Trắc nghiệm Bài 7. Xu hướng biển đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì - Hóa 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nguyên tố gallium thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn. Đâu là công thức hóa học của oxide, hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố gallium?

 • A

  GaO, Ga(OH)3

 • B

  Ga2O3, Ga(OH)3

 • C

  Ga2O3, Ga(OH)2

 • D

  GaO, Ga(OH)2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Công thức tổng quát của 1 nguyên tố ( có hóa trị cao nhất) trong hợp chất oxide có dạng: M2On – với n là hóa trị cao nhất của nguyên tố M.

- Công thức tổng quát của 1 nguyên tố ( có hóa trị cao nhất) trong hợp chất oxide có dạng: M(OH)– với n là hóa trị cao nhất của nguyên tố M.

Lời giải chi tiết :

- Gallium thuộc thuộc nhóm IIIA => Ga có hóa trị III

=> Công thức hóa học của oxide là Ga2O3

- Công thức hóa học của hydroxide là Ga(OH)3

Câu hỏi 2 :

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất?

 • A

  H3PO4

 • B

  H2SO4

 • C

  HClO4

 • D

  H2SiO3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Trong một chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính acid tăng dần

Lời giải chi tiết :

Xét các nguyên tố S, P, Cl và Si​

4 nguyên tố đều thuộc chu kì 3, trong một chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính acid tăng dần

=> Tính acid: H2SiO3< H3PO4< H2SO4<HClO4

 

Câu hỏi 3 :

Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần tính base.

 • A

  Mg(OH)2 < NaOH < Al(OH)3

 • B

  NaOH < Al(OH)< Mg(OH)2   

 • C

  Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH

 • D

  NaOH < Mg(OH)2 < Al(OH)3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Trong cùng chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, tính base của oxide và hydroxide giảm dần

Lời giải chi tiết :

Al, Mg và Na cùng thuộc chu kì 3, trong cùng chu kì theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, tính base của oxide và hydroxide giảm dần​

=> Al(OH)3 < Mg(OH)2 < NaOH

Câu hỏi 4 :

Oxide cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

 • A

  Mg

 • B

  N

 • C

  C

 • D

  P

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số thứ tự nhóm A bằng hóa trị cao nhất của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất với oxi

Lời giải chi tiết :

Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức ROnên R có hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi là IV. Vậy R thuộc nhóm IVA

=> Là nguyên tố C

Câu hỏi 5 :

Nguyên tố X có công thức oxit cao nhất là XO2., trong đó tỉ lệ khối lượng của X và O là 3/8. Công thức của XO2 là

 • A

  CO2

 • B

  NO2

 • C

  SO2

 • D

  SiO2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ta có X/16.2 = 3/8

=> X=12

Lời giải chi tiết :

Trong phân tử XO2:

MO = 16.2 = 32 (g/mol)

Mà tỉ lệ khối lượng của X và O là 3/8

=> MX/MO = MX/ 32 = 3/8

=> MX = 32 . 3/8 = 12 (g/mol)

=> Công thức là CO2

Câu hỏi 6 :

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính base của oxide và hydroxide tương ứng

 • A

  tăng dần

 • B

  giảm dần

 • C

  không đổi

 • D

  không theo quy tắc nào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính base của oxide và hydroxide tương ứng giảm dần

Câu hỏi 7 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối nội dung ở cột A với nội dung tương ứng ở cột B

K2O

MgO

SO3

Tan hoàn toàn trong nước

Quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Tan hoàn toàn trong nước

Quỳ tím chuyển sang màu xanh

Tan một phần trong nước

Quỳ tím chuyển màu xanh nhạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay

K2O

Tan một phần trong nước

Quỳ tím chuyển màu xanh nhạt

MgO

SO3

Tan hoàn toàn trong nước

Quỳ tím chuyển sang màu xanh

Lời giải chi tiết :

K2O tan hoàn toàn trong nước, làm quỳ tím chuyển màu

Câu hỏi 8 :

Nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p3. Công thức hợp chất oxide ứng với hóa trị cao nhất của R và hydride (hợp chất của R với hydrogen) tương ứng là

 • A

  RO2 và RH4

 • B

  R2O5 và RH3

 • C

  RO3 và RH2

 • D

  R2O3 và RH3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nguyên tố R có 5 electron ở lớp ngoài cùng

=> Nguyên tố R thuộc nhóm VA

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố R thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn

=> Khi liên kết với O: R2O5

     Khi liên kết với H: RH3

close