Project Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Differences between varieties of English

(Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh) 

1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung.)

UK

US

flat

apartment

taxi

cab

(1) ____________

candies

football

(2) ____________

(3) ____________

diaper

(4) ____________

sidewalk

motorway

(5) ____________

(6) ____________

subway

(7) ____________

garbage

torch

(8) ____________

Lời giải chi tiết:

British English (Tiếng Anh – Anh)

American English (Tiếng Anh Mỹ)

(1) sweets (đồ ngọt)

canndies

football (bóng đá)

(2) soccer                

(3) nappy (tã / bỉm)

diaper

(4) pavement (vỉa hè)

sidewalk

motorway (đường cao tốc)

(5) highway

(6) underground (đường ngầm)

subway

(7) rubbish (rác)

garbage

torch (đèn pin)

(8) flashlight

Video hướng dẫn giải

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng.) 


Lời giải chi tiết:

American English (Tiếng Anh Mĩ)

Indian English (Tiếng Anh Ấn)

fix (sửa chữa)

repair

wallet (ví)

purse

cafeteria (căng tin)

canteen

fall (mùa thu)

autumn

smart (thông minh)

clever

line (hàng, chuỗi)

queue

Video hướng dẫn giải

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất.)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close