Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  scholarship    

 • B

   charter             

 • C

  choice        

 • D

  speech

Câu 2 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others

 • A

  summit    

 • B

  issue   

 • C

  culture

 • D

  product

Câu 3 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  arrived  

 • B

  returned     

 • C

  studied 

 • D

  decided

Câu 4 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  donate     

 • B

   include           

 • C

  promise       

 • D

   promote

Câu 5 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  recommend  

 • B

  graduate      

 • C

  emphasize

 • D

  supervise

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  scholarship    

 • B

   charter             

 • C

  choice        

 • D

  speech

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

scholarship /ˈskɒləʃɪp/

charter /ˈʧɑːtə/

choice /ʧɔɪs/

speech /spiːʧ/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án B dược phát âm là /k/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /ʧ/.

Câu 2 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others

 • A

  summit    

 • B

  issue   

 • C

  culture

 • D

  product

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

summit /ˈsʌmɪt/

issue /ˈɪʃuː/

culture /ˈkʌlʧə/

product /ˈprɒdʌkt/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án A dược phát âm là /uː/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /ʌ/.

Câu 3 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  arrived  

 • B

  returned     

 • C

  studied 

 • D

  decided

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

arrived /əˈraɪvd/

returned /rɪˈtɜːnd/

studied /ˈstʌdɪd/

decided /dɪˈsaɪdɪd/

Giải thích: Phần được gạch chân ở đáp án D dược phát âm là /ɪd/, trong khi âm này ở những phương án còn lại đều được phát âm là /d/.

Câu 4 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  donate     

 • B

   include           

 • C

  promise       

 • D

   promote

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

donate /dəʊˈneɪt /

include /ɪnˈkluːd/

promise /ˈprɒmɪs/

promote /prəˈməʊt/

Giải thích: Đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, các phương án còn lại đều là những từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Câu 5 :

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word that has a stress pattern different from the others.

 • A

  recommend  

 • B

  graduate      

 • C

  emphasize

 • D

  supervise

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

recommend  /ˌrek.əˈmend/

graduate /ˈɡrædʒ.u.ət/ 

emphasize /ˈem.fə.saɪz/

supervise /ˈsuː.pə.vaɪz/ 

Giải thích: Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, trong khi những phương án còn lại đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

close