Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức Toán nâng cao lớp 4

Tải về

Tính bằng cách hợp lý: a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86 Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất: a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

Phương pháp giải:

1. Tính chất giao hoán:

a + b = b + a và a x b = b x a

2. Tính chất kết hợp:

(a + b) + c = a + (b + c) và (a x b) x c = a x (b x c)

3. Nhân với 1 và chia cho 1:

a x 1 = a  ;  a : a = 1 và a : 1 = a

4. Cộng và nhân với 0:

a + 0 = a và a x 0 = 0

5. Nhân một số với một tổng hoặc với một hiệu:

a x (b + c) = a x b + a x c và a x (b - c) = a x b - a x c

Quảng cáo
decumar

 

Ví dụ 1. Tính bằng cách hợp lý:

a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86

b) 12 x 17 + 12 x 44 + 39 x 12

Giải

a) 386 + 388 + 390 – 90 – 88 – 86

= 386 – 86 + 388 – 88 + 390 – 90

= 300 + 300 + 300

 = 900

b) 12 x 17 + 12 x 44 + 39 x 12 = 12 x (17 + 44 + 39)

                                                  = 12 x 100 = 1200

Ví dụ 2. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

b) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 15

c) (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64)

d) 1988 x 1996 + 1997 x 11 + 1985

Giải

a) 1996 + 3992 + 5988 + 7984

= 1996 x 1 + 1996 x 2 + 1996 x 3 + 1996 x 4

= 1996 x (1 + 2 + 3 + 4)

= 1996 x 10

= 19960

b) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 15

= 3 x (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125)

= 3 x 100 x 100 x 1 000

= 30 000 000

c) (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64)

Nhận xét:

(45 x 128 – 90 x 64) = 45 x (2 x 64) = 90 x 64

                                  = (45 x 2) x 64 – 90 x 64

                                  = 90 x 64 – 90 x 64

                                  = 0

Trong một tích có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0.

Vậy (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64) = 0

d) 1988 x 1996 + 1997 x 11 + 1985

= 1988 x 1996 + (1996 + 1) x 11 + 1985

= 1988 x 1996 + 1996 x 11 + 11 + 1985

= 1996 x (1998 + 11) + 1996

= 1996 x 1999 + 1996

= 1996 x (1999 + 1)

= 1996 x 2000

= 3 992 999

 Bài tập áp dụng:

 

Bài 1 :

Tính bằng cách thuận tiện

a) 25 x 9 x 4 x 7

b) 385 x 485 + 385 x 515

Bài 2 :

Tính bằng cách thuận tiện

a) 36 x 532 + 63 x 532 + 532

b) 245 x 327 – 245 x 18 – 9 x 245

c) 697 + 697 x 123 – 697 x 24

Bài 3 :

Thực hiện phép tính sau bằng sách thuận tiện nhất.

a) 1234 x 5678 x (630 – 315 x 2) : 1996

b) 399 x 45 + 55 x 399

c) 1996 x 1995 – 996 – 1000 – 1996 x 1994

d) (1 + 2 + 4 + 8 + …. + 512) x (101 x 102 – 101 x 101 – 50 – 51)

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close