Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 5 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

A(n) ________ is a meeting between the leaders of countries to discuss important issues.

 • A

  declaration  

 • B

  summit 

 • C

  itinerary   

 • D

  spotlight

Câu 2 :

Vietnamese people can buy many new products easily thanks to our ______ with other ASEAN nations.

 • A

  issue

 • B

  charter

 • C

  program

 • D

  trade

Câu 3 :

People often visit Wat Kang – a beautiful temple – to pray _______ good health.

 • A

  for

 • B

  about

 • C

  at

 • D

  to

Câu 4 :

With outstanding performance at high school, my daughter won a _______ to study at a famous university.

 • A

  degree

 • B

  semester

 • C

  accommodation

 • D

  scholarship

Câu 5 :

Who _______ to be the first Vietnamese Secretary General of ASEAN?

 • A

  is chosen     

 • B

  chose

 • C

  was chosen

 • D

  chosen

Câu 6 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word / phrase in the following questions.

The 6th ASEAN Summit, which took place in Hanoi, was a great success.

 • A

  held

 • B

  organized

 • C

  signed

 • D

  happened

Câu 7 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word/phrase OPPOSITE in meaning to the underlined word/phrase in the following questions.

After the speech, the speaker will hand out next year’s study program.

 • A

  deliver

 • B

  give away

 • C

  promote

 • D

  collect

Câu 8 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

On day 3, camp members will learn to cook larb, Laos' national dish, which is a salad made in beef.

 • A

  On

 • B

  Laos' national dish

 • C

  which

 • D

  in

Câu 9 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

The main aim of the program is to offer opportunities for students to learn about ASEAN cultures.

 • A

  The main aim

 • B

  to

 • C

  for

 • D

  cultures

Câu 10 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

Huy says that compared to studying in America, going to an ASEAN school is so cheaper, and it's closer to Vietnam.

 • A

  says

 • B

  going to

 • C

  so

 • D

  closer

Câu 11 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

A number of ASEAN students think that Bangkok is so much an exciting place to study for a degree.

 • A

  A number of

 • B

  so much

 • C

  exciting

 • D

  for

Câu 12 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

The university offers four years programs in which students take courses from a variety of subjects to form a broad educational foundation.

 • A

  four years

 • B

  in which

 • C

  form

 • D

  foundation

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines were the

of ASEAN. (FOUND)

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

We have signed a free trade 

with Australia. (AGREE)

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Vietnam 

became ASEAN's seventh member in 1995. (OFFICE)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

A(n) ________ is a meeting between the leaders of countries to discuss important issues.

 • A

  declaration  

 • B

  summit 

 • C

  itinerary   

 • D

  spotlight

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

declaration (n): tuyên ngôn

summit (n): hội nghị cấp cao

itinerary (n): hành trình      

spotlight (n): điểm sáng

A summit is a meeting between the leaders of countries to discuss important issues.

(Một cuộc hội nghị cấp cap là một cuộc gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia để bàn về những vấn đề quan trọng.)

Câu 2 :

Vietnamese people can buy many new products easily thanks to our ______ with other ASEAN nations.

 • A

  issue

 • B

  charter

 • C

  program

 • D

  trade

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

issue (n): vấn đề

charter (n): điều lệ

program (n): chương trình

trade (n) giao dịch

Vietnamese people can buy many new products easily thanks to our trade with other ASEAN nations. (Người Việt Anm có thể dễ dàng mua được những sản phẩm mới nhờ vào việc giao dịch với những quốc gia ASEAN khác.)

Câu 3 :

People often visit Wat Kang – a beautiful temple – to pray _______ good health.

 • A

  for

 • B

  about

 • C

  at

 • D

  to

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

pray for (phr. v): cầu nguyện

People often visit Wat Kang – a beautiful temple – to pray for good health. 

(Mọi người thường ghé thăm Wat Kang - một ngôi đền đẹp - để cầu nguyện cho sức khoẻ tốt.)

Câu 4 :

With outstanding performance at high school, my daughter won a _______ to study at a famous university.

 • A

  degree

 • B

  semester

 • C

  accommodation

 • D

  scholarship

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

degree (n): bằng cấp

semester (n): học kì

accommodation (n): chỗ ở

scholarship (n): học bổng

With outstanding performance at high school, my daughter won a scholarship to study at a famous university. (Bằng sự thể hiện tuyệt vời ở trường cấp 3, con gái tôi đã giành được học bổng để học tại một ngôi trường đại học nổi tiếng.)

Câu 5 :

Who _______ to be the first Vietnamese Secretary General of ASEAN?

 • A

  is chosen     

 • B

  chose

 • C

  was chosen

 • D

  chosen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dựa vào nghĩa của câu, có thể nhận thấy câu này nên ở dạng bị động. Thêm vào đó, đây là sự việc đã xảy ra trong quá khứ nên ta cần chia câu này ở thì quá khứ đơn.

Who was chosen to be the first Vietnamese Secretary General of ASEAN?

(Ai đã được chọn làm Tổng Thư kí Việt Nam đầu tiên của ASEAN?)

Câu 6 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word / phrase in the following questions.

The 6th ASEAN Summit, which took place in Hanoi, was a great success.

 • A

  held

 • B

  organized

 • C

  signed

 • D

  happened

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

take place (phr. v): diễn ra = happen (v): xảy ra

hold (v): tổ chức

organize (v): tổ chức

sign (v): kí

The 6th ASEAN Summit, which took place in Hanoi, was a great success.

(Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.)

Câu 7 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word/phrase OPPOSITE in meaning to the underlined word/phrase in the following questions.

After the speech, the speaker will hand out next year’s study program.

 • A

  deliver

 • B

  give away

 • C

  promote

 • D

  collect

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

hand out (phr. v): trao, công bố >< collect (v): thu thập

give away (phr. v) : cho đi

promote (v): khuyến khích

After the speech, the speaker will hand out next year’s study program. (Sau bài phát biểu, diễn giả sẽ công bố chương trình học của năm tới.)

Câu 8 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

On day 3, camp members will learn to cook larb, Laos' national dish, which is a salad made in beef.

 • A

  On

 • B

  Laos' national dish

 • C

  which

 • D

  in

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích: made in: nói về nơi xuất xứ của một sản phẩm, đồ vật nào đó

made with: nói về một nguyên liệu, thành phần tạo nên món ăn

Sửa: On day 3, camp members will learn to cook larb, Laos' national dish, which is a salad made with beef. (Vào ngày thứ 3, những thành viên của trại được học cách nấu món larb, một món ăn truyền thống của Lào, được làm từ thịt bò.)

Câu 9 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

The main aim of the program is to offer opportunities for students to learn about ASEAN cultures.

 • A

  The main aim

 • B

  to

 • C

  for

 • D

  cultures

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giải thích: offer something to somebody: mang đến, cung cấp cái gì cho ai

Sửa: The main aim of the program is to offer opportunities to students to learn about ASEAN cultures. (Mục đích chính của chương trình là mang lại cơ hội để học sinh được tìm hiểu về những nền văn hoá ASEAN.)

Câu 10 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

Huy says that compared to studying in America, going to an ASEAN school is so cheaper, and it's closer to Vietnam.

 • A

  says

 • B

  going to

 • C

  so

 • D

  closer

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Để nhấn mạnh tính chất hơn nhiều trong câu so sánh hơn, ta sử dụng những từ như: far/much/a lot... chứ không dùng “so”.

Sửa: Huy says that compared to studying in America, going to an ASEAN school is far/much/a lot cheaper, and it's closer to Vietnam. (Huy nói rằng khi so sánh với việc học tập ở Mỹ thì học ở những ngôi trường ASEAN rẻ hơn rất nhiều và cũng gần Việt Nam hơn.)

Câu 11 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

A number of ASEAN students think that Bangkok is so much an exciting place to study for a degree.

 • A

  A number of

 • B

  so much

 • C

  exciting

 • D

  for

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giải thích: such a/an + tính từ + danh từ: dùng để nhấn mạnh về tính chất của sự vật,s ự việc nào đó.

Sửa: A number of ASEAN students think that Bangkok is such an exciting place to study for a degree. (Một số sinh viên ASEAN nghĩ rằng Bangkok quả thật là một nơi thú vị để học lấy bằng.)

Câu 12 :

Choose the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction.

The university offers four years programs in which students take courses from a variety of subjects to form a broad educational foundation.

 • A

  four years

 • B

  in which

 • C

  form

 • D

  foundation

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Tính từ ghép được thành lập từ số đếm và danh từ sẽ có dấu gạch ngang giữa các từ, và ta sẽ không thêm s vào sau tính từ cho dù phía trước nó là số đếm từ 2 trở lên.

Sửa: The university offers four-year programs in which students take courses from a variety of subjects to form a broad educational foundation. (Trường đại học cung cấp những chương trình 4 năm, trong đó học sinh có thể học các khoá học từ nhiều môn học khác nhau để tạo nên một nền tảng giáo dục rộng rãi.)

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines were the

of ASEAN. (FOUND)

Đáp án

Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines were the

of ASEAN. (FOUND)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Từ cần điền đứng phía sau mạo từ “the” nên nó cần là một danh từ. Bên cạnh đó nó thay thế cho chủ ngữ số nhiều nên danh từ này cần là một danh từ số nhiều.

Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and the Philippines were the founders of ASEAN.

(Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po, In-đô-nê-xi-a là những nhà sáng lập ASEAN.)

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

We have signed a free trade 

with Australia. (AGREE)

Đáp án

We have signed a free trade 

with Australia. (AGREE)

Lời giải chi tiết :

free trade agreement: hiệp định thương mại tự do

We have signed a free trade agreement with Australia.

(Chúng ta vừa kí một hiện định thương mại từ do với Úc.)

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words in the brackets.

Vietnam 

became ASEAN's seventh member in 1995. (OFFICE)

Đáp án

Vietnam 

became ASEAN's seventh member in 1995. (OFFICE)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Vị trí của từ còn thiếu là ở phía trước động từ nên nó cần phải là một trạng ngữ để bổ nghĩa cho động từ.

Vietnam officially became ASEAN's seventh member in 1995.

(Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào năm 1995.)

close