Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 3 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Social media ________ is one of the social issues that many people are concerned about.

 • A

   addict

 • B

  addiction

 • C

   addictive

 • D

  addicted

Câu 2 :

The local authority should _________ more money in improving the quality of their local products so that they can be exported to other countries.

 • A

  invest

 • B

   waste

 • C

  withdraw

 • D

  reduce

Câu 3 :

Some parents are worried about their children's _________ when they go online too much but rarely communicate with their parents face-to-face.

 • A

  mental health 

 • B

  opinions

 • C

  crimes

 • D

  outfits

Câu 4 :

The ________ rate of this city if getting higher, so the habitants are feeling worried.

 • A

  secure

 • B

  security

 • C

  crime

 • D

  criminal

Câu 5 :

A new shopping mall _______ in the place of the old market last year.

 • A

  was built      

 • B

  built

 • C

  have built

 • D

  have been built

Câu 6 :

Smoke detectors should be installed in high buildings ________ warn people about fire.

 • A

  in order that 

 • B

  so as to

 • C

  so that

 • D

  so as not to

Câu 7 :

He _______ his report on the city planning, so he can have free time and relax now.

 • A

  finishes

 • B

  has finished            

 • C

  is finishing                   

 • D

  has been finishing

Câu 8 :

_______ be addicted to social media, teenagers should spend less time surfing the Net every day.

 • A

  In order to         

 • B

  So as to         

 • C

  In order not to           

 • D

  So that

Câu 9 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Cheap public transportation was highly encourage to use ten years ago, and air pollution has been reduced since then.

 • A

  public transportation

 • B

   encourage

 • C

  been reduced

 • D

  since

Câu 10 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Last year, expensive apartment buildings were built in this big town and make the cost of living increase.

 • A

  were built

 • B

  make

 • C

  living

 • D

  increase

Câu 11 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

People have been able to travel faster from the outskirts to the city center since the new highway is built.

 • A

  have been

 • B

  outskirts

 • C

  center

 • D

  is built

Câu 12 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Community activities have organized for the past five months in order to help the locals feel less stressed.

 • A

  Community

 • B

  have organized

 • C

  feel

 • D

  stressed

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Social media ________ is one of the social issues that many people are concerned about.

 • A

   addict

 • B

  addiction

 • C

   addictive

 • D

  addicted

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

addict (v): nghiện

addiction (n): sự nghiện

addictive (adj): gây nghiện

addicted (adj): nghiện

Social media addiction is one of the social issues that many people are concerned about.

(Nghiện mạng xã hội là một trong những vấn đề xã hội đuọc rất nhiều người quan tâm.)

Câu 2 :

The local authority should _________ more money in improving the quality of their local products so that they can be exported to other countries.

 • A

  invest

 • B

   waste

 • C

  withdraw

 • D

  reduce

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

invest (v): đầu tư (+ in)

waste (v): lãng phí

withdraw (v): rút (tiền )

reduce (v): làm giảm

The local authority should invest more money in improving the quality of their local products so that they can be exported to other countries. (Chính quyền địa phương nên đầu tư nhiều tiền hơn vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương để có thể xuất khẩu sang các nước khác.)

Câu 3 :

Some parents are worried about their children's _________ when they go online too much but rarely communicate with their parents face-to-face.

 • A

  mental health 

 • B

  opinions

 • C

  crimes

 • D

  outfits

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

mental health (n phr.): sức khoẻ tinh thần

opinion (n): ý kiến

crime (n): sự phạm tội

outfit (n): trang phục

Some parents are worried about their children's mental health when they go online too much but rarely communicate with their parents face-to-face. (Một số bậc phụ huynh lo lắng về sức khỏe tinh thần của con mình khi chúng lên mạng quá nhiều nhưng hiếm khi giao tiếp trực tiếp với cha mẹ.)

Câu 4 :

The ________ rate of this city if getting higher, so the habitants are feeling worried.

 • A

  secure

 • B

  security

 • C

  crime

 • D

  criminal

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

crime rate (n phr.): tỉ lệ tội phạm

The crime rate of this city if getting higher, so the habitants are feeling worried.

(Tỉ lệ tội phạm của thành phố này đang tăng cao, vì vậy dân cư đang rất lo lắng.)

Câu 5 :

A new shopping mall _______ in the place of the old market last year.

 • A

  was built      

 • B

  built

 • C

  have built

 • D

  have been built

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ “a new shopping mall” không thể là chủ thể của hành động nên câu này động từ cần được chia ở thể bị động. “Last year” là một dấu hiệu cảu thì quá khứ đơn nên câu này cần được chia ở thì qúa khứ đơn.

A new shopping mall was built in the place of the old market last year.

(Một trung tâm mua sắm đã được xây dựng ở địa điểm của một khu chợ cũ vào năm ngoái.)

Câu 6 :

Smoke detectors should be installed in high buildings ________ warn people about fire.

 • A

  in order that 

 • B

  so as to

 • C

  so that

 • D

  so as not to

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

in order that + mệnh đề: để làm gì

so as (not) to + V nguyên thể: để (không) làm gì

so that + mệnh đề: để làm gì

Smoke detectors should be installed in high buildings so as to warn people about fire.

(Cảm biến khói nên được lặp đặt trong các toà nhà cao tầng để cảnh báo mọi người về đám cháy.)

Câu 7 :

He _______ his report on the city planning, so he can have free time and relax now.

 • A

  finishes

 • B

  has finished            

 • C

  is finishing                   

 • D

  has been finishing

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn lưu tới hiện tại. Trong trường hợp này, vế câu sau dấu phẩy chính là kết quả của sự việc đã diễn ra trước đó, được thể hiện ở vế câu trước.

He has finished his report on the city planning, so he can have free time and relax now.

(Anh ấy đã hoàn thành bản báo cáo về quy hoạch đô thị, nên bây giờ anh ấy rất rảnh rỗi và thư giãn.)

Câu 8 :

_______ be addicted to social media, teenagers should spend less time surfing the Net every day.

 • A

  In order to         

 • B

  So as to         

 • C

  In order not to           

 • D

  So that

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

in order (not) to + V nguyên thể: để (không) làm gì

so as to + V nguyên thể: để làm gì

so that + mệnh đề: để, vậy nên

In order not to be addicted to social media, teenagers should spend less time surfing the Net every day. (Để không bị nghiện mạng xã hội, thanh thiếu niên nên dành thời gian ít hơn vào việc lướt mạng mỗi ngày.)

Câu 9 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Cheap public transportation was highly encourage to use ten years ago, and air pollution has been reduced since then.

 • A

  public transportation

 • B

   encourage

 • C

  been reduced

 • D

  since

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giải thích: “encourage” là ngoại động từ (động từ có tân ngữ) và chủ ngữ “Cheap public transportation” không thể là chủ thể của hành động nên động từ ở đây phải ở dạng bị động.

Sửa: Cheap public transportation was highly encouraged to use ten years ago, and air pollution has been reduced since then. (Phương tiện giao thông công cộng giá rẻ được nhiệt liệt hưởng ứng đưa vào sử dụng từ 10 năm trước, và ô nhiễm không khí đã giảm kể từ đó.)

Câu 10 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Last year, expensive apartment buildings were built in this big town and make the cost of living increase.

 • A

  were built

 • B

  make

 • C

  living

 • D

  increase

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giải thích: “Last year” là một dấu hiệu của thì quá khứ đơn nên các động từ chính trong câu này cần được chia ở thì quá khứ đơn.

Sửa: Last year, expensive apartment buildings were built in this big town and made the cost of living increase. (Năm ngoái, những toà chung cư đắt đỏ được xây dựng trong thị trấn rộng lớn này và đã khiến cho chi phí sinh hoạt tăng.)

Câu 11 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

People have been able to travel faster from the outskirts to the city center since the new highway is built.

 • A

  have been

 • B

  outskirts

 • C

  center

 • D

  is built

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Mệnh đề sau “since” phải là mệnh đề ở thì quá khứ đơn.

Sửa: People have been able to travel faster from the outskirts to the city center since the new highway was built. (Mọi người đã di chuyển từ ngoại ô vào trung tâm thành phố nhanh hơn kể từ khi tuyến đường cao tốc mới được xây dựng.)

 

Câu 12 :

Choose A, B, C or D to show the underlined part that needs correct tion.

Community activities have organized for the past five months in order to help the locals feel less stressed.

 • A

  Community

 • B

  have organized

 • C

  feel

 • D

  stressed

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giải thích: “organize” là ngoại động từ (động từ có tân ngữ) và chủ ngữ “community activities” không thể là chủ thể của hành động nên động từ ở đây phải ở dạng bị động.

Sửa: Community activities have been organized for the past five months in order to help the locals feel less stressed. (Những hoạt động cộng đồng được tổ chức trong suốt 5 tháng qua nhằm giúp người dân địa phương cảm thấy bớt căng thẳng.)

close