Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam có tác dụng như thế nào đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và Campuchia?

 • A

  Thúc đẩy phong trào công nhân ở Lào, Campuchia phát triển

   

 • B

  Đã đòi được các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước

   

 • C

  Kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ

   

 • D

  Giải phóng được nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong những năm 1936 – 1939, phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh. Cuộc vận động dân chủ đã kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Lào và Cam-pu-chia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Vì sao các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít?

 • A

  Lực lượng của khối liên minh phát xít quá mạnh

   

 • B

  Những thủ đoạn truyền mị dân của Đức đã làm mềm lòng các nước đế quốc, lừa bịp được các nước Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô

   

 • C

  Không có một đường lối, một hành động thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít

   

 • D

  Các nước tư bản dân chủ và Liên Xô quá chủ quan, không quan tâm đến sự bành trướng thế lực của chủ nghĩa phát xít

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào chính sách đối ngoại của Liên Xô và các nước tư bản dân chủ để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết:

Các cường quốc tư bản dân chủ và Liên Xô không thể ngăn chặn được các cuộc xâm lược của chủ nghĩa phát xít do không có một đường lối, một hành động chung, thống nhất trước những hành động của Liên minh phát xít.

- Liên Xô: coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất nên đã chủ trương liên kết với Anh và Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

- Anh, Pháp: thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít, hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

- Mĩ: thực hiện chính sách trung lập, không can thiệp vào các sự việc xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Mục tiêu đấu tranh chính của giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A

  Đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường

   

 • B

  Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ

   

 • C

  Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến

   

 • D

  Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á đề ra mục tiêu đấu tranh là đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn tới bùng nổ phong trào Ngũ Tứ (1919) ở Trung Quốc?

 • A

  Sự trưởng thành về ý thức dân tộc của các giai cấp tiên tiến trong xã hội Trung Quốc

   

 • B

  Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917

   

 • C

  Phản đối sự chuyển giao vùng Sơn Đông do Đức kiểm soát sang cho Nhật Bản của các nước đế quốc

   

 • D

  Chính sách khai thác, bóc lột tàn bạo của các nước đế quốc sau chiến tranh đối với Trung Quốc

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận đã kí Hiệp ước Vécxai – Oasinhton, trong đó có điều khoản chuyển giao chủ quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từ tay Đức sang cho Nhật

=> Ngày 4-5-1919, nhằm phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc, phong trào Ngũ Tứ bùng nổ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập (tháng 7/1921) dựa trên cơ sở nào?

 

 • A

  Cuộc đấu tranh dân tộc dân chủ ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ

   

 • B

  Giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thay cho giai cấp tư sản

   

 • C

  Giai cấp vô sản đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng

   

 • D

  Giai cấp vô sản dần trưởng thành và các nhóm cộng sản được thành lập dưới sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phong trào Ngũ tứ đã đánh dấu một bước phát triển mới của giai cấp vô sản Trung Quốc khi lần đầu tiên học xuất hiện trên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng cách mạng độc lập. Sự trưởng thành này cùng với sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản, năm 1920, một số nhóm cộng sản đã ra đời. Trên cơ sở đó, tháng 7-1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Nội dung cơ bản của Hiệp ước Tam cường Đức-Italia-Nhật Bản được kí vào tháng 9/1940 là

 • A

  Đức sẽ bành trướng thế lực của mình ở châu  – Thái Bình Dương.

   

 • B

  Phân chia quyền thống trị của Đức và Italia ở châu Âu và Nhật Bản ở Viễn Đông

   

 • C

  Nhật Bản sẽ tham gia chiến tranh ở chiến trường châu Âu

   

 • D

  Italia và Nhật Bản là lực lượng đầu tiên tấn công Liên Xô

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tháng 9-1940, nhằm củng cố khối liên minh phát xít, Hiệp ước Tam cường Đức-Italia-Nhật Bản được kí kết tại Béc-lin. Hiệp ước quy định, nếu một trong ba nước đối phương bị tấn công thì hai nước kia phải lập tức trợ giúp nước đó về mọi mặt; công khai về việc phân chia thế giới; Đức, Italia ở châu Âu, Nhật Bản ở Viễn Đông.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX?

 

 • A

  Khởi nghĩa Ong Kẹo

   

 • B

  Khởi nghĩa Commađam

   

 • C

  Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam

   

 • D

  Khởi nghĩa Chậu Pachay

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ỏ Lào, cuộc khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam nổ ra từ năm 1901, tiếp diễn trong hơn 30 năm đầu thế kỉ XX.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển của phong trào độc lập dân tộc theo khuynh hướng vô sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

   

 • B

  Hệ thống hòa ước Véc-xai- Oa-sinh-tơn được thiết lập

   

 • C

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

   

 • D

  Sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết:

Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi đã có tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trên thế giới. Chủ nghĩa Mác- Lê-nin từ lý luận trở thành hiện thực. Một con đường mới đã mở ra cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới - con đường cách mạng vô sản. Đây chính là một trong những nhân tố thúc đẩy sự hình thành và phát triển của phong trào độc lập dân tộc theo khuynh hướng vô sản ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) có tác động như thế nào đến phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ

 • A

  Khẳng định phong trào đấu tranh theo biện pháp hòa bình là đúng

   

 • B

  Thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh

   

 • C

  Khẳng định giai cấp công nhân trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào

   

 • D

  Tạo điều kiện để chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925) đã góp phần thúc đẩy làn sóng chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trước các cuộc chiến tranh xâm lược của Liên minh phát xít, chính phủ Mĩ đã thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?

 

 • A

  Kêu gọi các nước tư bản dân chủ liên minh lại để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

   

 • B

  Liên kết với Liên Xô để chống chủ nghĩa phát xít

   

 • C

  Theo chủ nghĩa biệt lập và không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ

   

 • D

  Thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít để đổi lấy hòa bình

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Với Đạo luật trung lập (tháng 8-1935), giới cầm quyền Mĩ thực hiện chính sách không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Sự kiện nào buộc Mĩ phải từ bỏ chính sách trung lập và tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A

  Nhật tấn công hạm đội Thái Bình Dương của Mĩ tại Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941.

   

 • B

  Mĩ, Anh tuyên chiến với Nhật Bản ngày 8/12/1941.

   

 • C

  Mĩ tuyên chiến với Đức và Italia ngày 11/12/1941.

   

 • D

  Đức và Italia tuyên chiến với Mĩ ngày 11/12/1941.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ngày 7/12/1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng – căn cứ hải quân chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mĩ bị thiệt hại nặng nề. Sự kiện này đã buộc Mĩ phải từ bỏ chính sách trung lập, tuyên chiến với Nhật Bản sau đó là với Đức và Italia. Chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ đối với phong trào cách mạng Trung Quốc?

 

 • A

  Mở đầu cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc

   

 • B

  Khẳng định tầng lớp sinh viên giữ vai trò độc lập, lãnh đạo trong phong trào cách mạng Trung Quốc.

   

 • C

  Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

   

 • D

  Đánh dấu sự xuất hiện giai cấp công nhân trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phong trào Ngũ Tứ (1919) đã mở đầu cao trào chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc. Đánh dấu sự xuất hiện của giai cấp công nhân trên vũ đài chính trị với tư cách là một lực lượng cách mạng độc lập. Đồng thời đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nhân tố nào sau đây là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ (tháng 12-1925)?

 • A

  Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân

   

 • B

  Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng vào Ấn Độ

   

 • C

  Phong trào dân tộc dân chủ ở Ấn Độ theo con đường cách mạng vô sản có bước phát triển

   

 • D

  Phong trào đấu tranh theo khuynh hướng tư sản dần suy yếu

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX, ở Ấn Độ đã xuất hiện những nhóm cộng sản đầu tiên. Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân, tháng 12-1925 Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập.

=> Sự trưởng thành của giai cấp công nhân và phong trào công nhân là yếu tố quyết định sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Vì sao trong những năm 1917 đến 1945 đời sống chính trị - xã hội, văn hóa của các quốc gia trên toàn thế giới có sự thay đổi lớn?

 • A

  Do sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật

   

 • B

  Do sự phát triển của hệ tư tưởng mới

   

 • C

  Do mâu thuẫn trong xã hội phát triển gay gắt

   

 • D

  Do sự phát triển của phong trào công nhân

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Những tiến bộ về khoa học- kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao. Sự tăng trưởng của kinh tế thế giới đã làm thay đổi đời sống chính trị- xã hội, văn hóa của các quốc gia, dân tộc và toàn thế giới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Nguyên nhân khách quan làm cho Đức không thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào nước Anh năm 1940 là

 • A

  Quân đội Đức đã suy yếu do đánh chiếm nhiều nước ở châu Âu

   

 • B

  Anh có ưu thế về không quân và hải quân so với Đức

   

 • C

  Liên Xô đã tuyên chiến với Đức ở mặt trận phía Đông

   

 • D

  Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào cục diện chiến tranh năm 1940 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết:

Tháng 7 – 1940, quân Đức thực hiện kế hoạch tiến đánh nước Anh. Tuy nhiên, do ưu thế về không quân và hải quân của Anh. Đồng thời do sự viện trợ của Mĩ dành cho Anh bắt đầu từ tháng 9-1940, cho nên kế hoạch đổ bộ lên nước Anh của Đức thất bại.

=> Lí do khách quan nào làm cho Đức không thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào nước Anh năm 1940 là do Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939?

 • A

  Giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Ấn Độ.

   

 • B

  Tầng lớp tri thức Ấn Độ.

   

 • C

  Tầng lớp thị dân giàu có ở Ấn Độ.

   

 • D

  Giai cấp tư sản Ấn Độ, thông qua vai trò của Đảng Quốc Đại

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản, đứng đầu là M. Ganđi, một vị lãnh tụ có uy tín lớn và có ảnh hưởng đối với nhân dân Ấn Độ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Sự kiện nào đánh dấu lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại?

 

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

   

 • B

  Trật tự Véc-xai- Oasinhtơn được thiết lập

   

 • C

  Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi

   

 • D

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1918-1923

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào ý nghĩa các sự kiện để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Năm 1917, cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và giành thắng lợi đã đưa lịch sử thế giới bước sang một thời kì mới - thời hiện đại, vì nó đã giải phóng nhân dân lao động và dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng, đưa họ lên nắm chính quyền làm chủ vận mệnh của mình; Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, là cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới; cổ vũ và chỉ ra cho giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa con đường đấu tranh đi đến thắng lợi.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Phong trào nào đã đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

 • A

  Cách mạng Tân Hợi

   

 • B

  Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

   

 • C

  Phong trào Ngũ Tứ

   

 • D

  Duy tân Mậu Tuất

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Với sự xuất hiện vai trò của giai cấp công nhân với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập, phong trào Ngũ tứ đã đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong năm 1930, những Đảng cộng sản nào đã lần lượt ra đời ở khu vực Đông Nam Á?

 

 • A

  Đảng cộng sản Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin

   

 • B

  Đảng cộng sản Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm

   

 • C

  Đảng cộng sản Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a

   

 • D

  Đảng cộng sản Việt Nam, Phi-lip-pin, Xin-ga-po

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Từ thập niên 20, giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á cũng bắt đầu trưởng thành. Một số Đảng cộng sản được thành lập, đầu tiên là Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a (5-1920), tiếp theo trong năm 1930, các đảng công sản ra đời ở Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Tại sao Đức lại kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

 • A

  Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô.

   

 • B

  Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô

   

 • C

  Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận

   

 • D

  Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dựa vào bối cảnh quốc tế trong những năm 30 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết:

Trước khi khai ngòi bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức đã đề nghị đàm phán với Liên Xô để phòng khi chiến tranh bùng nổ phải chống lại ba cường quốc trên cả ba mặt trận (Anh, Pháp ở phía Tây và Liên Xô ở phía Đông). Liên Xô chủ trương đàm phán với Đức, vì đây là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc chiến tranh để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập lúc bấy giờ. Bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau được kí kết ngày 23-8-1939.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng thế giới dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?

 

 • A

  Chống chủ nghĩa đế quốc và chống chiến tranh xâm lược

   

 • B

  Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

   

 • C

  Chống chủ nghĩa đế quốc và chính phủ tư sản

   

 • D

  Chống chiến tranh, đói nghèo

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa bối cảnh thế giới trong những năm 30 để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các lực lượng phát xít đã lên nắm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản, ráo riết chạy đua vũ trang để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới. Trước nguy cơ phát xít và chiến tranh, Quốc tế cộng sản đã họp vào tháng 7-1935 xác định: kẻ thù trước mắt là chủ nghĩa phát xít và nhiệm vụ trước mắt là chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, bảo vệ nền hòa bình dân chủ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Đâu không phải là lý do khiến Đảng Quốc Đại chủ trương đấu tranh chống thực dân Anh bằng phương pháp hòa bình?

 • A

  Lực lượng Anh lớn mạnh, tiềm lực kinh tế lớn trong khi đó các tầng lớp giai cấp Ấn Độ lại không đoàn kết.

   

 • B

  Ảnh hưởng giáo lý hướng thiện của các tôn giáo ở Ấn Độ

   

 • C

  Sự kiểm soát rất chặt chẽ của người Anh không để cho người Ấn có cơ hội sử dụng vũ lực

   

 • D

  Do nắm được mục tiêu cốt lõi của người Anh khi đến Ấn Độ là vì lợi nhuận

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm lịch sử Ấn Độ để phân tích, đánh giá

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân M. Gandi và Đảng Quốc đại quyết định lựa chọn phương pháp bất bạo động, bất hợp tác để đấu tranh chống thực dân Anh là:

- Ấn Độ là thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh nên Anh phải tìm cách giữ được Ấn Độ bằng mọi giá. Từ sau cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1859), thực dân Anh đã tăng cường sự kiểm soát của mình với Ấn Độ từ trung ương đến địa phương, nắm độc quyền sắt => người Ấn Độ có muốn sử dụng bạo lực cũng không có cơ hội

- Đặc điểm cơ bản của thực dân Anh là thực dân khai khẩn. Người Anh đầu tư rất nhiều tiền của vào Ấn Độ để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, đường sắt…nên nếu đấu tranh vũ trang nổ ra thì người chịu thiệt hại nặng nhất vẫn là Anh. Vì vậy, chính quyền thực dân luôn cố gắng tìm cách thỏa hiệp để xoa dịu những mâu thuẫn => đây là cơ hội để Đảng Quốc đại có thể sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình

- Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như Hindu giáo, Phật giáo… Đặc điểm chung của các tôn giáo là đều khuyên con người ta hướng thiện, tránh sát sinh => ảnh hưởng đến tâm lý đấu tranh hòa bình, không sử dụng bạo lực của người Ấn.

=> Đáp án A: Lực lượng Anh lớn mạnh, tiềm lực kinh tế lớn trong khi đó các tầng lớp giai cấp Ấn Độ lại không đoàn kết không phải nguyên nhân khiến Đảng Quốc Đại chủ trương đấu tranh chống thực dân Anh bằng phương pháp hòa bình.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

 • A

  Tồn tại song song xu hướng cải cách và bạo động

   

 • B

  Sự phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản đến vô sản

   

 • C

  Sự xuất hiện của khuynh hướng vô sản

   

 • D

  Tồn tại song song khuynh hướng vô sản và tư sản

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á để nhận xét

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm lớn nhất của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là sự tồn tại song song khuynh hướng vô sản và tư sản. Cả 2 khuynh hướng đều nỗ lực vươn lên giải quyết nhiệm vụ do lịch sử các dân tộc đặt ra

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Tại sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác thuộc địa, nhất là ở các nước Đông Dương?

 • A

  Để làm giàu cho chính quốc.

   

 • B

  Để hàn gắn vết thương sau chiến tranh và làm giàu cho chính quốc.

   

 • C

  Để củng cố địa vị trong giới tư bản chủ nghĩa.

   

 • D

  Để làm các nước thuộc địa phụ thuộc vào chính quốc.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Liên hệ với bài tình hình các nước tư bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất để phân tích, lí giải.

Lời giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tuy là nước thắng trận những nước Pháp bị thiệt hại nặng nề, với hơn 1.4 triệu người chết, thiệt hại vật chất lên tới 200 tỉ phrăng, những khoản đầu tư ở Nga bị mất trắng…=> sau khi thế chiến thứ nhất, thực dân Pháp đã đẩy mạnh khai thác, bóc lột các nước thuộc địa trong đó có Đông Dương để bù đắp thiệt hại chiến tranh và làm giàu cho chính quốc

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là

 • A

  Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản

   

 • B

  Do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

   

 • C

  Do cuộc khủng hoảng về kinh tế chính trị của các nước tư bản

   

 • D

  Sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào nguyên nhân bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới để rút ra điểm chung

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Anh, Pháp) và đế quốc “già” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) về vấn đề thuộc địa. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết triệt để vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn này vẫn còn tồn tại giữa các nước đế quốc. Tiếp đó, một cuộc chiến tranh thế giới mới lại tiếp tục nổ ra đó là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

=> Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

 • A

  Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc

   

 • B

  Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ

   

   

 • C

  Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ

   

 • D

  Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phân tích tính chất cuộc tấn công của phát xít Đức vào Liên Xô để phân tích, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Trước khi Đức tấn công Liên Xô, Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. Khi phát xít Đức tấn công và buộc Liên Xô phải tham chiến thì tính chất chiến tranh đã có sự thay đổi. Vì bản thân cuộc chiến tranh chống lại phát xít Đức của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Trên thế giới dần hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng phát xít hiếu chiến với một bên là các lực lượng hòa bình dân chủ do Liên Xô đứng đầu.

=> Khi Liên Xô tham chiến, tính chất của chiến tranh chuyển từ phi nghĩa sang chính nghĩa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Sự thăng trầm của nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 1918-1939 phản ánh quy luật gì?

 • A

  Quy luật phát triển không đều

   

 • B

  Quy luật hình sin

   

 • C

  Quy luật giá trị

   

 • D

  Quy luật cạnh tranh và quan hệ cung cầu

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào sự phát triển của nền kinh tế các nước tư bản để nhận xét, đánh giá.

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn 1918-1939, kinh tế các nước tư bản trải qua những bước phát triển thăng trầm đầy biến động. Nếu như trong hơn 10 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1918-1929), các nước tư bản từng bước ổn định và đạt được sự tăng trưởng cao về kinh tế, thì trong 10 năm sau (1929-1939) đã lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng chưa từng có. Điều này phản ánh quy luật hình sin (phát triển đến một mức độ nhất định sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng và buộc phải tìm ra giải pháp để thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục phát triển)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Phong trào Ngũ Tứ đã giương cao khẩu hiệu đấu tranh gì?

 

 • A

  Giết hết bọn giặc bán nước

   

 • B

  Trung Quốc của người Trung Quốc

   

 • C

  Trung Quốc độc lập muôn năm

   

 • D

  Trung Quốc bất khả xâm phạm

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Ngày 4 tháng 5 là ngày Chủ nhật. Hơn hai giờ chiều, hơn ba nghìn học sinh của Đại học Bắc Kinh, Cao đẳng Sư phạm và hơn mười trường học khác tập trung ở Thiên An Môn. Học sinh giương cao khẩu hiệu “Trung Quốc của người Trung Quốc”, “Trừng phạt những kẻ bán nước Tào, Chương, Lục” (chỉ Tào Nhữ Lâm, Chương Tông Tường, Lục Tông Hưng. Lục là người đã cùng Công sứ Nhật Bản ký “hai mươi mốt điều”). Có người diễn thuyết, có người hô khẩu hiệu, có người rải truyền đơn, truyền đơn viết: “Lãnh thổ của Trung Quốc có thể chinh phục chứ không thể chia cắt. Nhân dân Trung Quốc có thể bị giết chứ không thể cúi đầu!” Kêu gọi đồng bảo toàn quốc đứng lên đấu tranh “Ngoại tranh chủ quyền, nội trừ quốc tặc”. Rồi cùng hô: “Trung Quốc tồn vong do chúng ta!”, “Đồng bào, hãy đứng lên!”.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Các chiến dịch bất hợp tác với thực dân Anh được Đảng Quốc đại phát động sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tên gọi là gì?

 • A

  Ahimsa

   

 • B

  Satyagraha

   

 • C

  Satya

   

 • D

  Satyagraha March

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế lịch sử để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào đặc điểm lịch sử của Ấn Độ, M. Gandi và Đảng Quốc đại đã tiến hành các cuộc đấu tranh chống thực dân Anh theo phương thức bất bạo động, bất hợp tác với tên gọi Satyagraha. Satyagraha có nghĩa là kiên trì chân lý. Với Gandhi, sức mạnh chân lý là con đường duy nhất để đạt được swaraj (tự trị). Nó liên quan mật thiết đến tính bất hại (ahimsa). Vì sức mạnh chân lý bản chất là tính bất hại “trong hành động.” Trong khi tính bất hại lại là động lực dẫn đường, bất hợp tác với cái ác, là hành vi chủ yếu của phong trào sức mạnh chân lý. Như Gandhi đã từng khẳng định, “Khi ta từ chối không thực hiện một việc làm trái với lương tri của mình, ta sử dụng sức mạnh của tâm”- ngụ ý là chính quyền sẽ không thể điều khiển chúng ta nếu chúng ta bất hợp tác

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Sự kiện Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện (15-8-1945) đã có tác động như thế nào đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam?

 • A

  Tạo thời cơ khách quan cho cách mạng tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu

   

 • B

  Tạo tình thế mới để Việt Nam đứng lên đấu tranh chống Nhật

   

 • C

  Tạo điều kiện cho Việt Nam đứng về phe Đồng minh chống phát xít

   

 • D

  Tạo thời cơ để cách mạng tháng Tám đánh bại chế độ phong kiến Bảo Đại

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Liên hệ với lịch sử Việt Nam để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng đồng nghĩa với chủ nghĩa phát xít Đức, Nhật bị tiêu diệt. Trong khí đó, ở Việt Nam sau cuộc đảo chính Pháp của Nhật (9-3-1945) thì kẻ thù duy nhất của ta là phát xít Nhật. Quân Đồng minh đánh bại phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Việt Nam tổ chức tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu. Bởi vì kẻ thù duy nhất của ta đã gục ngã, quân Nhật ở Đông Dương cũng đã rệu rã.

Đáp án - Lời giải
close