Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  bear

 • B.

  feature

 • C.

  feather

 • D.

  weather

Câu 1.2
 • A.

  nation

 • B.

  nature

 • C.

  native

 • D.

  natural

Câu 1.3
 • A.

  officer

 • B.

  species

 • C.

  fancies

 • D.

  peaceful

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 2.1
 • A.

  northern

 • B.

  foreign

 • C.

  across

 • D.

  native

Câu 2.2
 • A.

  radio

 • B.

  volcano

 • C.

  mosquito

 • D.

  extinction

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  bear

 • B.

  feature

 • C.

  feather

 • D.

  weather

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. bear /beə(r)/

feature /ˈfiːtʃə(r)/

feather /ˈfeðə(r)/

weather /ˈweðə(r)/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /iː/, các phương án còn lại phát âm /eə/.

Câu 1.2
 • A.

  nation

 • B.

  nature

 • C.

  native

 • D.

  natural

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

nation /ˈneɪʃn/

nature /ˈneɪtʃə(r)/

native /ˈneɪtɪv/

natural /ˈnætʃrəl/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

Câu 1.3
 • A.

  officer

 • B.

  species

 • C.

  fancies

 • D.

  peaceful

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

officer /ˈɒfɪsə(r)/

species /ˈspiːʃiːz/

fancies /ˈfænsi/

peaceful /ˈpiːsfl/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /s/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

Câu 2.1
 • A.

  northern

 • B.

  foreign

 • C.

  across

 • D.

  native

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

northern /ˈnɔːðən/

foreign /ˈfɒrən/

across /əˈkrɒs/

native /ˈneɪtɪv/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 2.2
 • A.

  radio

 • B.

  volcano

 • C.

  mosquito

 • D.

  extinction

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

radio /ˈreɪdiəʊ/

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/

mosquito /məˈskiːtəʊ/

extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

close