Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  crime 

 • B

  addiction  

 • C

  emergency

 • D

  cost

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  license

 • B

   time       

 • C

  provide   

 • D

  invest

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

   mental       

 • B

  healthcare      

 • C

  security  

 • D

  effect

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  invest         

 • B

  design

 • C

  damage     

 • D

  depend

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  skyscraper 

 • B

  addiction    

 • C

  pandemic  

 • D

  distracted

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  crime 

 • B

  addiction  

 • C

  emergency

 • D

  cost

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

crime /kraɪm/

addiction /əˈdɪk.ʃən/

emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/

cost /kɒst/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án B dược phát âm là /s/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /k/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  license

 • B

   time       

 • C

  provide   

 • D

  invest

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

license /ˈlaɪ.səns/

time /taɪm/

provide /prəˈvaɪd/

invest /ɪnˈvest/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án A dược phát âm là /aɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /ɪ/.

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

   mental       

 • B

  healthcare      

 • C

  security  

 • D

  effect

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

mental /ˈmen.təl/

healthcare /ˈhelθkeər/

security  /sɪˈkjʊə.rə.ti/

effect /ɪˈfekt/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án C dược phát âm là /ɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /e/.

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  invest         

 • B

  design

 • C

  damage     

 • D

  depend

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

invest /ɪnˈvest/

design /dɪˈzaɪn/

damage /ˈdæm.ɪdʒ/

depend /dɪˈpend/

Giải thích: Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  skyscraper 

 • B

  addiction    

 • C

  pandemic  

 • D

  distracted

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pər/

addiction /əˈdɪk.ʃən/

pandemic /pænˈdem.ɪk/

distracted /dɪˈstræk.tɪd/

Giải thích: Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, trong khi những phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

close