

  Bạo động vũ trang

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất công nhân Việt Nam đã kết hợp đấu tranh đồi quyền lợi kinh tế với bạo động vũ trang.

Câu 23 :

Tính chất của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

 • A

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa.             

 • B

  Cách mạng dân chủ vô sản.

 • C

  Cách mạng dân tộc dân chủ.              

 • D

  Cách mạng dân chủ tư sản.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại hoàn cảnh, diễn biến của Cách mạng tháng Mười Nga, suy luận

Lời giải chi tiết :

Cách mạng tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Làm nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

=> Cách mạng tháng Mười là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 24 :

Thực dân Pháp sử dụng duyên cớ gì để tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trước chính sách cấm đạo giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • C

  Triều đình Nguyễn bế quan tỏa cảng với người Pháp

   

 • D

  Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lo sợ trước bước chân xâm lược của thực dân phương Tây, ngoài việc thực hiện chính sách đóng cửa nhà Nguyễn còn cấm đạo, giết đạo, tàn sát đạo vì cho rằng các giáo sĩ đang lấy danh nghĩa truyền đạo để ngấm ngầm thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách này không chỉ làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc mà còn là cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Câu 25 :

Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

 • A

  Nông nghiệp       

   

 • B

  Công nghiệp

   

 • C

  Tài chính- ngân hàng       

   

 • D

  Thương mại- dịch vụ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngày 29-10-1929 là ngày hoảng loạn chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Niu Oóc. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%.

Câu 26 :

Vì sao các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít?

 • A

  Lực lượng của khối liên minh phát xít quá mạnh

   

 • B

  Những thủ đoạn truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô

   

 • C

  Không có một đường lối, một hành động thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít

   

 • D

  Các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào chính sách đối ngoại của Liên Xô và các nước tư bản dân chủ để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít do không có một đường lối, một hành động chung, thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít.

- Liên Xô: coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên đã chủ trương liên kết với Anh và Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

- Anh, Pháp: thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

- Mĩ: thực hiện chính sách trung lập, không can thiệp vào các sự việc xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

Câu 27 :

Câu nào sau đây sai khi nói về Đại hội đồng Liên hợp quốc

 • A

  Là cơ quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp quốc, giám sát các hoạt động của Hội đồng bảo an

 • B

  Họp mỗi năm một kì để thảo luận các công việc thuộc phạm vi mà Hiến chương quy định

 • C

  Đối với những vấn đề quan trọng, Hội nghị quyết định theo nguyên tắc đa số hai phần ba hoặc quá bán.

 • D

  Hội nghị dành cho tất cả các nước thành viên.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đại Hội đồng là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc. Được thành lập bởi các quốc gia thành viên, Đại Hội đồng triệu tập các kì họp thường niên dưới sự ủy quyền của vị chủ tịch được bầu chọn trong vòng các đại biểu đến từ các quốc gia thành viên.

Là cơ quan duy nhất của Liên Hiệp Quốc có đại diện của tất cả thành viên, Đại hội đồng có chức năng của một diễn đàn để các thành viên đề đạt sáng kiến trong những vấn đề hòa bình, tiến bộ kinh tế và nhân quyền.

Câu 28 :

Vấn đề quan trọng nhất khiến Hội nghị Ianta (2 - 1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt là việc

 • A

  Trừng phạt đối với các nước phát xít bại trận.

 • B

  Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

 • C

  Thỏa thuận tiêu diệt phát xít Đức và Nhật Bản.

 • D

  Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hội nghị Ianta diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 với bầu không khí vô cùng căng thẳng, gay go và quyết liệt vì thực chất nội dung hội nghị là sự tranh giành và phân chia thành quả thắng lợi của chiến tranh giữa các lực lượng tham chiến, có tác động đến trật tự thế giới sau chiến tranh. Nước nào cũng muốn được hưởng quyền lợi tương xứng với vai trò, vị trí của mình sau khi chiến tranh kết thúc.

Câu 29 :

Sự khác biệt về số lượng các quốc gia tham dự hội nghị Ianta (1945) so với hội nghị Véc-xai, Oasinhtơn (1919-1922) chứng tỏ điều gì?

 • A

  Sự thay đổi của bản đồ chính trị thế giới

 • B

  Sự quan tâm của các quốc gia tới vấn đề chính trị quốc tế

 • C

  Sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước

 • D

  Sự thay đổi về sức mạnh kinh tế giữa các nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

So sánh hội nghị Ianta và hội nghị Véc-xai, Oasinhtơn để nhận xét

Lời giải chi tiết :

- Hội nghị Ianta năm 1945 có sự tham gia của 3 cường quốc là Liên Xô, Mĩ, Anh. Đây đều là các nước đóng vai trò chủ chốt trong phe Đồng minh chống phát xít trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

-  Hội nghị Véc- xai (1919-1920) được tổ chức sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Tham dự hội nghị có 27 nước tham dự, 5 nước chủ trì hội nghị là Anh, Pháp, Mĩ, Italia, Nhật Bản và quyền quyết định nằm trong tay 3 nước Anh, Pháp, Mĩ

- Hội nghị Oasinh tơn (1921-1922) có sự tham gia của 9 nước, trong đó 4 nước lãnh đạo là Mĩ, Anh, Pháp, Nhật Bản, quyền quyết định chính thuộc về Mĩ

=> Số lượng các nước tham gia hội nghị Ianta so với hội nghị Véc-xai, Oasinhtơn ít hơn và các nước lớn hầu như tự quyết định tất cả các vấn đề mà không cần đến sự có mặt của các nước có liên quan. Điều này phản ánh sự thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các nước, khoảng cách giữa các nước ngày càng lớn và 3 nước đóng vai trò chi phối thế giới là Liên Xô, Mĩ, Anh

Câu 30 :

Nội dung nào sau đây không phải là điểm khác nhau giữa trật tự Véc-xai - Oasinhtơn so với trật tự Ianta?

 • A

  Không phân cực rõ ràng

 • B

  Các nước chi phối trật tự đều là đế quốc

 • C

  Quá khắt khe với các nước thắng bại, chà đạp quyền lợi của dân tộc nhược tiểu

 • D

  Có cơ quan để duy trì, bảo vệ trật tự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

So sánh trật tự Véc- xai- Oasinh tơn với trật tự Ianta để nhận xét, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Điểm khác biệt giữa trật tự Véc-xai- Oasinhtơn và trật tự Ianta

- Lực lượng tham gia chi phối trật tự

+ Véc-xai- Oasinhtơn: các nước đế quốc

+ Ianta: các nước tư bản (Mĩ, Anh) và Liên Xô XHCN

- Tính phân cực:

+ Véc-xai- Oasinhtơn: không có sự phân cực rõ ràng. Đây thực chất là sự phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất trong khối tư bản chủ nghĩa

+ Ianta: phân thành 2 cực đứng đầu mỗi cực là Liên Xô và Mĩ. Điều này không chỉ đơn thuần là sự phân chia quyền lợi chiến tranh mà còn thể hiện sự đối lập về ý thức hệ

- Tính chất:

+  Véc-xai- Oasinhtơn: mang tính áp đặt, quá khắt khe với các nước thắng bại, chà đạp quyền lợi của dân tộc nhược tiểu => không bền vững

+ Ianta: mang tính hôn hòa hơn so với Véc-xai- Oasinhtơn, không trừng phạt các nước bại trận quá nặng nề => mang tính bền vững cao hơn

Đáp án D: trật tự Véc-xai- Oasinhtơn có Hội Quốc liên là cơ quan duy trì trật tự. Còn trật tự Ianta có tổ chức Liên hợp quốc

Câu 31 :

Theo anh (chị), Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 mang bản chất là gì?

 • A

  Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước

   

 • B

  Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân phát triển

   

 • C

  Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần

   

 • D

  Tạo điều kiên cho các tập đoàn tư bản lũng đoạn kinh tế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bản chất của chính sách kinh tế mới (NEP) là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế tập trung mà nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng vẫn có sự kiểm soát, điều tiết của nhà nước ở các vị trị then chốt.

Câu 32 :

Thái độ trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài của nước Mĩ đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế trong những năm 1929-1939?

 • A

  Hạn chế làm căng thẳng thêm các vấn đề quốc tế

   

 • B

  Đảm bảo tình hình an ninh ở khu vực châu Mĩ

   

 • C

  Làm cho các cuộc xung đột bên ngoài ngày càng căng thẳng

   

 • D

  Góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh thế giới trong những năm 1929-1939 để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1929-1939 chủ nghĩa phát xít xuất hiện, lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản, ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, Mĩ lại giữ thái độ trung lập, không can thiệp vào các vấn đề quốc tế ngoài châu Mĩ. Điều này đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít tự do hành động => Mĩ cũng phải chịu một phần trách nhiệm về việc để cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

Câu 33 :

Phát biểu ý kiến của anh(chị) về nhận định sau: “Vua quan triều đình nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc để Việt Nam bị mất nước vào tay thực dân Pháp

 • A

  đúng, vì triều đình Nguyễn không làm tròn được nhiệm vụ của một người đứng đầu đất nước

   

 • B

  sai, vì Trung Quốc và nhiều nước lớn mạnh khác dù rất cố gắng đều bị mất độc lập.

   

 • C

  sai, vì xâm lược thuộc địa là xu thế tất yếu của chủ nghĩa đế quốc lúc bấy giờ.

   

 • D

  đúng, vì vua quan triều đình Huế không có tinh thần chống Pháp khi bị xâm lược.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào thái độ và hành động của triều đình Nguyễn trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Xét âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, việc Pháp xâm lược Việt Nam để mở rộng thị trường và thuộc địa là điều tất yếu. Nhưng để Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp hay không còn tùy vào thực lực của mình. Trong sự đối sánh với đất nước Xiêm giai đoạn này, vua Rama V thực hiện chính sách cải cách toàn diện đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo để giữ vững nền độc lập thì nhà Nguyễn vẫn thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”, “trọng nông ức thương” làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy giảm. Hơn nữa, khi Pháp tiến vào nước ta, nhà Nguyễn lại kí với Pháp từ hiệp ước này đến hiệp ước khác, đi từ đầu hàng từng phần đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp mặc dù cuộc đấu tranh của nhân đã làm cho Pháp hoang mang, sợ hãi.

Câu 34 :

Hạn chế của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam là

 • A

  chỉ diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở.

 • B

  tinh thần chiến đấu của nghĩa quân chưa quyết liệt.

 • C

  nặng về phòng thủ, ít chủ động tiến công.

 • D

  chưa được quần chúng nhân dân ủng hộ.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhận xét, đánh giá hạn chế của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam.

Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiêu biểu có phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

- Trong phong trào Cần Vương:

+ Khởi nghĩa Bãi Sậy: tổ chức chống lại các cuộc càn quét của Pháp, không chủ động tấn công. Dù chiến đâu quyết liệt nhưng sau đó cũng rơi vào bị động, cô lập.

+ Khởi nghĩa Ba Đình: chủ yếu xây dưng căn cứ Ba Đình và mở các cuộc tập kích toán lính trên đường hành quân và chặn đánh các đoàn xe tải của địch. Khi Pháp tiến hành bao vây căn cứ (1887) nghĩa quân dần tan rã.

+ Khởi nghĩa Hương Khê: xây dựng đại bản doanh ở 4 tỉnh Bắc Trung Kì, dù có điểm nổi bật là mở các cuộc tập kích nhưng đó cũng là khi Pháp mở các cuộc càn quét.

- Trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế: cũng là nhằm chống lại bước chân bình định của thực dân Pháp.Trước những cuộc tiến công càn quét mới của giặc nghĩa quân phải rút dần lên vùng Bắc Yên Thế và tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phòng thủ.

=> Như vậy, hạn chế chung của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX là nặng về phòng thủ, ít chỉ động tấn công.

Câu 35 :

Tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do đã có tác động gì đến sự phân hóa giai cấp ở giai đoạn đoạn sau

 • A

  Đẩy mạnh quá trình tập hợp lực lượng, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh

   

 • B

  Đưa giai cấp tư sản trở thành một thế lực kinh tế hùng mạnh, đối trọng với tư bản Pháp

   

 • C

  Dẫn tới tinh thần thỏa hiệp của giai cấp tư sản sau chiến tranh

   

 • D

  Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản có thể du nhập vào Việt Nam

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong những năm chiến tranh, hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm hẳn. Để giải quyết khó khăn trên tư bản Pháp phải nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do. Điều này đã dẫn tới sự lớn mạnh của tầng lớp tư sản cả về số lượng và thế lực kinh tế, đặt cơ sở cho sự ra đời của giai cấp tư sản sau chiến tranh

Câu 36 :

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

 • A

  Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

 • B

  Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man.

 • C

  Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập.

 • D

  Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phân tích quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, so sánh với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

Lời giải chi tiết :

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là: Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man.

Câu 37 :

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có tác động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam?

 • A

  Mở ra một khả năng mới cho việc giải quyết khủng hoảng

   

 • B

  Bước đầu giải quyết cuộc khủng hoảng

   

 • C

  Giải quyết thành công cuộc khủng hoảng

   

 • D

  Giải quyết về cơ bản cuộc khủng hoảng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa của cách mạng tháng Mười và liên hệ với lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 để trả lời.

Lời giải chi tiết :

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không chỉ là một cuộc cách mạng vô sản mà còn là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khi nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng.

- Việt Nam đầu thế kỉ XX đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối khi con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, dân chủ tư sản đều không thành công. Yêu cầu lịch sử đặt ra là phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một khả năng mới, một con đường mới - con đường cách mạng vô sản cho việc giải quyết sự bế tắc của bài toán độc lập tự do ở Việt Nam

Câu 38 :

Từ con đường dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

 • A

  Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc

   

 • B

  Phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

   

 • C

  Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến

   

 • D

  Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào con đường dẫn đến chiến tranh để rút ra bài học.

Lời giải chi tiết :

Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này có thể được ngăn chặn nếu như Liên Xô và các nước tư bản dân chủ (Anh, Pháp, Mĩ) có sự thống nhất trong đường lối đấu tranh. Do đó bài học quan trọng nhất để lại cho nhân loại trong công cuộc bảo vệ hòa bình an ninh thế giới là phải có sự thống nhất về đường lối đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến

Câu 39 :

Hiện nay, hoạt động của Liên hợp quốc chủ yếu bị chi phối bởi nguyên tắc nào?

 • A

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn.

 • B

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

 • C

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

 • D

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc, liên hệ tình hình thế giới hiện nay

Lời giải chi tiết :

Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). Đây là 5 nước đại diện cho cả hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Liên Xô có mặt trong Ủy ban thường trực sẽ là điều kiện quan trọng kiềm tỏa hành động của Mĩ trong Liên hợp quốc. Tất cả những quyết định của Liên hợp quốc đều được thông qua khi có sự nhất trí của tất cả 5 nước thành viên.

Câu 40 :

Từ sự khác biệt giữa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý- Trần với cuộc kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn, theo anh (chị) đâu là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành bại của một cuộc chiến tranh?

 • A

  Vấn đề tập hợp đoàn kết lực lượng

   

 • B

  Vai trò của giai cấp lãnh đạo

   

 • C

  Vấn đề đoàn kết quốc tế

   

 • D

  Phương thức tác chiến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ cuộc kháng chiến thời Lý – Trần với cuộc kháng chiến dưới triều Nguyễn để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý - Trần với cuộc kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn là vai trò của giai cấp lãnh đạo. Nếu như thời Lý - Trần giai cấp lãnh đạo đề ra được một đường lối kháng chiến đúng đắn để chuẩn bị về nhân lực, vật lực, tập hợp tổ chức lực lượng kháng chiến, thì nhà Nguyễn lại không làm được điều này. Sự khác biệt đó đã dẫn đến sự khác biệt về kết quả giữa các cuộc kháng chiến.

=> Như vậy, vai trò của giai cấp lãnh đạo là nhân tố quyết định sự thành bại của một cuộc chiến tranh.

close