Grammar: Conditional type 1 with modals - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lý thuyết câu điều kiện loại 1 với động từ khuyết thiếu - unit 7 tiếng Anh 9 mới.

Quảng cáo

CONDITIONAL TYPE 1 WITH MODALS

(ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU TRONG CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1)

- Trong câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn ở mệnh đề Ifwill + V ở mệnh đề chính.

- Cấu trúc cơ bản: If S + V(hiện tại đơn), S + will + V-infi

- Thay vì will, chúng ta có thể sử dụng những động từ khuyết thiếu khác như: can, must, may, might hoặc should ở mệnh đề chính để chỉ khả năng, lời khuyên, sự có thể xảy ra, sự cần thiết.

- Cấu trúc biến thể: If S + V(hiện tại đơn), S + can/ may/ might/ must/ should + V-infi

Ví dụ:

1. If you cut your finger, it will bleed.

(Nếu bạn cắt vào ngón tay, bạn sẽ chảy máu.)

2. If you finish your dinner, you can watch TV.

(Nếu ăn xong, con có thể xem tivi.)

=> permission – sự cho phép

3. She can learn to become a good cook if she tries hard.

(Cô ấy có thể học để trở thành một đầu bếp giỏi nếu cô ấy cố gắng.)

=> ability – khả năng

4. If he likes eating spicy food, he may/might add chilli.

(Nếu anh ta thích ăn đồ cay, anh ta có lẽ sẽ thêm ớt vào.)

=> possibility – khả năng

5. If you don't want to get burnt, you must follow these safety instructions. 

(Nếu bạn không muốn bị bỏng, bạn phải tuân thủ theo hướng dẫn an toàn.)

=> necessity – cần thiết

6. If you feel unwell, you shouldn't eat fast food.

(Nếu cảm thấy không khỏe, không nên ăn đồ ăn nhanh)

=> advice – lời khuyên

Quảng cáo
list
close
Gửi bài