Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 3

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)?

 • A

  Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN

   

 • B

  Tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả dân tộc

   

 • C

  Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực còn lại

   

 • D

  Tạo nên những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế

Câu 2 :

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976-1985?

 • A

  Do tác động của cuộc cải cách giá lương tiền

   

 • B

  Do ta mắc phải những sai lầm trong chủ trương, chính sách lớn

   

 • C

  Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

   

 • D

  Do chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ

Câu 3 :

Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

 • A

  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung

   

 • B

  Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước

   

 • C

  Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI

   

 • D

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 4 :

Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?

 • A

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)

   

 • B

  Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976)

   

 • C

  Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975)

   

 • D

  Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945)

Câu 5 :

Tính chất nền kinh tế Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (12-1986) là

 • A

  Nông nghiệp thuần túy

   

 • B

  Tập trung, quan liêu, bao cấp

   

 • C

  Thị trường

   

 • D

  Công- thương nghiệp hàng hóa

Câu 6 :

Sau năm 1975 tình hình miền Nam có điểm gì nổi bật?

 • A

  Tàn dư của chiến tranh, chế độ thực dân mới còn tồn tại nặng nề

   

 • B

  Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, công nhân thất nghiệp

   

 • C

  Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố

   

 • D

  Lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn

Câu 7 :

Theo quan điểm đối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa đổi mới kinh tế và chính trị có mối quan hệ như thế nào?

 • A

  Tách bạch với nhau

   

 • B

  Gắn liền với nhau

   

 • C

  Chính trị quyết định hơn

   

 • D

  Chính trị là trọng tâm

Câu 8 :

Đâu không phải là điểm chung về ý nghĩa giữa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 và ngày 25-4-1976?

 • A

  Phản ánh ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam

 • B

  Giáng một đòn mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ, xâm lược của các thế lực thù địch

 • C

  Góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế

 • D

  Góp phần hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Câu 9 :

Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì?

 • A

  Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976.

   

 • B

  Là sự kiện lớn khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

   

 • C

  Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ bước đầu bị phá sản.

   

 • D

  Viêt Nam có điều kiện mở rộng giao lưu văn hóa và hàng hóa trên thi trường.

Câu 10 :

Bài học kinh nghiệm cơ bản nào được rút ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng từ công cuộc đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986)?

 • A

  Nhạy bén trước sự chuyển biến của tình hình thế giới

   

 • B

  Tôn trọng các quy luật kinh tế- xã hội, bám sát tình hình thực tiễn để đề ra chủ trương phù hợp

   

 • C

  Quan tâm đến nguyện vọng của quần chúng nhân dân

   

 • D

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)?

 • A

  Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN

   

 • B

  Tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cả dân tộc

   

 • C

  Tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục hoàn thành thống nhất trên các lĩnh vực còn lại

   

 • D

  Tạo nên những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976) không tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam gia nhập ASEAN vì thời kì này quan hệ của Việt Nam và ASEAN vẫn trong tình trạng đối đầu căng thẳng do vấn đề Campuchia.

Câu 2 :

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976-1985?

 • A

  Do tác động của cuộc cải cách giá lương tiền

   

 • B

  Do ta mắc phải những sai lầm trong chủ trương, chính sách lớn

   

 • C

  Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

   

 • D

  Do chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976-1985 là do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”.

Đáp án A là biểu hiện của sự sai lầm trong đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước

Đáp án C và D là nguyên nhân khách quan đưa đến tình trạng khủng hoảng ở Việt Nam

Câu 3 :

Ngày 25/4/1976, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì?

 • A

  Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung

   

 • B

  Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước

   

 • C

  Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI

   

 • D

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước. Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu.

Câu 4 :

Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?

 • A

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)

   

 • B

  Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976)

   

 • C

  Tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975)

   

 • D

  Trong “Tuyên ngôn độc lập” (02/09/1945)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tại Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (7/1976) đã quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 5 :

Tính chất nền kinh tế Việt Nam trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (12-1986) là

 • A

  Nông nghiệp thuần túy

   

 • B

  Tập trung, quan liêu, bao cấp

   

 • C

  Thị trường

   

 • D

  Công- thương nghiệp hàng hóa

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung đổi mới về kinh tế để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Trước khi tiến hành công cuộc đổi mới (12-1986), nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; quản lý kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính. Cơ chế này đã làm cho nền kinh tế thiếu tính năng động, lực lượng sản xuất bị kìm hãm không thể phát triển

Câu 6 :

Sau năm 1975 tình hình miền Nam có điểm gì nổi bật?

 • A

  Tàn dư của chiến tranh, chế độ thực dân mới còn tồn tại nặng nề

   

 • B

  Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, công nhân thất nghiệp

   

 • C

  Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố

   

 • D

  Lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mặc dù miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ nhưng những tàn dư của chế độ này vẫn còn tồn tại. Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá, bỏ hoang. Đội ngũ thất nghiệp lên tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân của. Kinh tế phát triển thiếu cân đối, lệ thuộc vào bên ngoài

Câu 7 :

Theo quan điểm đối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa đổi mới kinh tế và chính trị có mối quan hệ như thế nào?

 • A

  Tách bạch với nhau

   

 • B

  Gắn liền với nhau

   

 • C

  Chính trị quyết định hơn

   

 • D

  Chính trị là trọng tâm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Theo quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

Câu 8 :

Đâu không phải là điểm chung về ý nghĩa giữa cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 và ngày 25-4-1976?

 • A

  Phản ánh ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam

 • B

  Giáng một đòn mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đổ, xâm lược của các thế lực thù địch

 • C

  Góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế

 • D

  Góp phần hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa 2 cuộc tổng tuyển cử để so sánh, đánh giá.

Lời giải chi tiết :

Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội ngày 6-1-1946 chỉ mang ý nghĩa củng cố chính quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam. Còn cuộc tổng tuyển cử bầu ngày 25-4-1976 mới mang ý nghĩa góp phần hoàn thành quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 9 :

Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì?

 • A

  Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976.

   

 • B

  Là sự kiện lớn khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

   

 • C

  Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ bước đầu bị phá sản.

   

 • D

  Viêt Nam có điều kiện mở rộng giao lưu văn hóa và hàng hóa trên thi trường.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử Việt Nam sau năm 1975 để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế hoạt động với mục tiêu chủ yếu là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Từ tháng 9/1977, Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc trong bối cảnh Mĩ đang thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khiến cho chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ bước đầu bị phá sản

Câu 10 :

Bài học kinh nghiệm cơ bản nào được rút ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng từ công cuộc đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986)?

 • A

  Nhạy bén trước sự chuyển biến của tình hình thế giới

   

 • B

  Tôn trọng các quy luật kinh tế- xã hội, bám sát tình hình thực tiễn để đề ra chủ trương phù hợp

   

 • C

  Quan tâm đến nguyện vọng của quần chúng nhân dân

   

 • D

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh và nội dung của công cuộc đổi mới ở Việt Nam để rút ra bài học.

Lời giải chi tiết :

Trong giai đoạn 1976-1985, do tâm lý chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng sau cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, khiến cho nền kinh tế- xã hội lâm vào tình trạng khủng hoảng. Do đó ta buộc phải tiến hành công cuộc đổi mới từ tháng 12-1986. Thực chất bài học kinh nghiệm cơ bản rút ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng từ công cuộc đổi mới đất nước chính là quá trình nhận thức những sai lầm trước đây: phải luôn tôn trọng các quy luật kinh tế- xã hội, bám sát tình hình thực tiễn để đề ra chủ trương phù hợp. Khi mắc sai lầm phải dũng cảm thừa nhận và kiên quyết sửa chữa bằng những biện pháp phù hợp.

close