Project Unit 9 trang 41 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập Project Unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Differences between varieties of English

( Sự khác nhau giữa những sự biến thể của tiếng Anh) 

1. Read the chart and fill the blanks with the words from the box

(Đọc và điền các từ vào trong khung)

Lời giải chi tiết:

British English (Tiếng Anh – Anh)

American English (Tiếng Anh Mỹ)

(1) sweets (đồ ngọt)

canndies

Football (bóng đá)

(2) soccer                

(3) nappy (tã lót)

diaper

(4) pavement (vỉa hè)

sidewalk

Motorway (đường cao tốc)

(5) highway

(6) underground (đường ngầm)

subway

(7) rubbish (rác)

Garbage

Torch (đèn pin)

(8) flashlight

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Choose two varieties of English. Write a similar chart showing the differences in vocabulary between them.

(Chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng) 

Lời giải chi tiết:

American English (Tiếng Anh Mĩ)

Indian English (Tiếng Anh Ấn)

To fix (sửa)

To repair

Wallet (ví)

Purse

Cafeteria (căng tin)

Canteen

Fall (mùa thu)

Autumn

Smart (thông minh)

clever

Line (hàng, chuỗi)

queue

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Organise an exhibition of the charts you have made among your group or class members. Vote for the best.

(Tổ chức trưng bày những sơ đồ bạn đã làm trong nhóm hoặc các thành viên trong lớp. Bầu chọn cái tốt nhất) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài