Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  solar  

 • B

  social   

 • C

  cool   

 • D

  biofuel

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  air       

 • B

  da

 • C

   gas             

 • D

  traffic

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  trees     

 • B

  seas    

 • C

  forests

 • D

   lands

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  development      

 • B

  prevention   

 • C

  environment       

 • D

  unemployment

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

   sustainable            

 • B

  transportation   

 • C

  renewable   

 • D

   development

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  solar  

 • B

  social   

 • C

  cool   

 • D

  biofuel

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

solar /ˈsəʊlə/

social /ˈsəʊ.ʃəl/

cool /kuːl/

biofuel  /ˈbaɪ.əʊˌfjuː.əl/ 

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án C được phát âm là /əʊ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /uː/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  air       

 • B

  da

 • C

   gas             

 • D

  traffic

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

air /eə/

dam /dæm/

gas /ɡæs/

traffic /ˈtræfɪk/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án A dược phát âm là /e/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /æ/.

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  trees     

 • B

  seas    

 • C

  forests

 • D

   lands

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

trees /triːz/

seas /siːz/

forests /ˈfɒrɪsts/

lands /lændz/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án D dược phát âm là /z/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /s/.

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  development      

 • B

  prevention   

 • C

  environment       

 • D

  unemployment

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

development /dɪˈvɛləpmənt/

prevention /prɪˈven.ʃən/            

environment /ɪnˈvaɪərənmənt/

unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

   sustainable            

 • B

  transportation   

 • C

  renewable   

 • D

   development

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

sustainable  /səˈsteɪ.nə.bəl/

transportation  /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/ 

renewable /rɪˈnjuː.ə.bəl/

development /dɪˈvel.əp.mənt/

Giải thích: Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, trong khi những phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

close