Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Đề bài

Câu 1 :

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

 

 • A

  Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

   

 • B

  Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

   

 • C

  Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

   

 • D

  Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa

Câu 2 :

Thực dân Pháp đã viện cớ nào để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)?

 • A

  Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”

   

 • B

  Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân

   

 • C

  Nhà Nguyễn tiếp tục có sự giao hảo với nhà Thanh ở Trung Quốc mà không thông qua Pháp

   

 • D

  Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Câu 3 :

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Cuộc kháng chiến diễn ra thiếu sự chuẩn bị chu đáo

   

 • B

  Không tập hợp đoàn kết được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh

   

 • C

  So sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Việt Nam

   

 • D

  Khuynh hướng cứu nước phong kiến đã lỗi thời

Câu 4 :

Trong khi Pháp đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ở chiến trường Gia Định và Đà Nẵng (1860) thì trong triều đình Nguyễn đã diễn ra tình trạng gì?

 • A

  Phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

   

 • B

  Tiếp tục bàn kế hoạch đánh Pháp

   

 • C

  Tập trung lực lượng đánh Pháp

   

 • D

  Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước

Câu 5 :

Đâu không phải là hành động của thực dân Pháp chuẩn bị cho cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì

 • B

  Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc

 • C

  Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình

 • D

  Bắt liên lạc với các lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc- Việt Nam

Câu 6 :

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Việt Nam Quang phục hội được thành lập

   

 • C

  Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

   

 • D

  Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Câu 7 :

Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?

 • A

  Hiệp ước Nhâm Tuất      

   

 • B

  Hiệp ước Giáp Tuất

   

 • C

  Hiệp ước Hác măng      

   

 • D

  Hiệp ước Patơnốt

Câu 8 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

 • A

  Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

   

 • B

  Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

   

 • C

  Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

   

 • D

  Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Câu 9 :

Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 

 • A

  Cuộc phản công ở kinh thành Huế

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa phái chủ chiến với thực dân Pháp

   

 • C

  Sự ra đời của chiếu Cần Vương

   

 • D

  Mâu thuẫn dân tộc diễn ra gay gắt

Câu 10 :

Đâu không phải nguyên nhân khiến Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng con đường cải cách xã hội?

 • A

  Do sự thất bại liên tiếp của các phong trào đấu tranh vũ trang trước đó

   

 • B

  Do ảnh hưởng yếu tố quê hương

   

 • C

  Do thất bại của phong trào Đông Du

   

 • D

  Do tư tưởng cải cách trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Câu 11 :

Trong quá trình thống trị Việt Nam, thực dân Pháp đã dựa vào lực lượng xã hội nào để làm chỗ dựa?

 • A

  giai cấp tư sản dân tộc

   

 • B

  đại địa chủ phong kiến

   

 • C

  giai cấp nông dân

   

 • D

  giai cấp công nhân

Câu 12 :

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là

 • A

  Phan Thanh Giản

 • B

  Vua Hàm Nghi

 • C

  Tôn Thất Thuyết

 • D

  Nguyễn Văn Tường

Câu 13 :

Duyên cớ thực dân Pháp sử dụng để kéo quân ra Bắc Kì năm 1873 là gì?

 

 • A

  Nhà Nguyễn giao thiệp với nhà Thanh không hỏi ý kiến Pháp

   

 • B

  Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp

   

 • C

  Nhà Nguyễn đàn áp những tín đồ công giáo

   

 • D

  Giải quyết vụ gây rối của Đuy – puy

Câu 14 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào Hội kín ở Nam Kì hoạt động dưới hình thức nào?

 

 • A

  Tuyên truyền vận động quần chúng dưới hình thức tôn giáo, mê tín.

   

 • B

  Cải cách văn hóa, xã hội.

   

 • C

  Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị.

   

 • D

  Vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.

Câu 15 :

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, thực dân Pháp đã có hành động gì để củng cố và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 • A

  Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị và mở rộng phạm vi chiếm đóng, áp đặt nền bảo hộ đối với Campuchia và âm mưu thôn tính ba tỉnh miền Tây Nam Kì.

   

 • B

  Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình nhà Nguyễn để thực hiện phân chia phạm vi cai trị

   

 • C

  Pháp mở rộng phạm vi kiểm soát, dùng hỏa lực tấn công chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì

   

 • D

  Pháp tổ chức bộ máy cai trị và mua chuộc quan lại người Việt Nam làm tay sai, vu cáo triều đình nhà Nguyễn không thực hiện cam kết trong Hiệp ước 1862

Câu 16 :

Đâu không phải lý do đến năm 1867 thực dân Pháp mới tiến hành chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kì?

 • A

  Quân Pháp bận rộn với việc xâm chiếm Campuchia

   

 • B

  Quân Pháp bị sa lầy ở chiến trường Mê-hi-cô

   

 • C

  Phong trào kháng chiến ở Nam Kì phát triển buộc Pháp phải chinh phục lại các vùng đất đã chinh phục

   

 • D

  Quân Pháp bị sa lầy ở chiến trường Trung Quốc

Câu 17 :

Các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX bùng nổ mạnh mẽ đã có tác động như thế nào đến thực dân Pháp?

 

 • A

  Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam

   

 • B

  Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp

   

 • C

  Để lại những bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh giai đoạn sau

   

 • D

  Chứng tỏ xã hội Việt Nam đang lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối

Câu 18 :

 Thực dân Pháp quyết định tấn công vào Kinh thành Huế (năm 1883) nhằm mục đích gì?

 • A

  Buộc triều đình cắt thành Hà Nội cho Pháp

   

 • B

  Xâm chiếm nốt ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

   

 • C

  Buộc triều đình phải đầu hàng, kết thúc chiến tranh xâm lược

   

 • D

  Buộc triều đình mở thêm cửa biển Thuận An cho Pháp vào buôn bán

Câu 19 :

Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?

 

 • A

  Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp

   

 • B

  Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu

   

 • C

  Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu

   

 • D

  Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp

Câu 20 :

Trọng tâm hoạt động của cuộc vận động Duy tân đầu thế kỉ XX trong lĩnh vực giáo dục là 

 

 • A

  Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật

   

 • B

  Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

   

 • C

  Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

   

 • D

  Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán

Câu 21 :

Đâu không phải là ý nghĩa của những hoạt động yêu nước, cách mạng của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?

 • A

  Chuyển phong trào yêu nước từ lập trường phong kiến sang lập trường dân chủ tư sản

 • B

  Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới thông qua thành lập các hội buôn.

 • C

  Đưa Việt Nam tiến theo xu thế phát triển của khu vực và thời đại - thời kì châu Á thức tỉnh

 • D

  Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản truyền bá vào Việt Nam

Câu 22 :

Cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam ở mặt trận Đà Nẵng đã tác động như thế nào đến bước đường xâm lược của thực dân Pháp?

 • A

  Bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • B

  Chặn đứng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • C

  Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • D

  Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta

Câu 23 :

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

 

 • A

  1895 - 1918

   

 • B

  1896 - 1914

   

 • C

  1897 - 1914

   

 • D

  1898 - 1918

Câu 24 :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

   

 • B

  Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến bộ.

 • C

  Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

   

 • D

  Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Câu 25 :

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 

 • A

  Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

   

 • B

  Kinh tế chuyển biến mang tính chất cục bộ, lệ thuộc vào Pháp

   

 • C

  Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh, mạnh

   

 • D

  Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Câu 26 :

Thực dân Pháp sử dụng duyên cớ gì để tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trước chính sách cấm đạo giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • C

  Triều đình Nguyễn bế quan tỏa cảng với người Pháp

   

 • D

  Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam

Câu 27 :

Lý do nào đã thúc đẩy thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm bằng được Bắc Kì lần thứ hai (1883)

 • A

  Nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ

   

 • B

  Thị trường tiêu thụ rộng lớn

   

 • C

  Nguồn than đá dồi dào

   

 • D

  Thực dân Anh đang nhòm ngó Bắc Kì

Câu 28 :

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp?

 

 • A

  Hỗ trợ cho sự phát triền của công nghiệp chính quốc

   

 • B

  Bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

   

 • C

  Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

   

 • D

  Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc

Câu 29 :

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được vào Việt Nam?

 • A

  Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời

   

 • B

  Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ

   

 • C

  Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam

   

 • D

  Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn

Câu 30 :

Sai lầm lớn nhất của triều đình Nguyễn ở mặt trận Gia Định (1860) là gì?

 • A

  Không tổ chức phản công tiêu diệt giặc mà xây dựng đại đồn Chí Hòa để phòng thủ

   

 • B

  Huy động quân đội và nhân dân gấp rút xây dựng Đại đồn Chí Hòa để làm chỗ dựa phản công

   

 • C

  Tổ chức cho quân đội và nhân dân cùng kháng chiến chống thực dân Pháp

   

 • D

  Thương thuyết và xin giảng hòa với thực dân Pháp vì sợ dân phải “đổ máu”

Câu 31 :

Đâu không phải là lý do để đến năm 1873 Pháp mới tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Tác động của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ

   

 • B

  Ảnh hưởng của công xã Pari 1871

   

 • C

  Pháp tìm ra con đường sông Hồng để tham nhập vào phía Nam Trung Hoa

   

 • D

  Bận đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Câu 32 :

Đâu không phải là những cơ hội có thể phản công đánh bại thực dân Pháp mà triều đình Nguyễn đã bỏ qua trong cuộc kháng chiến cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Mặt trận Đà Nẵng (1858)

 • B

  Mặt trận Gia Định (đầu năm 1859)

 • C

  Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)

 • D

  Trận Cầu Giấy lần thứ hai (1883)

Câu 33 :

Tính chất nổi bật của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là

 • A

  Là phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến

   

 • B

  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • C

  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

   

 • D

  Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

Câu 34 :

Bộ phận đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam xuất hiện sớm nhất ở ngành kinh tế nào?

 

 • A

  Công nghiệp khai mỏ

   

 • B

  Nông nghiệp

   

 • C

  Giao thông vận tải

   

 • D

  Công nghiệp chế biến

Câu 35 :

Sự khác biệt cơ bản về chủ trương bạo động của Phan Bội Châu so với các phong trào đấu tranh vũ trang giai đoạn trước là

 

 • A

  Bạo động toàn dân

   

 • B

  Bạo động có sự chuẩn bị

   

 • C

  Bạo động toàn quốc, bạo động có sự chuẩn bị

   

 • D

  Bạo động có sự giúp đỡ của bên ngoài

Câu 36 :

Nguyên nhân chính khiến thực dân Pháp phải tăng cường chính sách khủng bố khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra?

 

 • A

  Để ngăn chặn nguy cơ cách mạng bùng nổ ở thuộc địa

   

 • B

  Để huy động tối đa các nguồn lực của thuộc địa cho chính quốc

   

 • C

  Để ngăn chặn nguy cơ bị các nước đế quốc khác xâm chiếm thuộc địa

   

 • D

  Để đưa thuộc địa vào quỹ đạo của cuộc chiến tranh

Câu 37 :

“Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”

Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử gì?

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời

   

 • C

  Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc

   

 • D

  Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

Câu 38 :

Chủ trương cứu nước nào của Phan Châu Trinh có thể được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

 

 • A

  Tự lực khai hóa

   

 • B

  Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh

   

 • C

  Chấn hưng dân trí

   

 • D

  Khai dân trí, chấn hưng tinh thần dân tộc

Câu 39 :

Những câu thơ sau là khẩu hiệu đấu tranh của cuộc khởi nghĩa nào?

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu

Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”

 

 • A

  Khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai

   

 • B

  Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Bản

   

 • C

  Khởi nghĩa của Lê Văn Điếm và Hồ Bá Ôn

   

 • D

  Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực

Câu 40 :

Phàm có tai mắt ắt cùng nghe thấy, thì cùng mối thù của đất nước chẳng đội chung trời nên bàn rằng: bậc hiền nhân quân tử có chí khí đau xót cho thời thế, nay trẫm mượn nước Ngu để đánh nước Quắc, mưu định dẹp loài mọi rợ, phải sớm dựa vào nước ngoài, đã tụ họp được nhiều người, nhưng không tiền của sao nuôi dưỡng (lực lượng) được. Trẫm riêng lo vậy. Nếu như các bề tôi trung, người dân có nghĩa ở miền Nam hẵng xuất của cải giúp nước, thì sẽ đem họ tên, số tiền ghi vào sổ vàng, đợi ngày sau sự nghiệp hoàn thành, chiếu theo số mà hoàn trả gấp bội và đền bù vàng, phong hộ (phong thực ấp) chẳng dè sẻn gì đối với ơn xưa”

Đoạn trích trên thuộc văn bản nào

 • A

  Bình Ngô Đại Cáo

   

 • B

  Chiếu Cần Vương

   

 • C

  Chỉ dụ của vua Bảo Đại

   

 • D

  Chiếu dời đô

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân nhằm mục đích gì?

 

 • A

  Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

   

 • B

  Duy tân làm cho đất nước cường thịnh để giành độc lập

   

 • C

  Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ phong kiến, hành lập chính thể cộng hòa

   

 • D

  Đánh đổ ngôi vua, phát triển lên tư bản chủ nghĩa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phan Bội Châu và các đồng chí của ông chủ trương thành lập Hội Duy tân (5-1904) nhằm mục đích đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Việt Nam

Câu 2 :

Thực dân Pháp đã viện cớ nào để xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882)?

 • A

  Nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”

   

 • B

  Nhà Nguyễn đàn áp đẫm máu các cuộc khởi nghĩa của nông dân

   

 • C

  Nhà Nguyễn tiếp tục có sự giao hảo với nhà Thanh ở Trung Quốc mà không thông qua Pháp

   

 • D

  Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1882, Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874), ngăn trở người Pháp đi lại buôn bán trên sông Hồng, cấm đạo, giết đạo …để lấy cớ kéo quân ra Bắc Kì lần thứ hai.

Câu 3 :

Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Cuộc kháng chiến diễn ra thiếu sự chuẩn bị chu đáo

   

 • B

  Không tập hợp đoàn kết được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh

   

 • C

  So sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Việt Nam

   

 • D

  Khuynh hướng cứu nước phong kiến đã lỗi thời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là do so sánh tương quan lực lượng chênh lệch bất lợi cho Viêt Nam. Thực dân Pháp mang theo sức mạnh của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, quân đội thiện chiến. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là một nước phong kiến lạc hậu nên trong quá trình kháng chiến tất yếu sẽ gặp phải những khó khăn.

Câu 4 :

Trong khi Pháp đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ở chiến trường Gia Định và Đà Nẵng (1860) thì trong triều đình Nguyễn đã diễn ra tình trạng gì?

 • A

  Phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

   

 • B

  Tiếp tục bàn kế hoạch đánh Pháp

   

 • C

  Tập trung lực lượng đánh Pháp

   

 • D

  Kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Pháp bị sa lầy ở cả hai nơi (Đà Nẵng và Gia Định), rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này trong triều đình nhà Nguyễn có sự phân hóa, tư tưởng chủ hòa làm lòng người li tán

Câu 5 :

Đâu không phải là hành động của thực dân Pháp chuẩn bị cho cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Xây dựng lực lượng quân đội ở Bắc Kì

 • B

  Lôi kéo một số tín đồ Công giáo lầm lạc

 • C

  Cử gián điệp ra Bắc nắm tình hình

 • D

  Bắt liên lạc với các lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc- Việt Nam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào sự chuẩn bị của thực dân Pháp để loại trừ

Lời giải chi tiết :

Để chuẩn bị tiến công ra Bắc Kì lần thứ nhất, thực dân Pháp đã cử gián điệp ra Bắc nắm bắt tình hình và lôi kéo một số tìn đồ Công giáo lầm lạc, kích động họ nổi lên chống triều đình, hình thành đạo quân nội ứng cho cuộc xâm lược sắp đến. Đồng thời bắt liên lạc với Giăng Đuy- puy, một lái buôn đang hoạt động ở vùng biển Trung Quốc- Việt Nam.

Câu 6 :

Ngày 5-6-1911 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Việt Nam Quang phục hội được thành lập

   

 • C

  Phong trào kháng thuế ở Trung Kì bùng nổ

   

 • D

  Trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngày 5-6-1911, tại bến cảng nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Việt Nam, ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu La-tu-sơ-Tơ-rê-vin

Câu 7 :

Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp?

 • A

  Hiệp ước Nhâm Tuất      

   

 • B

  Hiệp ước Giáp Tuất

   

 • C

  Hiệp ước Hác măng      

   

 • D

  Hiệp ước Patơnốt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 đã chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì là đất thuộc Pháp, công nhận quyền đi lại, buôn bán, kiểm soát và điều tra tình hình Việt Nam của chúng…

Câu 8 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?

 • A

  Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

   

 • B

  Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp

   

 • C

  Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước

   

 • D

  Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để có địa vị chính trị nhất định, tư sản Việt Nam đã lập cơ quan ngôn luận riêng như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt,…nhằm bênh vực quyền lợi kinh tế và và chính trị cho người trong nước.

Câu 9 :

Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 

 • A

  Cuộc phản công ở kinh thành Huế

   

 • B

  Mâu thuẫn giữa phái chủ chiến với thực dân Pháp

   

 • C

  Sự ra đời của chiếu Cần Vương

   

 • D

  Mâu thuẫn dân tộc diễn ra gay gắt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh bùng nổ phong trào Cần Vương để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết :

Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang ở Việt Nam (1858- 1884), thực dân Pháp bắt tay vào thời kì bình định, tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, khiến cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phát triển gay gắt. Đây chính là động lực, nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của phong trào Cần Vương

Câu 10 :

Đâu không phải nguyên nhân khiến Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng con đường cải cách xã hội?

 • A

  Do sự thất bại liên tiếp của các phong trào đấu tranh vũ trang trước đó

   

 • B

  Do ảnh hưởng yếu tố quê hương

   

 • C

  Do thất bại của phong trào Đông Du

   

 • D

  Do tư tưởng cải cách trên thế giới lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ Phan Châu Trinh chủ trương cải cách là do:

- Chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào đấu tranh vũ trang trước đó

- Tư tưởng cải cách trên thế giới xâm nhập mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là từ Nhật Bản với thành công của cuộc cách cách Duy tân Minh Trị

- Do ảnh hưởng của yếu tố quê hương: Quảng Nam- quê hương của Phan Châu Trinh là vùng đất có truyền thống buôn bán, là trung tâm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất nên những biến đổi về kinh tế rất rõ nét, con người có xu hướng ôn hòa hơn.

Phong trào Đông Du thất bại không có tác động đến chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh.

Câu 11 :

Trong quá trình thống trị Việt Nam, thực dân Pháp đã dựa vào lực lượng xã hội nào để làm chỗ dựa?

 • A

  giai cấp tư sản dân tộc

   

 • B

  đại địa chủ phong kiến

   

 • C

  giai cấp nông dân

   

 • D

  giai cấp công nhân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hóa thành 2 bộ phận là đại địa chủ, trung và tiểu địa chủ với thái độ chính trị khác nhau. Trong đó, thực dân Pháp lấy lực lượng đại địa chủ để làm chỗ dựa.

Câu 12 :

Người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỉ XIX là

 • A

  Phan Thanh Giản

 • B

  Vua Hàm Nghi

 • C

  Tôn Thất Thuyết

 • D

  Nguyễn Văn Tường

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mặc dù triều đình Huế đã đầu hàng nhưng phe chủ chiến trong triều đình đứng đầu là Tôn Thất Thuyết vẫn nuôi hy vọng khôi phục chủ quyền khi có thời cơ đến.

Câu 13 :

Duyên cớ thực dân Pháp sử dụng để kéo quân ra Bắc Kì năm 1873 là gì?

 

 • A

  Nhà Nguyễn giao thiệp với nhà Thanh không hỏi ý kiến Pháp

   

 • B

  Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp

   

 • C

  Nhà Nguyễn đàn áp những tín đồ công giáo

   

 • D

  Giải quyết vụ gây rối của Đuy – puy

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sau khi giật dây Đuy-puy- một lái buôn Pháp hoạt động ở vùng biến Trung Quốc – Việt Nam gây rối ở Bắc Kì, lấy cớ triều Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy – puy”, thực dân Pháp ở Sài Gòn phái Đại úy Gác – ni – ê đưa quân ra Bắc

Câu 14 :

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào Hội kín ở Nam Kì hoạt động dưới hình thức nào?

 

 • A

  Tuyên truyền vận động quần chúng dưới hình thức tôn giáo, mê tín.

   

 • B

  Cải cách văn hóa, xã hội.

   

 • C

  Kêu gọi mọi người đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị.

   

 • D

  Vận động nhiều tầng lớp tham gia vào các cuộc bạo động.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các hội kín thường núp dưới hình thức tôn giáo, mê tín để dễ tuyên truyền vận động và hoạt động trong quần chúng, chủ yếu là nông dân

Câu 15 :

Sau Hiệp ước Nhâm Tuất, thực dân Pháp đã có hành động gì để củng cố và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 • A

  Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị và mở rộng phạm vi chiếm đóng, áp đặt nền bảo hộ đối với Campuchia và âm mưu thôn tính ba tỉnh miền Tây Nam Kì.

   

 • B

  Pháp bắt tay ngay vào tổ chức bộ máy cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình nhà Nguyễn để thực hiện phân chia phạm vi cai trị

   

 • C

  Pháp mở rộng phạm vi kiểm soát, dùng hỏa lực tấn công chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kì

   

 • D

  Pháp tổ chức bộ máy cai trị và mua chuộc quan lại người Việt Nam làm tay sai, vu cáo triều đình nhà Nguyễn không thực hiện cam kết trong Hiệp ước 1862

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp bắt tay ngay vào việc tổ chức bộ máy cai trị và chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng đối với Campuchia và ba tỉnh miền Tây Nam Kì.

Câu 16 :

Đâu không phải lý do đến năm 1867 thực dân Pháp mới tiến hành chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kì?

 • A

  Quân Pháp bận rộn với việc xâm chiếm Campuchia

   

 • B

  Quân Pháp bị sa lầy ở chiến trường Mê-hi-cô

   

 • C

  Phong trào kháng chiến ở Nam Kì phát triển buộc Pháp phải chinh phục lại các vùng đất đã chinh phục

   

 • D

  Quân Pháp bị sa lầy ở chiến trường Trung Quốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ đến năm 1867, thực dân Pháp mới tiến hành xâm chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kì do:

- Thực dân Pháp bận rộn với việc xâm chiếm và thiết lập nền bảo hộ ở Campuchia

- Quân Pháp bị sa lầy ở chiến trường Mê-hi-cô (1867)

- Các trung tâm kháng chiến lớn ở Nam Kì phát triển buộc quân Pháp phải tiến hành chinh phục lại các vùng đất đã chinh phục

=> Đến năm 1867, sau khi cơ bản ổn định được tình hình, thực dân Pháp mới có điều kiện xâm chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kì

Câu 17 :

Các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX bùng nổ mạnh mẽ đã có tác động như thế nào đến thực dân Pháp?

 

 • A

  Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam

   

 • B

  Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp

   

 • C

  Để lại những bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh giai đoạn sau

   

 • D

  Chứng tỏ xã hội Việt Nam đang lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào ý nghĩa của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX diễn ra trong bối cảnh thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược vũ trang và bắt đầu tiến hành bình định quân sự. Do đó sự phát triển của các phong trào này đã làm gây cho Pháp nhiều thiệt hại nặng nề, làm chậm quá trình bình định của chúng

Câu 18 :

 Thực dân Pháp quyết định tấn công vào Kinh thành Huế (năm 1883) nhằm mục đích gì?

 • A

  Buộc triều đình cắt thành Hà Nội cho Pháp

   

 • B

  Xâm chiếm nốt ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

   

 • C

  Buộc triều đình phải đầu hàng, kết thúc chiến tranh xâm lược

   

 • D

  Buộc triều đình mở thêm cửa biển Thuận An cho Pháp vào buôn bán

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thực dân Pháp quyết định tấn công vào Kinh thành Huế vào năm 1883 nhằm buộc triều đình nhà Nguyễn phải đầu hàng, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Câu 19 :

Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888 nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?

 

 • A

  Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp

   

 • B

  Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu

   

 • C

  Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu

   

 • D

  Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến khởi nghĩa Hương Khê để trả lời

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1885 đến năm 1888, nhiệm vụ chủ yếu của nghĩa quân Hương Khê là tập trung thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân. Được Phan Đình Phùng giao nhiệm vụ, Cao Thắng đã tích cực chiêu tập binh sĩ, trang bị, huấn luyện và xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đặc biệt ông đã chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp

Câu 20 :

Trọng tâm hoạt động của cuộc vận động Duy tân đầu thế kỉ XX trong lĩnh vực giáo dục là 

 

 • A

  Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật

   

 • B

  Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học

   

 • C

  Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới

   

 • D

  Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới.

Câu 21 :

Đâu không phải là ý nghĩa của những hoạt động yêu nước, cách mạng của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX?

 • A

  Chuyển phong trào yêu nước từ lập trường phong kiến sang lập trường dân chủ tư sản

 • B

  Cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới thông qua thành lập các hội buôn.

 • C

  Đưa Việt Nam tiến theo xu thế phát triển của khu vực và thời đại - thời kì châu Á thức tỉnh

 • D

  Tạo điều kiện để tư tưởng vô sản truyền bá vào Việt Nam

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào những hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu để suy luận trả lời. 

Lời giải chi tiết :

Những hoạt động yêu nước, cách mạng của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX đã khảo nghiệm một con đường cứu nước mới cho dân tộc, chuyển phong trào yêu nước từ lập trường phong kiến sang lập trường dân chủ tư sản; cổ động phát triển kinh tế theo hướng mới thông qua thành lập các hội buôn, các công ty thương mại; phê phán tư tưởng Nho giáo lỗi thời, tạo điều kiện để tư tưởng dân chủ tư sản được truyền bá sâu rộng ở Việt Nam. Từ đó đưa Việt Nam tiến theo xu thế phát triển của khu vực và thời đại - thời kì châu Á thức tỉnh. 

Những hoạt động của Phan Bội Châu không tạo điều kiện để tư tưởng vô sản truyền bá vào Việt Nam.

Câu 22 :

Cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam ở mặt trận Đà Nẵng đã tác động như thế nào đến bước đường xâm lược của thực dân Pháp?

 • A

  Bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • B

  Chặn đứng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • C

  Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp

   

 • D

  Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng đã bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

Câu 23 :

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?

 

 • A

  1895 - 1918

   

 • B

  1896 - 1914

   

 • C

  1897 - 1914

   

 • D

  1898 - 1918

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để trả lời

Lời giải chi tiết :

Sau khi cơ bản hoàn thành quá trình bình định về quân sự, từ năm 1897 đến 1914 thực dân Pháp đã bắt tay vào khai thác Việt Nam với quy mô lớn- chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất

Câu 24 :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

   

 • B

  Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của những sĩ phu tiến bộ.

 • C

  Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp

   

 • D

  Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tât Thành trong những năm 1911-1918 tuy mới chỉ là bước đầu nhưng đúng hướng. Nó là cơ sở quan trọng để sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 25 :

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 

 • A

  Kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển

   

 • B

  Kinh tế chuyển biến mang tính chất cục bộ, lệ thuộc vào Pháp

   

 • C

  Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh, mạnh

   

 • D

  Hệ thống đường giao thông được mở rộng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến kinh tế Việt Nam để suy luận trả lời

Lời giải chi tiết :

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập không hoàn toàn làm cho kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên sự chuyển biến này chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng. Nhìn chung kinh tế Việt Nam vẫn nghèo nàn, phát triển thiếu cân đối và bị lệ thuộc vào tư bản Pháp

Câu 26 :

Thực dân Pháp sử dụng duyên cớ gì để tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trước chính sách cấm đạo giết đạo của nhà Nguyễn

   

 • B

  Triều đình Nguyễn từ chối quốc thư của chính phủ Pháp

   

 • C

  Triều đình Nguyễn bế quan tỏa cảng với người Pháp

   

 • D

  Triều Nguyễn trục xuất những người Pháp ở Việt Nam

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lo sợ trước bước chân xâm lược của thực dân phương Tây, ngoài việc thực hiện chính sách đóng cửa nhà Nguyễn còn cấm đạo, giết đạo, tàn sát đạo vì cho rằng các giáo sĩ đang lấy danh nghĩa truyền đạo để ngấm ngầm thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách này không chỉ làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc mà còn là cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam.

Câu 27 :

Lý do nào đã thúc đẩy thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm bằng được Bắc Kì lần thứ hai (1883)

 • A

  Nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ

   

 • B

  Thị trường tiêu thụ rộng lớn

   

 • C

  Nguồn than đá dồi dào

   

 • D

  Thực dân Anh đang nhòm ngó Bắc Kì

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Kì lần thứ hai để suy luận

Lời giải chi tiết :

Từ nửa sau thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp tiến dần lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày càng tăng. Trong khi đó, thực dân Pháp lại phát hiện ra nguồn than đá dồi dào phục vụ cho sản xuất công nghiệp Pháp ở Bắc Kì => thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm bằng được Bắc Kì lần thứ hai (1883)

Câu 28 :

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp?

 

 • A

  Hỗ trợ cho sự phát triền của công nghiệp chính quốc

   

 • B

  Bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc

   

 • C

  Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh

   

 • D

  Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Công nghiệp thuộc địa phải gánh đỡ những tổn thất, bù đắp những thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh. Chính vì thế, nhiều mỏ đang khai thác đã được bỏ vốn thêm; một số công ti than mới xuất hiện

Câu 29 :

Vì sao trong cuộc chạy đua với các nước tư bản phương Tây, tư bản Pháp lại có thể “bám sâu” được vào Việt Nam?

 • A

  Buôn bán, trao đổi hàng hóa với Việt Nam từ lâu đời

   

 • B

  Thực dân Anh đang bận rộn xâm chiếm Ấn Độ

   

 • C

  Vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp ở Việt Nam

   

 • D

  Thông qua buôn bán vũ khí với triều đình nhà Nguyễn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào những hoạt động chuẩn bị xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Tư bản Pháp không phải là người đầu tiên đến Việt Nam nhưng lại là người “bám trụ” đến cuối cùng ở Việt Nam thông qua vai trò của Hội truyền giáo nước ngoài của Pháp. Các giáo sĩ đội lốt gián điệp đã tích cực hoạt động, gây dụng cơ sở ở cả trong Nam ngoài Bắc và trở thành người đi tiên phong vạch đường cho cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu 30 :

Sai lầm lớn nhất của triều đình Nguyễn ở mặt trận Gia Định (1860) là gì?

 • A

  Không tổ chức phản công tiêu diệt giặc mà xây dựng đại đồn Chí Hòa để phòng thủ

   

 • B

  Huy động quân đội và nhân dân gấp rút xây dựng Đại đồn Chí Hòa để làm chỗ dựa phản công

   

 • C

  Tổ chức cho quân đội và nhân dân cùng kháng chiến chống thực dân Pháp

   

 • D

  Thương thuyết và xin giảng hòa với thực dân Pháp vì sợ dân phải “đổ máu”

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào cục diện chiến trường Gia Định năm 1860 để đánh giá, nhận xét.

Lời giải chi tiết :

Từ năm 1860, cục diện chiến trường Nam Kì có sự thay đổi. Nước Pháp đang sa lầy ở chiến trường Italia và Trung Quốc nên không thể tiếp viện cho chiến trường Việt Nam. Số quân Pháp ở Đà Nẵng và một phần lực lượng ở Gia Định cũng bị đưa sang Trung Quốc tham chiến. Tại Gia Định, Pháp chỉ còn khoảng 1000 quân rải trên một chiến tuyến dài 10 km. Đây là cơ hội thuận lợi để triều đình Nguyễn tổ chức phản công nhưng đã bị bỏ lỡ. Nguyễn Tri Phương vẫn cho án binh bất động và tập trung mọi nỗ lực để xây dựng đại đồn Chí Hòa để phòng ngự

Câu 31 :

Đâu không phải là lý do để đến năm 1873 Pháp mới tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất?

 • A

  Tác động của cuộc chiến tranh Pháp- Phổ

   

 • B

  Ảnh hưởng của công xã Pari 1871

   

 • C

  Pháp tìm ra con đường sông Hồng để tham nhập vào phía Nam Trung Hoa

   

 • D

  Bận đàn áp phong trào cách mạng ở Trung Quốc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào bối cảnh lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Đến trước năm 1873, thực dân Pháp đã ổn định được nền thống trị ở Nam Kì. Tuy nhiên  ở Pháp lại diễn ra cuộc chiến tranh Pháp- Phổ (1870- 1871) và công xã Pari (1871). Sau khi phát hiện con đường sông hồng để xâm nhập và miền Nam Trung Hoa và để tránh bị thực dân Anh hớt tay trên, đồng thời củng cố vùng Tây Nam Kì, năm 1873 quân Pháp quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc Kì lần thứ nhất

Câu 32 :

Đâu không phải là những cơ hội có thể phản công đánh bại thực dân Pháp mà triều đình Nguyễn đã bỏ qua trong cuộc kháng chiến cuối thế kỉ XIX?

 • A

  Mặt trận Đà Nẵng (1858)

 • B

  Mặt trận Gia Định (đầu năm 1859)

 • C

  Trận Cầu Giấy lần thứ nhất (1873)

 • D

  Trận Cầu Giấy lần thứ hai (1883)

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào diễn biến cuộc kháng chiến chống Pháp để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Mặc dù so sánh tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Pháp trong cuộc kháng chiến cuối thế kỉ XIX bất lợi cho phía Việt Nam nhưng không có nghĩa là Việt Nam không có những cơ hội để phản công, đánh bại quân  Pháp. Tiêu biểu là ở mặt trận Đà Nẵng cuối năm 1858, Gia Định năm 1860, Cầu Giấy năm 1873 và Cầu Giấy năm 1883. Tuy nhiên những cơ hội này đều đã bị triều đình Nguyễn bỏ lỡ

Câu 33 :

Tính chất nổi bật của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là

 • A

  Là phong trào yêu nước đứng trên lập trường phong kiến

   

 • B

  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

   

 • C

  Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

   

 • D

  Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xét phong trào Cần Vương dựa trên các tiêu chí sau:

- Nguyên nhân bùng nổ: nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của phong trào Cần Vương là do mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phát triển gay gắt

- Mục tiêu: hướng tới xây dựng một nhà nước phong kiến với vua hiền tôi giỏi

- Lãnh đạo: trong giai đoạn thứ nhất, phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Tuy nhiên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào không những không bị dập tắt mà còn phát triển, quy tụ lại thành các cuộc khởi nghĩa lớn, trình độ tổ chức cao. Như vậy Cần Vương chỉ là cái cớ, ngọn cờ để tập hợp lực lượng đấu tranh

- Lực lượng tham gia: các văn thân, sĩ phu phong kiến và đông đảo quần chúng nhân dân.

=> Phong trào Cần Vương là một phong trào yêu nước đứng trên lập phong kiến.

Câu 34 :

Bộ phận đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam xuất hiện sớm nhất ở ngành kinh tế nào?

 

 • A

  Công nghiệp khai mỏ

   

 • B

  Nông nghiệp

   

 • C

  Giao thông vận tải

   

 • D

  Công nghiệp chế biến

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp để nhận xét

Lời giải chi tiết :

Nông nghiệp là ngành kinh tế đầu tiên mà thực dân Pháp hướng đến trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Với nghị định 10/1889 và 1896 cho phép tư bản Pháp có quyền xin cấp một lần 500 ha đã dẫn tới sự mở rộng của đại sở hữu ruộng đất dưới hình thức đồn điền. Từ đó dẫn đến sự ra đời sớm của bộ phận công nhân nông nghiệp

Câu 35 :

Sự khác biệt cơ bản về chủ trương bạo động của Phan Bội Châu so với các phong trào đấu tranh vũ trang giai đoạn trước là

 

 • A

  Bạo động toàn dân

   

 • B

  Bạo động có sự chuẩn bị

   

 • C

  Bạo động toàn quốc, bạo động có sự chuẩn bị

   

 • D

  Bạo động có sự giúp đỡ của bên ngoài

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu để nhận xét

Lời giải chi tiết :

Tiếp nối truyền thống đấu tranh vũ trang của dân tộc, Phan Bội Châu chủ trương đấu tranh bằng con đường bạo động. Tuy nhiên chủ trương bạo động của Phan Bội Châu có điểm khác so với các phong trào đấu tranh vũ trang giai đoạn trước là bạo động toàn quốc và bạo động có sự chuẩn bị. Đây cũng chính là điểm tiến bộ trong chủ trương cứu nước của ông

Câu 36 :

Nguyên nhân chính khiến thực dân Pháp phải tăng cường chính sách khủng bố khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra?

 

 • A

  Để ngăn chặn nguy cơ cách mạng bùng nổ ở thuộc địa

   

 • B

  Để huy động tối đa các nguồn lực của thuộc địa cho chính quốc

   

 • C

  Để ngăn chặn nguy cơ bị các nước đế quốc khác xâm chiếm thuộc địa

   

 • D

  Để đưa thuộc địa vào quỹ đạo của cuộc chiến tranh

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nước Pháp và Đông Dương để phân tích, nhận xét

Lời giải chi tiết :

Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Nước Pháp là một bên tham chiến. Khi nước Pháp bận tham chiến, sự kiểm soát của chính quốc đối với thuộc địa sẽ bị hạn chế, tạo cơ hội cho các thuộc địa đứng lên đấu tranh giành độc lập. Do đó ngay khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra thực dân Pháp phải tăng cường chính sách khủng bố, đàn áp phong trào đấu tranh để ngăn chặn nguy cơ cách mạng bùng nổ ở thuộc địa

Câu 37 :

“Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”

Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử gì?

 • A

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

   

 • B

  Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời

   

 • C

  Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc

   

 • D

  Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ những hiểu biết của bản thân để trả lời

Lời giải chi tiết :

Những câu thơ trên nằm trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên, nhắc đến sự kiện ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Câu 38 :

Chủ trương cứu nước nào của Phan Châu Trinh có thể được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

 

 • A

  Tự lực khai hóa

   

 • B

  Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh

   

 • C

  Chấn hưng dân trí

   

 • D

  Khai dân trí, chấn hưng tinh thần dân tộc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh và liên hệ tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay để trả lời

Lời giải chi tiết :

Đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh nổi lên như một nhà cải cách tiêu biểu với khẩu hiệu “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Hiểu đơn giản là mở mang nhận thức, tri thức của dân; chấn hưng ý chí, chí khí, khí phách của dân; làm cho đời sống của dân được đầy đủ, hùng hậu. Chủ trương này không chỉ có giá trị với Việt Nam ở thời điểm đầu thế kỉ XX, mà còn có thể được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

Câu 39 :

Những câu thơ sau là khẩu hiệu đấu tranh của cuộc khởi nghĩa nào?

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu

Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”

 

 • A

  Khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai

   

 • B

  Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Bản

   

 • C

  Khởi nghĩa của Lê Văn Điếm và Hồ Bá Ôn

   

 • D

  Khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Những câu thơ trên là khẩu hiệu đấu tranh chống thực dân Pháp với triều đình phong kiến đầu hàng trong cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn và Đặng Như Mai ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh sau hiệp ước 1874

Câu 40 :

Phàm có tai mắt ắt cùng nghe thấy, thì cùng mối thù của đất nước chẳng đội chung trời nên bàn rằng: bậc hiền nhân quân tử có chí khí đau xót cho thời thế, nay trẫm mượn nước Ngu để đánh nước Quắc, mưu định dẹp loài mọi rợ, phải sớm dựa vào nước ngoài, đã tụ họp được nhiều người, nhưng không tiền của sao nuôi dưỡng (lực lượng) được. Trẫm riêng lo vậy. Nếu như các bề tôi trung, người dân có nghĩa ở miền Nam hẵng xuất của cải giúp nước, thì sẽ đem họ tên, số tiền ghi vào sổ vàng, đợi ngày sau sự nghiệp hoàn thành, chiếu theo số mà hoàn trả gấp bội và đền bù vàng, phong hộ (phong thực ấp) chẳng dè sẻn gì đối với ơn xưa”

Đoạn trích trên thuộc văn bản nào

 • A

  Bình Ngô Đại Cáo

   

 • B

  Chiếu Cần Vương

   

 • C

  Chỉ dụ của vua Bảo Đại

   

 • D

  Chiếu dời đô

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Liên hệ hiểu biết thực tế lịch sử để trả lời

Lời giải chi tiết :

Đoạn trên được trích từ chiếu Cần Vương Tôn Thất Thuyết thay vua Hàm Nghi ban ra vào ngày 13-7-1885. Chiếu Cần Vương tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, sự phản bội của một số quan lại, tính bất hợp pháp của triều đình Đồng Khánh do Pháp mới dựng lên và khích lệ sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước quyết tâm kháng chiến đến cùng

close