Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK tiếng Anh 9 mới

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 a

Video hướng dẫn giải

Task 1a. Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how do you like this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult to give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able to empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to...’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should...’ for me sounds much better than ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy bạn thích công việc này như thế nào?

 Sweetie: Ôi, rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống những năm thiếu niên của mình một lần nữa![cười]). Nhưng thực sự, thật tuyệt khi tôi có thể giúp độc giả thân yêu của chúng tôi theo cách này.

Người phỏng vấn: Bạn có cảm thấy khó khăn khi đưa ra lời khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành thời gian để nghĩ về lời khuyên hữu ích nhất mà tôi có thể đưa ra. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.

Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về việc có thể cảm thông ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhanh nhạy ... Đó không chỉ là giải pháp tốt nhất, mà còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ: tôi thường sử dụng ‘Có thể là một ý tưởng hay…” thay vì ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ 'Tôi nghĩ bạn nên ...' với tôi nghe hay hơn nhiều so với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu trả lời đúng nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice to people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her to come up with a piece of advice.

5. She thinks to give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie thích công việc của cô ấy như một nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không còn ở trong tuổi vị thành niên của cô ấy.)

3. She thinks giving advice to people is not easy.

(Cô nghĩ tư vấn cho mọi người là không dễ.)

4. It takes time for her to come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời gian để đưa ra một lời khuyên.)

5. She thinks to give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy nghĩ để đưa ra được lời khuyên tốt chúng ta cần đồng cảm với mọi người.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều mà cô Sweetie thích về công việc của mình là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy nói gì là quan trọng nhất khi cho người khác lời khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng quan trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm thấy như cô ấy đang sống những năm tuổi thiếu niên một lần nữa, và cô ấy thích giúp đỡ độc giả bằng cách cho họ lời khuyên.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy nói điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.)

3. Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì ngôn ngữ nên được sử dụng một cách nhạy cảm để người đó có thể vượt qua cảm giác tiêu cực.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên.)

1. ‘You ought to talk to her.’

('Bạn nên nói chuyện với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk to her.’

('Tôi nghĩ bạn nên nói với cô ấy.')

3. ‘You must talk to her.’

('Bạn phải nói với cô ấy.')

4. ‘You have to talk to her.’

('Bạn phải nói với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea to talk to her.’

('Đó có thể là một ý tưởng hay khi nói chuyện với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice to each student 

(Nhìn vào bài 2 phần A Closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths to help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn đã nghĩ đến việc nhờ một người bạn tự tin về toán học giúp mình chưa? Có lẽ bạn chỉ cần luyện tập nhiều hơn một chút.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Nó là bình thường, và nó cho thấy bạn đang lớn lên.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don't think it's a good idea to feel so stressed.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất trong kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ cảm thấy quá căng thẳng là điều tốt.)

D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you.

(Bạn có nghĩ về kể việc này với bố mẹ không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.)

E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ sẽ hữu ích khi cân nhắc chia nhiệm vụ lớn này thành các nhiệm vụ nhỏ hơn và sau đó giải quyết từng cái một.)

F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help?

(Nó có thể là một ý tưởng hay khi nói về điều này với ai đó. Bạn có nghĩ về việc nhờ sự giúp đỡ của giáo viên của bạn không?)

Bài 5 a

Video hướng dẫn giải

Task 5. a. Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn ngắn tới cô Sweetie xin lời khuyên về vấn đề gặp ở trường hoặc với bạn bè mình. Sử dụng "Xin lời khuyên" ở phần Skills 1 trang 32. Kí bằng tên không phải tên thật.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the city. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have to learn too much. My parents want me to become an engineer so I must try my best to enter the best university. Beside that, I have to travel far to learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I do not have time for myself. I do not know how to tell with my parents about this problem. Could you give me some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân mến,

Cháu đang học lớp 9 tại 1 trường trong thành phố. Cháu yêu trường, giáo viên và ba mẹ mình. Nhưng năm nay, cháu phải học rất nhiều. Bố mẹ muốn cháu trở thành kĩ sư vì thế cháu phải cố gắng hết sức để vào được trường đại học tốt nhất. Bên cạnh đó, cháu còn phải đi xa để học tiếng Anh. Ngày cuối tuần của cháu kín lịch với lớp học nhạc, học bơi... Cháu không có thời gian dành cho bản thân. Cháu không biết làm sao để nói với bố mẹ mình về vấn đề này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tập hợp các chú thích và làm 1 cái chú thích khác. Viết 1 câu trả lời ngắn gọn (2 - 3 câu) để đưa ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục " Đưa lời khuyên" để làm.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk to your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô nghĩ cháu nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói cho họ biết điều mà cháu thực sự mong muốn. Còn về lịch học, cháu nên đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để mà cháu có thể có thời gian thư giãn. Điều đó sẽ tốt cho không chỉ sức khỏe thể chất mà còn cho sức khỏe tinh thần của cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close