Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  expensive

 • B

  special  

 • C

  women

 • D

  serious

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  fantastic

 • B

  fashion  

 • C

  famous 

 • D

  fancy

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  include    

 • B

  divide  

 • C

  title

 • D

  invent

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  survival 

 • B

  difficult 

 • C

  classical  

 • D

  business

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  historical    

 • B

  ecological  

 • C

  competition

 • D

  absolutely  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  expensive

 • B

  special  

 • C

  women

 • D

  serious

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

expensive /ɪkˈspen.sɪv/

special /ˈspeʃ.əl/

women /ˈwɪm.ɪn/

serious /ˈsɪə.ri.əs/  

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án ược phát âm là /ɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /e/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  fantastic

 • B

  fashion  

 • C

  famous 

 • D

  fancy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

fantastic /fænˈtæs.tɪk/

fashion /ˈfæʃ.ən/

famous /ˈfeɪ.məs/

fancy /ˈfæn.si/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp ándược phát âm là /eɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /æ/ .

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  include    

 • B

  divide  

 • C

  title

 • D

  invent

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

include /ɪnˈkluːd/

divide /dɪˈvaɪd/

title /ˈtaɪ.təl/

invent /ɪnˈvent/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án dược phát âm là /ɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /aɪ/.

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  survival 

 • B

  difficult 

 • C

  classical  

 • D

  business

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

survival /səˈvaɪ.vəl/

difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/

classical /ˈklæs.ɪ.kəl/

business /ˈbɪz.nɪs/

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  historical    

 • B

  ecological  

 • C

  competition

 • D

  absolutely  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/

ecological /ˌiː.kəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/

competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

absolutely /ˌæb.səˈluːt.li/

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai , trong khi những phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

close