Luyện bài tập với chủ đề "Xu hướng biển đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (5%)

THÔNG HIỂU (65%)

VẬN DỤNG (30%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện