Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 4

Quảng cáo

UNIT 4. LIFE IN THE PAST

(Cuộc sống trong quá khứ)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A CLOSER LOOK 1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

A CLOSER LOOK 2

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

COMMUNICATION

26.

27.

28.

29.

30.

31.

SKILLS 1

32.

33.

34.

35.

SKILLS 2

36.

37.

38.

LOOKING BACK

39.

40.

41.

42.

PROJECT

43.

 

Loigiaihay.com

>> Luyện tập từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 9 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close