Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  heathen

 • B.

  healthy

 • C.

  worthy

 • D.

  swarthy

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  threaten

 • B.

  breather

 • C.

  smoothie

 • D.

  therefore

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  than

 • B.

  this

 • C.

  those

 • D.

  theme

Câu 2 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  limit

 • B.

  figure

 • C.

  iron

 • D.

  billion

Câu 2.2
 • A.

  maid

 • B.

  available

 • C.

  raise

 • D.

  said

Câu 2.3
 • A.

  decreased

 • B.

  used

 • C.

  reached

 • D.

  developed

Câu 2.4

dove 

 • A.

  dove

 • B.

  home

 • C.

  rainbow

 • D.

  bowl

Câu 2.5
 • A.

  love

 • B.

  govern

 • C.

  cover

 • D.

  control

Câu 3 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 3.1
 • A.

  population

 • B.

  available

 • C.

  university

 • D.

  education

Câu 3.2
 • A.

  support

 • B.

  repeat

 • C.

  increase

 • D.

  broaden

Câu 3.3
 • A.

  punishment

 • B.

  government

 • C.

  journalism

 • D.

  organization

Câu 3.4
 • A.

  resource

 • B.

  average

 • C.

  method

 • D.

  college

Câu 3.5
 • A.

  expert

 • B.

  control

 • C.

  limit

 • D.

  injury

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  heathen

 • B.

  healthy

 • C.

  worthy

 • D.

  swarthy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

heathen /ˈhiːðn/ (n): kẻ ngoại đạo

healthy /ˈhelθi/ (adj): lành mạnh, tốt cho sức khỏe

worthy /ˈwɜːrði/ (adj): xứng đáng

swarthy /ˈswɔːrði/ (adj): da tối màu

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  threaten

 • B.

  breather

 • C.

  smoothie

 • D.

  therefore

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

threaten /ˈθretn/ (v): đe dọa

breather /ˈbriːðə(r)/ (n): giờ giải lao

smoothie /ˈsmuːði/ (n): sinh tố

therefore /ˈðeəfɔː(r)/ (adv): vì vậy

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  than

 • B.

  this

 • C.

  those

 • D.

  theme

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

than /ðən/ (conj): hơn

this /ðɪs/ (pro): đây/ này

those /ðəʊz/ (pro): những cái kia

theme /θiːm/ (n): chủ đề

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /θ/, các phương án còn lại phát âm là /ð/.

Câu 2 :

I. Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  limit

 • B.

  figure

 • C.

  iron

 • D.

  billion

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

limit /ˈlɪmɪt/               

figure /ˈfɪɡə(r)/           

iron /ˈaɪən/

billion /ˈbɪljən/

Phần gạch chân ở câu C đọc là /aɪ/, còn lại đọc là /ɪ/.

Câu 2.2
 • A.

  maid

 • B.

  available

 • C.

  raise

 • D.

  said

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ea, -ai”

Lời giải chi tiết :

great /ɡreɪt/                 

available /əˈveɪləbl/    

raise /reɪz/

said /sed/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /e/, còn lại đọc là /eɪ/.

Câu 2.3
 • A.

  decreased

 • B.

  used

 • C.

  reached

 • D.

  developed

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc phát âm đuôi “ed”:

- Phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- Phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- Phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại

decreased /dɪˈkriːst/                   

used /juːzd/         

reached /riːtʃt/

developed /dɪˈveləpt/

Phần gạch chân ở câu B đọc là /d/, còn lại đọc là /t/.

Câu 2.4

dove 

 • A.

  dove

 • B.

  home

 • C.

  rainbow

 • D.

  bowl

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “o”

Lời giải chi tiết :

program /ˈprəʊɡræm/             

earth /ɜːθ/       

birth /bɜːθ/

determine /dɪˈtɜːmɪn/

Phần gạch chân ở câu A đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /ɜː/.

Câu 2.5
 • A.

  love

 • B.

  govern

 • C.

  cover

 • D.

  control

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm "ou, o, u"

Lời giải chi tiết :

double /ˈdʌbl/ 

govern /ˈɡʌvn/

punish /ˈpʌnɪʃ/

control /kənˈtrəʊl/

Phần gạch chân ở câu D đọc là /əʊl/, còn lại đọc là /ʌ/.

Câu 3 :

II. Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 3.1
 • A.

  population

 • B.

  available

 • C.

  university

 • D.

  education

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 4 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/                    

available /əˈveɪləbl/    

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

education /ˌedʒuˈkeɪʃn/

Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.

Câu 3.2
 • A.

  support

 • B.

  repeat

 • C.

  increase

 • D.

  broaden

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

support /səˈpɔːt/          

repeat /rɪˈpiːt/  

increase /ɪnˈkriːs/

broaden /ˈbrɔːdn/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 3.3
 • A.

  punishment

 • B.

  government

 • C.

  journalism

 • D.

  organization

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 4 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

punishment /ˈpʌnɪʃmənt/        

government /ˈɡʌvənmənt/      

journalism /ˈdʒɜːnəlɪzəm/

organization /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

Trọng âm ở câu D rơi vào âm 4, còn lại là âm 1.

Câu 3.4
 • A.

  resource

 • B.

  average

 • C.

  method

 • D.

  college

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

resource /rɪˈsɔːs/

average /ˈævərɪdʒ/      

college /ˈkɒlɪdʒ/

method /ˈmeθəd/

Trọng âm ở câu A rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 3.5
 • A.

  expert

 • B.

  control

 • C.

  limit

 • D.

  injury

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

expert /ˈekspɜːt/                      

control /kənˈtrəʊl/      

limit /ˈlɪmɪt/

injury /ˈɪndʒəri/

Trọng âm ở câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

close