Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  diet  

 • B

  limit

 • C

  website  

 • D

  lifestyle

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  sausage 

 • B

  sugar

 • C

  pasta

 • D

  salad

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  seeds 

 • B

  oils  

 • C

  grains   

 • D

  snacks

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  protect 

 • B

  manage 

 • C

  option

 • D

  balance

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  injury 

 • B

  vitamin 

 • C

  nutrition 

 • D

  mineral

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  diet  

 • B

  limit

 • C

  website  

 • D

  lifestyle

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

diet /ˈdaɪ.ət/

limit /ˈlɪm.ɪt/

website /ˈweb.saɪt/

lifestyle /ˈlaɪf.staɪl/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án B dược phát âm là /ɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /aɪ/.

Câu 2 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  sausage 

 • B

  sugar

 • C

  pasta

 • D

  salad

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

sausage /ˈsɒs.ɪdʒ/

sugar /ˈʃʊɡ.ər/

pasta  /ˈpæs.tə/

salad /ˈsæl.əd/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án A dược phát âm là /ɪ/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /ə/.

Câu 3 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  seeds 

 • B

  oils  

 • C

  grains   

 • D

  snacks

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

seeds /siːdz/

oils /ɔɪlz/

grains /ɡreɪns/

snacks /snæks/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án D dược phát âm là /s/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /z/.

Câu 4 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  protect 

 • B

  manage 

 • C

  option

 • D

  balance

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

protect /prəˈtekt/

manage /ˈmæn.ɪdʒ/

option /ˈɒp.ʃən/

balance  /ˈbæl.əns/ 

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 5 :

Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  injury 

 • B

  vitamin 

 • C

  nutrition 

 • D

  mineral

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

injury /ˈɪn.dʒər.i/

vitamin /ˈvɪt.ə.mɪn/

nutrition /njuːˈtrɪʃ.ən/

mineral /ˈmɪn.ər.əl/

Giải thích: Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, trong khi những phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

close