Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu?

 • A

  SEATO

   

 • B

  NATO

   

 • C

  CENTO

   

 • D

  ANZUS

Câu 2 :

Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • A

  Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

   

 • B

  Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

   

 • C

  Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

   

 • D

  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

Câu 3 :

Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?

 • A

   

  Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước

   

 • B

  Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

   

 • C

  Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

   

 • D

  Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam

Câu 4 :

Đâu không phải là nguyên nhân khiến phát xít Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Đông Dương?

 • A

  Nhật muốn lợi dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương

   

 • B

  Nhật muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn ở Đông Dương

   

 • C

  Nhật muốn mượn tay Pháp để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương

   

 • D

  Nhật không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Câu 5 :

Vị trí nào được Đảng và Chính phủ Việt Nam chọn làm điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

 • A

  Cao Bằng

 • B

  Thất Khê

 • C

  Đông Khê

 • D

  Na Sầm

Câu 6 :

Sự kiện nào đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến đấu ở Hà Nội vào năm 1947?

 • A

  Quân Pháp ở Hà Nội bị tiêu diệt hoàn toàn

   

 • B

  Cuộc rút lui thành công của Trung đoàn Thủ đô ra vùng hậu phương

   

 • C

  Trung Đoàn thủ đô làm chủ được thành phố

   

 • D

  Tiêu thổ kháng chiến thành công

Câu 7 :

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là

 • A

  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

 • B

  Chiến dịch Biên giới thu- đông

 • C

  Chiến dịch Việt Bắc thu- đông

 • D

  Chiến dịch Tây Bắc thu- đông

Câu 8 :

Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

 • A

  Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới

 • B

  Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

 • C

  Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế

 • D

  Sự vươn lên cạnh tranh của các trung tâm kinh tế trong trật tự thế giới mới

Câu 9 :

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận trong văn bản pháp lý quốc tế nào?

 • A

  Hiệp định Ianta 1945

 • B

  Hiệp định Sơ bộ 1946

 • C

  Hiệp định Giơnevơ 1954

 • D

  Hiệp định Paris năm 1973

Câu 10 :

Năm 1949, Khoa học - kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển nhanh chóng được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 • A

  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo

   

 • B

  Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ

   

 • C

  Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

   

 • D

  Liên Xô phóng thành công tàu phương Đông

Câu 11 :

Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng?

 • A

  Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới

   

 • B

  Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật

   

 • C

  Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết.

   

 • D

  Do yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Câu 12 :

Theo quyết định của hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

 • A

  Đức

   

 • B

  Mông Cổ

   

 • C

  Trung Quốc

   

 • D

  Triều Tiên

Câu 13 :

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm nhất vào thời gian nào nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận tối hậu thư?

 • A

  Đêm ngày 18-12-1946

   

 • B

  Sáng ngày 19-12-1946

   

 • C

  Sáng ngày 20-12-1946

   

 • D

  Đêm ngày 20-12-1946

Câu 14 :

Trung đội Cứu quốc quân I được thành lập vào tháng 2-1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

 • A

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Nam Kì.

   

 • B

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.

   

 • C

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

   

 • D

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.

Câu 15 :

Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cộng sản mà lại thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • A

  Do những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi

   

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

   

 • C

  Do phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • D

  Do phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát

Câu 16 :

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh là

 • A

  Tư bản tài chính xuất hiện và chi phối thế giới

   

 • B

  Các trung tâm kinh tế- tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời

   

 • C

  Sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU)

   

 • D

  Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các tổ chức độc quyền

Câu 17 :

Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

 • A

  Góp phần đưa đất nước vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

   

 • B

  Bước đầu thể hiện tính ưu việt của chế độ mới

   

 • C

  Chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc

   

 • D

  Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch

Câu 18 :

Tháng 9 - 1953, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và xác định phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953 - 1954 là

 • A

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi địch tương đối yếu

 • B

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi địch mạnh nhất

 • C

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi có vị trí quan trong mà địch tương đối yếu

 • D

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi bố phòng sơ hở của địch

Câu 19 :

Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

 • A

  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

   

 • B

  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị

   

 • C

  Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam

   

 • D

  Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên

Câu 20 :

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông (1947) là

 • A

  Chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội

   

 • B

  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh; buộc địch phải bị động chuyển sang đánh lâu dài

   

 • C

  Bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não.

   

 • D

  Chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của kẻ thù

Câu 21 :

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng sự kiện gì

 • A

  Quân Pháp rút hết khỏi Việt Nam

   

 • B

  Chính phủ mới được thành lập ở Việt Nam

   

 • C

  Cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956

   

 • D

  Ngay khi hiệp định Giơnevơ có hiệu lực

Câu 22 :

Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 • A

  Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam

   

 • B

  Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

   

 • C

  Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ

   

 • D

  Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam

Câu 23 :

Đâu không phải là những biện pháp thực hiện của kế hoạch Nava trước khi bị đảo lộn?

 • A

  Tăng cường viện binh cho Đông Đương

   

 • B

  Tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ

   

 • C

  Mở các cuộc tiến công vào Ninh Bình, Thanh Hóa để phá kế hoạch tiến công của ta

   

 • D

  Tập trung lực lượng xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Câu 24 :

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam?

 • A

  Cơ cấu kinh tế phát triển mất cân đối

 • B

  Kinh tế có sự chuyển biến ít nhiều nhưng chỉ mang tính cục bộ

 • C

  Kinh tế Việt Nam ngày càng cột chặt vào kinh tế Pháp

 • D

  Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa

Câu 25 :

Đại hội đại biểu nào của Đảng được coi là “Đại hội Kháng chiến thắng lợi”?

 • A

  Đại hội đại biểu lần thứ I (1935)

   

 • B

  Đại hội đại biểu lần thứ II (1951)

   

 • C

  Đại hội đại biểu lần thứ III (1960)

   

 • D

  Đại hội đại biểu lần thứ IV (1976)

Câu 26 :

Trong giai đoạn 1919-1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã lập ra tổ chức chính trị nào?

 • A

  Nam Phong

 • B

  Trung Bắc tân văn

 • C

  Đảng Lập hiến

 • D

  Hội Phục Việt

Câu 27 :

Nguyên nhân chủ yếu để Liên bang Nga chuyển từ chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương sang định hướng Âu - Á là

 • A

  Do ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

   

 • B

  Do châu Á là thị trường truyền thống, giàu tiềm năng

   

 • C

  Do Nga không nhận được sự ủng hộ lớn của các cường quốc phương Tây về chính trị và viện trợ kinh tế

   

 • D

  Do tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng

Câu 28 :

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có sự hiện diện của quân đội nước nào?

 • A

  Trung Hoa Dân Quốc, Pháp

   

 • B

  Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc

   

 • C

  Anh, Pháp

   

 • D

  Trung Hoa Dân Quốc, Mĩ

Câu 29 :

Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 • A

  Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô

   

 • B

  Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc

   

 • C

  Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc

   

 • D

  Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu

Câu 30 :

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do?

 • A

  Chậm tiến hành cải tổ

 • B

  Không bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật

 • C

  Sự chống phá của các thế lực thù địch

 • D

  Những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài

Câu 31 :

Vì sao tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Xã hội Pháp (12-1920) Nguyễn Ái Quốc lại bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

 • A

  Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa

   

 • B

  Quốc tế này giúp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp

   

 • C

  Quốc tế này đã đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam

   

 • D

  Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Câu 32 :

Sự kiện nào sau đây đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?

 • A

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

 • B

  Các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1930)

 • C

  Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên

 • D

  Chính quyền Xô viết được thành lập

Câu 33 :

Đâu là hạn chế của Đảng cộng sản Đông Dương trong công tác mặt trận ở phong trào dân chủ 1936-1939?

 • A

  Chưa thành lập được một mặt trận dân tộc thống nhất của riêng Việt Nam

   

 • B

  Chưa tập hợp được toàn lực lượng dân tộc

   

 • C

  Chưa xây dựng được khối liên minh công- nông làm nòng cốt

   

 • D

  Tên mặt trận không phù hợp với nhiệm vụ của thời kì

Câu 34 :

Những hoạt động ngoại giao của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm 1946 phản ánh điều gì trong vấn đề đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc?

 • A

  Sử dụng ngoại giao để phục vụ cho cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự

   

 • B

  Sử dụng ngoại giao như một sách lược điều đình sự bùng nổ cuộc chiến tranh

   

 • C

  Thể hiện thiện chí giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình

   

 • D

  Phản ánh xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 35 :

Thực dân Pháp phải tiến hành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Việt Nam không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 • A

  Để phát huy tối đa tính cơ động, linh hoạt của quân đội và vũ khí chiến tranh

   

 • B

  Để nhanh chóng cơ động lực lượng sang chiến trường châu Phi

   

 • C

  Để tránh thiệt hại lớn về người và của

   

 • D

  Để tránh sự phản đối của dư luận tiến bộ trong và ngoài nước

Câu 36 :

Những thắng lợi của quân dân Việt Nam trên tất cả các mặt quân sự- chính trị- kinh tế- văn hóa…trong những năm 1950-1953 đã cho thấy sự đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc thực hiện đường lối nào?

 • A

  Độc lập dân tộc- chủ nghĩa xã hội

   

 • B

  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến bảo vệ tổ quốc

   

 • C

  Kháng chiến - kiến quốc

   

 • D

  Dựng nước đi đôi với giữ nước

Câu 37 :

Mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là

 • A

  Hoàng Hoa Thám

   

 • B

  Quang Trung

   

 • C

  Lê Hồng Phong 2

   

 • D

  Trần Đình

Câu 38 :

Đâu là anh hùng đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

 • A

  Trần Cừ

   

 • B

  Phan Đình Giót

   

 • C

  La Văn Cầu

   

 • D

  Bế Văn Đàn

Câu 39 :

Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

 • A

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

   

 • B

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

   

 • C

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn

   

 • D

  Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

Câu 40 :

Sự khác biệt cơ bản giữa Chiến tranh lạnh và những cuộc chiến tranh thế giới trước đây là

 • A

  Diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ

   

 • B

  Làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.

   

 • C

  Gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

   

 • D

  Chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu?

 • A

  SEATO

   

 • B

  NATO

   

 • C

  CENTO

   

 • D

  ANZUS

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 4-4-1949, Mĩ và các nước phương Tây đã thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ đứng đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 2 :

Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • A

  Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

   

 • B

  Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

   

 • C

  Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

   

 • D

  Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cuối tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Câu 3 :

Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?

 • A

   

  Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước

   

 • B

  Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

   

 • C

  Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị

   

 • D

  Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Câu 4 :

Đâu không phải là nguyên nhân khiến phát xít Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Đông Dương?

 • A

  Nhật muốn lợi dụng Pháp để bóc lột nhân dân Đông Dương

   

 • B

  Nhật muốn dùng Pháp làm bia đỡ đạn cho những mâu thuẫn ở Đông Dương

   

 • C

  Nhật muốn mượn tay Pháp để đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương

   

 • D

  Nhật không muốn đụng độ với Mĩ ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tham vọng của Nhật và nội dung thuyết Đại Đông Á để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Tháng 9-1940 Nhật vào Đông Dương. Tuy nhiên phát xít Nhật đã không lật đổ ngay thực dân Pháp mà lại bắt tay với Pháp vì: người Pháp đã xây dựng được ở Đông Dương một bộ máy cai trị hoàn thiện mà Nhật có thể lợi dụng để vơ vét, bóc lột các tiềm lực của Đông Dương và đàn áp các phong trào đấu tranh; đồng thời cũng tránh nguy cơ lộ tham vọng về xây dựng một “khu thịnh vượng chung Đại Đông Á” do Nhật thống trị.

Đáp án D: không phải là nguyên nhân khiến Nhật không đảo chính Pháp ngay từ khi mới vào Việt Nam.

Câu 5 :

Vị trí nào được Đảng và Chính phủ Việt Nam chọn làm điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

 • A

  Cao Bằng

 • B

  Thất Khê

 • C

  Đông Khê

 • D

  Na Sầm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sáng sớm ngày 16-9-1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dịch bằng trận đánh vào cụm cứ điểm Đông Khê nằm trên đường số 4. Đây là điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

Câu 6 :

Sự kiện nào đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến đấu ở Hà Nội vào năm 1947?

 • A

  Quân Pháp ở Hà Nội bị tiêu diệt hoàn toàn

   

 • B

  Cuộc rút lui thành công của Trung đoàn Thủ đô ra vùng hậu phương

   

 • C

  Trung Đoàn thủ đô làm chủ được thành phố

   

 • D

  Tiêu thổ kháng chiến thành công

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngày 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô đã thực hiện cuộc rút quân vượt khỏi vòng vây của địch, ra căn cứ hậu phương an toàn, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946- đầu năm 1947.

Câu 7 :

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là

 • A

  Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

 • B

  Chiến dịch Biên giới thu- đông

 • C

  Chiến dịch Việt Bắc thu- đông

 • D

  Chiến dịch Tây Bắc thu- đông

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947). Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bộ đội chủ lực Việt Nam phản chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của thực dân Pháp.

Câu 8 :

Biển hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?

 • A

  Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới

 • B

  Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế làm trung tâm

 • C

  Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế

 • D

  Sự vươn lên cạnh tranh của các trung tâm kinh tế trong trật tự thế giới mới

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau chiến lạnh, thế giới phát triển theo các xu thế chính sau đây:

1- Trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới đang dần dần hình thành theo xu hướng đa cực.        

2- Các quốc gia tập trung phát triển kinh tế

3- Mỹ đang ra sức thiết lập một trật tự thế giới “đơn cực” để làm bá chủ thế giới, nhưng không thực hiện được.

4- Sau “chiến tranh lạnh”, nhiều khu vực thế giới không ổn định, nội chiến, xung đột quân sự kéo dài (Ban-căng, châu Phi, Trung Á).

Câu 9 :

Quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được ghi nhận trong văn bản pháp lý quốc tế nào?

 • A

  Hiệp định Ianta 1945

 • B

  Hiệp định Sơ bộ 1946

 • C

  Hiệp định Giơnevơ 1954

 • D

  Hiệp định Paris năm 1973

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Hiêp định Sơ bộ được kí kết (6-3-1946), Pháp mới công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

- Phải đến Hiệp định Giơnevơ, Pháp mới công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam bao gồm: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 10 :

Năm 1949, Khoa học - kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển nhanh chóng được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 • A

  Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo

   

 • B

  Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ

   

 • C

  Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

   

 • D

  Liên Xô phóng thành công tàu phương Đông

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Khoa học – kĩ thuật Liên Xô phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Câu 11 :

Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng?

 • A

  Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới

   

 • B

  Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật

   

 • C

  Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết.

   

 • D

  Do yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Dựa vào tình hình thế giới và Việt Nam trong những năm 1939 – 1941 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng. Ở Việt Nam, sự câu kết giữa Pháp - Nhật đã đẩy người dân vào tình cảnh “một cổ hai tròng”. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc phát xít Pháp - Nhật phát triển rất gay gắt. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Do đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Đông Dương phải kịp thời có sự chuyển hướng chiến lược đấu tranh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

Câu 12 :

Theo quyết định của hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?

 • A

  Đức

   

 • B

  Mông Cổ

   

 • C

  Trung Quốc

   

 • D

  Triều Tiên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo nội dung của Hội nghị Ianta về phân chia phạm vi đóng quân và giải giáp quân đội phát xít của các cường quốc Đồng minh có quy định: Trung Quốc cần phải trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ; …

Câu 13 :

Thực dân Pháp sẽ hành động chậm nhất vào thời gian nào nếu chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chấp nhận tối hậu thư?

 • A

  Đêm ngày 18-12-1946

   

 • B

  Sáng ngày 19-12-1946

   

 • C

  Sáng ngày 20-12-1946

   

 • D

  Đêm ngày 20-12-1946

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội. Nếu yêu cầu đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng ngày 20-12-1946, chúng sẽ hành động.

Câu 14 :

Trung đội Cứu quốc quân I được thành lập vào tháng 2-1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

 • A

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Nam Kì.

   

 • B

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.

   

 • C

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.

   

 • D

  Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại, theo chủ trương của Đảng, một bộ phận lực lượng vũ trang khởi nghĩa chuyển sang xây dựng thành những đội du kích hoạt động ở căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai. Bước sang năm 1941, những đội du kích Bắc Sơn lớn mạnh lên và thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I (2-1941).

Câu 15 :

Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cộng sản mà lại thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

 • A

  Do những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi

   

 • B

  Do chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam

   

 • C

  Do phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • D

  Do phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi nghiên cứu tình hình trong nước, Nguyễn Ái Quốc cho rằng những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chưa chín muồi. Vì:

- Chủ nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam.

- Phong trào yêu nước vẫn nằm trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Phong trào công nhân vẫn dừng ở trình độ tự phát.

=> Do đó xúc tiến những điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên => Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 16 :

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh lạnh là

 • A

  Tư bản tài chính xuất hiện và chi phối thế giới

   

 • B

  Các trung tâm kinh tế- tài chính Tây Âu và Nhật Bản ra đời

   

 • C

  Sự phát triển của các cường quốc và Liên minh châu Âu (EU)

   

 • D

  Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các tổ chức độc quyền

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”, với sự vươn lên của các cường quốc như Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu…

Câu 17 :

Đâu không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945

 • A

  Góp phần đưa đất nước vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

   

 • B

  Bước đầu thể hiện tính ưu việt của chế độ mới

   

 • C

  Chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc

   

 • D

  Làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào kết quả của việc giải quyết khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 để suy luận

Lời giải chi tiết :

Thành công của Việt Nam trong việc giải quyết những khó khăn về kinh tế- tài chính- văn hóa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; góp phần đưa đất vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc; đồng thời bước đầu thể hiện thể hiện tính ưu việt của chế độ mới.

Đáp án D: âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của các thế lực thù địch thất bại không phải là ý nghĩa của việc giải quyết những khó khăn về kinh tế - tài chính – văn hóa sau Cách mạng tháng Tám.

Câu 18 :

Tháng 9 - 1953, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và xác định phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953 - 1954 là

 • A

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi địch tương đối yếu

 • B

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi địch mạnh nhất

 • C

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi có vị trí quan trong mà địch tương đối yếu

 • D

  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào nơi bố phòng sơ hở của địch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp và xác định phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954  là “tập trung lực lượng, mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo ra cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng”.

Câu 19 :

Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là

 • A

  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

   

 • B

  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Trị

   

 • C

  Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Nam

   

 • D

  Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hà Tiên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngày 18-8-1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành được chính quyền ở tỉnh lị. Đây là các địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước.

Câu 20 :

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông (1947) là

 • A

  Chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội

   

 • B

  Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh; buộc địch phải bị động chuyển sang đánh lâu dài

   

 • C

  Bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não.

   

 • D

  Chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của kẻ thù

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mục tiêu cơ bản của cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp là nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”; buộc địch phải bị động chuyển sang “đánh lâu dài”.

Câu 21 :

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng sự kiện gì

 • A

  Quân Pháp rút hết khỏi Việt Nam

   

 • B

  Chính phủ mới được thành lập ở Việt Nam

   

 • C

  Cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956

   

 • D

  Ngay khi hiệp định Giơnevơ có hiệu lực

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7- 1956 dưới sự kiểm soát của một Ủy ban quốc tế.

Câu 22 :

Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 • A

  Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam

   

 • B

  Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

   

 • C

  Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ

   

 • D

  Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam để suy luận trả lời.  

Lời giải chi tiết :

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945 là chống đế quốc để giành độc lập dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập, tư do cho dân tộc Việt Nam nên nó có ý nghĩa quan trọng nhất.

Câu 23 :

Đâu không phải là những biện pháp thực hiện của kế hoạch Nava trước khi bị đảo lộn?

 • A

  Tăng cường viện binh cho Đông Đương

   

 • B

  Tập trung 44 tiểu đoàn quân cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ

   

 • C

  Mở các cuộc tiến công vào Ninh Bình, Thanh Hóa để phá kế hoạch tiến công của ta

   

 • D

  Tập trung lực lượng xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp đã tăng thêm ở Đông Dương 12 tiểu đoàn bộ binh đưa từ Pháp và Bắc Phi sang, đồng thời xin Mĩ tăng thêm viện trợ. Từ thu - đông 1953, Nava tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn cơ động, tiến hành những cuộc càn quét nhằm bình định vùng chiếm đóng, mở rộng hoạt động thổ phỉ, biệt kích ở vùng rừng núi biên giới phía Bắc, mở cuộc tiến công lớn vào Ninh Bình, Thanh Hóa…để phá kế hoạch tiến công của ta.

Câu 24 :

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam?

 • A

  Cơ cấu kinh tế phát triển mất cân đối

 • B

  Kinh tế có sự chuyển biến ít nhiều nhưng chỉ mang tính cục bộ

 • C

  Kinh tế Việt Nam ngày càng cột chặt vào kinh tế Pháp

 • D

  Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), nền kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới. Trong quá trình đầu tư vốn và mở rộng khai thác thuộc địa, thực dân Pháp có đầu tư kĩ thuật và nhân lực, song rất hạn chế. Cơ cấu kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến ít nhiều song chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, còn phổ biến vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, phát triển mất cân đối. Kinh tế Đông Dương ngày càng bị cột chặt vào kinh tế Pháp và Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

=> Đáp án D: kinh tế Việt Nam phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa không phải là sự chuyển biến của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp.

Câu 25 :

Đại hội đại biểu nào của Đảng được coi là “Đại hội Kháng chiến thắng lợi”?

 • A

  Đại hội đại biểu lần thứ I (1935)

   

 • B

  Đại hội đại biểu lần thứ II (1951)

   

 • C

  Đại hội đại biểu lần thứ III (1960)

   

 • D

  Đại hội đại biểu lần thứ IV (1976)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đại hội đại biểu lần thứ II (1951) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội Kháng chiến thắng lợi”.

Câu 26 :

Trong giai đoạn 1919-1925, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã lập ra tổ chức chính trị nào?

 • A

  Nam Phong

 • B

  Trung Bắc tân văn

 • C

  Đảng Lập hiến

 • D

  Hội Phục Việt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1923, một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã lập ra Đảng Lập hiến. Cơ quan ngôn luận của đảng là tờ Diễn đàn Đông Dương và Tiếng dội An Nam.

Câu 27 :

Nguyên nhân chủ yếu để Liên bang Nga chuyển từ chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương sang định hướng Âu - Á là

 • A

  Do ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

   

 • B

  Do châu Á là thị trường truyền thống, giàu tiềm năng

   

 • C

  Do Nga không nhận được sự ủng hộ lớn của các cường quốc phương Tây về chính trị và viện trợ kinh tế

   

 • D

  Do tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1992 - 1993, nước Nga theo đuổi chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương, ngả về các cường quốc phương Tây hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ kinh tế. Nhưng sau 2 năm, nước Nga chỉ có được những khoản tín dụng và viện trợ tài chính rất ít ỏi => Từ năm 1994, nước Nga chuyển sang chính sách đối ngoại định hướng Âu – Á.

Câu 28 :

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có sự hiện diện của quân đội nước nào?

 • A

  Trung Hoa Dân Quốc, Pháp

   

 • B

  Nhật Bản, Trung Hoa Dân Quốc

   

 • C

  Anh, Pháp

   

 • D

  Trung Hoa Dân Quốc, Mĩ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc bên cạnh quân đội Nhật Bản đã đóng quân ở đây từ trước, còn có sự hiện diện của quân Trung Hoa Dân Quốc

Câu 29 :

Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai

 • A

  Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô

   

 • B

  Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc

   

 • C

  Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc

   

 • D

  Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của Liên Xô; vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Ở đây có sự khác biệt giữa thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít với phân chia phạm vi ảnh hưởng. Việc chiếm đóng có sự tham gia của 4 nước Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. Phân chia phạm vi ảnh hưởng chỉ có sự tham gia của Liên Xô và Mĩ.

Câu 30 :

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do?

 • A

  Chậm tiến hành cải tổ

 • B

  Không bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật

 • C

  Sự chống phá của các thế lực thù địch

 • D

  Những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài. Mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường, kế hoạch hóa cao độ. Mô hình đó đã có những phù hợp nhất định trong thời kì đặc biệt trước đây, nhưng không còn phù hợp trong bối cảnh toàn cầu hóa, không sáng tạo và không năng động, ngày càng bộc lộ sự thiếu tôn trọng các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội, chủ quan, duy ý chí, làm nảy sinh tình trạng thụ động xã hội, thiếu dân chủ và công bằng, vi phạm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mô hình này tồn tại lâu dài không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị và còn ảnh hưởng đến cả văn hóa – xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Câu 31 :

Vì sao tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Xã hội Pháp (12-1920) Nguyễn Ái Quốc lại bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

 • A

  Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa

   

 • B

  Quốc tế này giúp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân Pháp

   

 • C

  Quốc tế này đã đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam

   

 • D

  Quốc tế này chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Xã hội Pháp (12-1920) Nguyễn Ái Quốc lại bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III vì quốc tế này đã thông qua Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam.

Câu 32 :

Sự kiện nào sau đây đánh dấu khối liên minh công - nông được hình thành?

 • A

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

 • B

  Các cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1930)

 • C

  Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên

 • D

  Chính quyền Xô viết được thành lập

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12-9-1930, có khoảng 8000 nông dân kéo đến huyện lị với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”, “Nhà máy về tay thợ thuyền” …. Cuộc biểu tình này có sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo công nhân. Lần đầu tiên công nhân và nông dân kết hợp đấu tranh có vũ trang, đoàn kết vì mục tiêu đấu tranh chung => Liên minh công – nông được hình thành.

Câu 33 :

Đâu là hạn chế của Đảng cộng sản Đông Dương trong công tác mặt trận ở phong trào dân chủ 1936-1939?

 • A

  Chưa thành lập được một mặt trận dân tộc thống nhất của riêng Việt Nam

   

 • B

  Chưa tập hợp được toàn lực lượng dân tộc

   

 • C

  Chưa xây dựng được khối liên minh công- nông làm nòng cốt

   

 • D

  Tên mặt trận không phù hợp với nhiệm vụ của thời kì

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào sự ra đời và chuyển biến của mặt trận giai đoạn 1936 - 1939 để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Hạn chế của Đảng cộng sản Đông Dương trong công tác mặt trận ở phong trào dân chủ 1936-1939 là tên mặt trận không phù hợp với nhiệm vụ của thời kì nên ảnh hưởng tới quá trình tập hợp lực lượng. Cụ thể nhiệm vụ trước mắt của thời kì 1936-1939 là chưa phải là đánh đổ thực dân pháp mà là chống phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, nhưng tên mặt trận lại được đặt là mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Hạn chế đó sau này đã được khắc phục khi tên gọi mặt trận dân chủ Đông Dương ra đời (3-1938)

Câu 34 :

Những hoạt động ngoại giao của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm 1946 phản ánh điều gì trong vấn đề đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc?

 • A

  Sử dụng ngoại giao để phục vụ cho cuộc đấu tranh trên mặt trận quân sự

   

 • B

  Sử dụng ngoại giao như một sách lược điều đình sự bùng nổ cuộc chiến tranh

   

 • C

  Thể hiện thiện chí giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình

   

 • D

  Phản ánh xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào tình hình Việt Nam năm 1946 và những chủ trương, hành động của Đảng đối với giặc ngoại xâm để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Những hoạt động ngoại giao của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm 1946 cho thấy thiện chí giải quyết những xung đột bằng biện pháp hòa bình, chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng khi cả hai không thể tiếp tục thương lượng được nữa. Những biện pháp ngoại giao này được thể hiện cụ thế đối với Trung Hoa Dân quốc và Pháp:

- Từ ngày 2-9-1945 đến 6-3-1946: hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc để tập trung đánh Pháp ở miền Nam. Cụ thể là nhượng cho quân Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về chính trị và kinh tế.

- Từ ngày 6-2-1946 đến trước ngày 19-12-1946:

+ Kí với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) nhằm hòa với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

+ Kí với Pháp bản Tam ược ước (14-9-1946) nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa.

Câu 35 :

Thực dân Pháp phải tiến hành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Việt Nam không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 • A

  Để phát huy tối đa tính cơ động, linh hoạt của quân đội và vũ khí chiến tranh

   

 • B

  Để nhanh chóng cơ động lực lượng sang chiến trường châu Phi

   

 • C

  Để tránh thiệt hại lớn về người và của

   

 • D

  Để tránh sự phản đối của dư luận tiến bộ trong và ngoài nước

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nguyên nhân do khiến thực dân Pháp phải tiến hành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” ở Việt Nam để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã triển khai kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” nhằm 3 mục tiêu chủ yếu là:

- Phát huy tối đa tính cơ động, linh hoạt của quân đội và vũ khí chiến tranh.

- Hạn chế thiệt hại về người và của.

- Tránh sự phản đối của dư luận tiến bộ trong và ngoài nước

Câu 36 :

Những thắng lợi của quân dân Việt Nam trên tất cả các mặt quân sự- chính trị- kinh tế- văn hóa…trong những năm 1950-1953 đã cho thấy sự đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc thực hiện đường lối nào?

 • A

  Độc lập dân tộc- chủ nghĩa xã hội

   

 • B

  Xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến bảo vệ tổ quốc

   

 • C

  Kháng chiến - kiến quốc

   

 • D

  Dựng nước đi đôi với giữ nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại đường lối kháng chiến chống Pháp và tình hình Việt Nam trong những năm 1950-1953 để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Ngày 25-11-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Kháng chiến - kiến quốc. Thực hiện chỉ thị đó, đến những năm 1950 - 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn và toàn diện trên tất cả các mặt quân sự - chính trị - kinh tế - văn hóa

Câu 37 :

Mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là

 • A

  Hoàng Hoa Thám

   

 • B

  Quang Trung

   

 • C

  Lê Hồng Phong 2

   

 • D

  Trần Đình

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến dịch Trần Đình

Câu 38 :

Đâu là anh hùng đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương của mình để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

 • A

  Trần Cừ

   

 • B

  Phan Đình Giót

   

 • C

  La Văn Cầu

   

 • D

  Bế Văn Đàn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

 Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, ở trận Đông Khê, do cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, La Văn Cầu khẩn thiết yêu cầu chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt gọn vị trí địch

Câu 39 :

Việt Nam có thể vận dụng nguyên tắc nào của Liên hợp quốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay?

 • A

  Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc

   

 • B

  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

   

 • C

  Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn

   

 • D

  Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế với tình hình biển đảo và chính sách, chủ trương của Đảng về vấn đề này để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Những năm gần đầy, vấn đề biển Đông đang trở thành vấn đề nóng trong quan hệ quốc tế. Trong nguyên tắc của Liên hợp quốc, Việt Nam có thể áp dụng nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đê biển Đông do các lí do sau:

- Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời.

- Trong xu thế hòa hoãn, đối thoại, chung sống hòa bình giữa các nước, chiến tranh không phải là biện pháp giải quyết tình hình thỏa đáng.

Biểu hiện là: lãnh đạo Việt Nam đã có những cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo Trung Quốc, đưa ra những bằng chứng thuyết phục từ trong lịch sử để khẳng định hai quần đảo này thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam thuyết phục Trung Quốc tham gia DOC, kêu gọi sự đồng thuận của nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu 40 :

Sự khác biệt cơ bản giữa Chiến tranh lạnh và những cuộc chiến tranh thế giới trước đây là

 • A

  Diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ

   

 • B

  Làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu, căng thẳng.

   

 • C

  Gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

   

 • D

  Chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại diễn biến của cuộc chiến tranh lạnh và các cuộc chiến tranh thế giới trước đây để so sánh, liên hệ.

Lời giải chi tiết :

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đều có sự xung đột trực tiếp giữa hai phe (các quôc gia tham chiến).

- Chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới trước đây là diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột quân sự trực tiếp giữa Liên Xô và Mĩ.

close