Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Đề bài

Câu 1 :

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới việc các cường quốc đồng minh triệu tập Hội nghị Ianta (2-1945)?

 • A

  Yêu cầu nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

   

 • B

  Yêu cầu tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

   

 • C

  Yêu cầu thắt chặt khối đồng minh chống phát xít

   

 • D

  Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

Câu 2 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Câu 3 :

Nguyên nhân chủ yếu để Liên bang Nga chuyển từ chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương sang định hướng Âu - Á là

 • A

  Do ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

   

 • B

  Do châu Á là thị trường truyền thống, giàu tiềm năng

   

 • C

  Do Nga không nhận được sự ủng hộ lớn của các cường quốc phương Tây về chính trị và viện trợ kinh tế

   

 • D

  Do tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng

Câu 4 :

Sự kiện nào đánh dấu hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại?

 • A

  Sự sụp đổ của Liên Xô

 • B

  Sự sụp đổ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 • C

  Sự tan rã của khối SEV và VACSAVA

 • D

  Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Câu 5 :

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu?

 • A

  Liên Xô

   

 • B

   

 • C

  Mĩ, Anh

   

 • D

  Mĩ, Anh, Pháp

Câu 6 :

Nguyên nhân khách quan dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là

 • A

  Sai lầm trong quá trình cải tổ

 • B

  Không bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật

 • C

  Sự chống phá của các thế lực thù địch

 • D

  Những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài

Câu 7 :

Nguyên nhân chính dẫn đến yêu cầu cần phải thành lập tổ chức Liên hợp quốc là gì?

 • A

  Do yêu cầu của Liên Xô

 • B

  Do ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

 • C

  Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại

 • D

  Do ảnh hưởng của chương trình 14 điểm

Câu 8 :

Anh (chị) có nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu?

 • A

  Sự sụp đổ của này là tất yếu

   

 • B

  Là sự sụp đổ của một mô hình xã hội còn nhiều thiếu sót, hạn chế

   

 • C

  Sự sụp đổ này cho thấy tính không khả thi của chế độ xã hội chủ nghĩa

   

 • D

  Sự sụp đổ này kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới

Câu 9 :

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tác động như thế nào đến tham vọng của Mĩ?

 • A

  Tạo ra sự đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa

 • B

  Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu, khống chế thế giới của Mĩ

 • C

  Tạo ra sự cân bằng về sức mạnh quân sự

 • D

  Đưa quan hệ quốc tế trở lại trạng thái cân bằng

Câu 10 :

Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?

 • A

  Đây là vấn đề toàn cầu cần có sự chung tay của nhân loại và công cụ bảo vệ nó.

   

 • B

  Cần có những nước lớn đứng ra lãnh đạo nền hòa bình thế giới

   

 • C

  Phải có một công cụ bảo vệ nền hòa bình thế giới

   

 • D

  Phải xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử chung giữa các nước

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn tới việc các cường quốc đồng minh triệu tập Hội nghị Ianta (2-1945)?

 • A

  Yêu cầu nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

   

 • B

  Yêu cầu tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

   

 • C

  Yêu cầu thắt chặt khối đồng minh chống phát xít

   

 • D

  Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh. Đó là:

1- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

2- Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

3- Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) (2-1945)

Câu 2 :

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương

 • A

  Đại hội đồng

   

 • B

  Hội đồng bảo an

   

 • C

  Hội đồng kinh tế- xã hội

   

 • D

  Hội đồng Quản thác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm Đại hội đồng họp một kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vị Hiến chương quy định.

Câu 3 :

Nguyên nhân chủ yếu để Liên bang Nga chuyển từ chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương sang định hướng Âu - Á là

 • A

  Do ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

   

 • B

  Do châu Á là thị trường truyền thống, giàu tiềm năng

   

 • C

  Do Nga không nhận được sự ủng hộ lớn của các cường quốc phương Tây về chính trị và viện trợ kinh tế

   

 • D

  Do tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong những năm 1992 - 1993, nước Nga theo đuổi chính sách đối ngoại định hướng Đại Tây Dương, ngả về các cường quốc phương Tây hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ kinh tế. Nhưng sau 2 năm, nước Nga chỉ có được những khoản tín dụng và viện trợ tài chính rất ít ỏi => Từ năm 1994, nước Nga chuyển sang chính sách đối ngoại định hướng Âu – Á.

Câu 4 :

Sự kiện nào đánh dấu hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại?

 • A

  Sự sụp đổ của Liên Xô

 • B

  Sự sụp đổ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

 • C

  Sự tan rã của khối SEV và VACSAVA

 • D

  Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những chính sách sai lầm và khuyết tật đã làm xói mòn, dẫn tới sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu trong những năm 1989 – 1991. Điều này cũng đồng nghĩa hệ thống Xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại.

Câu 5 :

Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia nào sẽ thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, giải giáp miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu?

 • A

  Liên Xô

   

 • B

   

 • C

  Mĩ, Anh

   

 • D

  Mĩ, Anh, Pháp

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Theo nội dung của Hội nghị Ianta về phân chia phạm vi đóng quân và giải giáp quân đội phát xít của các cường quốc Đồng minh có quy định: quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng miền Tây Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu.

Câu 6 :

Nguyên nhân khách quan dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là

 • A

  Sai lầm trong quá trình cải tổ

 • B

  Không bắt kịp sự phát triển của khoa học - kĩ thuật

 • C

  Sự chống phá của các thế lực thù địch

 • D

  Những hạn chế, thiếu sót trong bản thân nền kinh tế - xã hội tồn tại lâu dài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân khách quan quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là do sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các nước tư bản phương Tây với thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, mạng lưới điệp viên, ….

Câu 7 :

Nguyên nhân chính dẫn đến yêu cầu cần phải thành lập tổ chức Liên hợp quốc là gì?

 • A

  Do yêu cầu của Liên Xô

 • B

  Do ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới

 • C

  Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại

 • D

  Do ảnh hưởng của chương trình 14 điểm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại hoàn cảnh thành lập của Liên hợp quốc để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai đã đi đến những ngày cuối cùng. Đây là cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại, thiệt hại của nó đối với thế giới bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong lịch sử cộng lại. Do đó nó mang đến tâm lý sợ chiến tranh, cần hòa bình và mong muốn có tổ chức quốc tế có sự tham gia của toàn nhân loại để duy trì hòa bình an ninh thế giới

Câu 8 :

Anh (chị) có nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu?

 • A

  Sự sụp đổ của này là tất yếu

   

 • B

  Là sự sụp đổ của một mô hình xã hội còn nhiều thiếu sót, hạn chế

   

 • C

  Sự sụp đổ này cho thấy tính không khả thi của chế độ xã hội chủ nghĩa

   

 • D

  Sự sụp đổ này kéo theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đây chỉ là sự sụp đổ tạm thời của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học chứ không phải sự sụp đổ của một chế độ xã hội. Trên thực tế, chủ nghĩa xã hội hiện vẫn đang tồn tại và phát triển ở một số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam.

Câu 9 :

Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tác động như thế nào đến tham vọng của Mĩ?

 • A

  Tạo ra sự đối trọng với hệ thống tư bản chủ nghĩa

 • B

  Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu, khống chế thế giới của Mĩ

 • C

  Tạo ra sự cân bằng về sức mạnh quân sự

 • D

  Đưa quan hệ quốc tế trở lại trạng thái cân bằng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào tham vọng của Mĩ  để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới. Tuy nhiên nhưng thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã củng cố sức mạnh của phe XHCN, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ, phá vỡ tham vọng khống chế, chi phối thế giới của Mĩ

Câu 10 :

Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc phản ánh sự chuyển biến như thế nào trong nhận thức của nhân loại về vấn đề hòa bình?

 • A

  Đây là vấn đề toàn cầu cần có sự chung tay của nhân loại và công cụ bảo vệ nó.

   

 • B

  Cần có những nước lớn đứng ra lãnh đạo nền hòa bình thế giới

   

 • C

  Phải có một công cụ bảo vệ nền hòa bình thế giới

   

 • D

  Phải xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử chung giữa các nước

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ với tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là mối quan hệ quốc tế ngày càng được mở rộng và đa dạng để trả lời.

Lời giải chi tiết :

- Chiến tranh thế giới thứ hai để lại hậu quả rất nặng nề, trong sgk lớp 11 đã viết về hậu quả của cuộc chiến tranh này như sau: Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế. Nhiều làng mạc, thành phố và nhiều cơ sở kinh tế bị tán phá.

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với hậu quả nặng nề của nó đã tạo ra tâm lý sợ chiến tranh và mong muốn bảo vệ hòa bình của nhân loại. Tuy nhiên, hòa bình là vấn đề toàn cầu phải được xây dựng từ sự nỗ lực chung của các quốc gia để đưa ra các giải pháp phù hợp, không phải là trách nhiệm riêng của một quốc gia nào. Cho đến hiện nay, trước nhiều vấn đề nhạy cảm như việc Mĩ, các nước phương Tây tấn công Irắc, Ápganixtan, can thiệp vào Libi, … cho thấy vai trò của Liên hợp quốc có phần bị hạn chế, …

close