Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 10

Quảng cáo

UNIT 10. SPACE TRAVEL

(Du hành không gian)

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A CLOSER LOOK 1

14.

15.

16.

17.

18.

A CLOSER LOOK 2

19.

20.

COMMUNICATION

21.

22.

SKILLS 1

23.

24.

SKILLS 2

25.

26.

LOOKING BACK

27.

28.

PROJECT

29.

>> Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 9 mới

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close