Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  canyon

 • B.

  statue

 • C.

  karst

 • D.

  natural

Câu 1.2
 • A.

  knock

 • B.

  responsible

 • C.

  column

 • D.

  tomb

Câu 1.3
 • A.

  prevent

 • B.

  developer

 • C.

  emperor

 • D.

  endangered

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 2.1
 • A.

  heritage

 • B.

  monument

 • C.

  citadel

 • D.

  awareness

Câu 2.2
 • A.

  kayaking

 • B.

  prevention

 • C.

  location

 • D.

  impression

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  canyon

 • B.

  statue

 • C.

  karst

 • D.

  natural

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

canyon /ˈkænjən/

statue /ˈstætʃuː/

karst /kɑːst/

natural /ˈnætʃrəl/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ɑː/, các phương án còn lại phát âm /æ/.

Câu 1.2
 • A.

  knock

 • B.

  responsible

 • C.

  column

 • D.

  tomb

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

knock /nɒk/

responsible /rɪˈspɒnsəbl/

column /ˈkɒləm/

tomb /tuːm/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /uː/, các phương án còn lại phát âm /ɒ/.

Câu 1.3
 • A.

  prevent

 • B.

  developer

 • C.

  emperor

 • D.

  endangered

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

prevent /prɪˈvent/

developer /dɪˈveləpə(r)/

emperor /ˈempərə(r)/

endangered /ɪnˈdeɪndʒəd/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /e/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 2.1
 • A.

  heritage

 • B.

  monument

 • C.

  citadel

 • D.

  awareness

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

monument /ˈmɒnjumənt/

citadel /ˈsɪtədəl/

awareness /əˈweənəs/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 2.2
 • A.

  kayaking

 • B.

  prevention

 • C.

  location

 • D.

  impression

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

kayaking /ˈkaɪækɪŋ/

prevention /prɪˈvenʃn/

location /ləʊˈkeɪʃn/

impression /ɪmˈpreʃn/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

close