Dạng 3: Bài toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng Toán nâng cao lớp 4

Tải về

An có 24 cái kẹo, Bình có 28 cái kẹo .... Lan có 30 viên kẹo, Bình có 12 viên kẹo

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo

Ví dụ 1: An có 24 cái kẹo, Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Quảng cáo
decumar

Giải

Ta có sơ đồ:

Ta thấy: Số kẹo của An và Bình ứng với 2 phần

Số kẹo của Cường là (24 + 28) : 2 = 26 (cái kẹo)

                                    Đáp số: 26 cái kẹo

Ví dụ 2: Lan có 30 viên kẹo, Bình có 12 viên kẹo. Hoa có số viên kẹo lớn hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 4 viên. Hỏi Hoa có bao nhiêu viên kẹo?

Giải

Ta có sơ đồ:

Số kẹo của Lan và Bình là 30 + 12 = 42 (cái kẹo)

Trung bình cộng số kẹo của ba bạn là (42 + 4) : 2 = 23 (cái kẹo)

Số kẹo của Hoa là 23 + 4 = 27 (cái kẹo)

Đáp số: 27 cái kẹo

Ví dụ 3: Khánh có 20 viên bi, Bảo có 31 viên bi. Nam có số bi ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Giải

Ta có sơ đồ:

Số bi của Khánh và Bảo là: 20 + 31 = 51 (viên)

Trung bình cộng số bi của ba bạn là (51 – 5) : 2 = 23 (viên)

Bạn Nam có số viên bi là:

         23 – 5 = 18 (viên)

                 Đáp số: 18 viên bi

Bài tập áp dụng:

Bài 1 :

Hải có 14 cái nhãn vở, Lâm có 20 cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà có bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 2 :

Số thứ nhất là 98, số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất. Số thứ ba bằng trung bình cộng của ba số. Tìm số thứ ba?

Bài 3 :

Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 4 :

Túi kẹo thứ nhất có 25 viên, túi thứ hai nhiều hơn túi thứ nhất 7 viên kẹo. Túi thứ ba ít hơn trung bình cộng số kẹo của cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ ba có bao nhiêu viên kẹo?

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close