Trắc nghiệm Bài 12. Liên kết cộng hóa trị - Hóa 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết

 • A

  giữa các phi kim với nhau.

 • B

  trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

 • C

  được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

 • D

  được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron dùng chung

Câu hỏi 2 :

Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A

  Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

 • B

  Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

 • C

  Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

 • D

  Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. sai vì cặp liên kết CHT phải lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

B. đúng

C. sai vì liên kết CHT không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử có tính chất hóa học tương tự gần giống nhau

D.  sai hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử càng lớn thì phân tử càng phân cực mạnh

Câu hỏi 3 :

Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

 • A

  khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

 • B

  khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

 • C

  khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

 • D

  khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử khi hình thành liên kết hóa học

Câu hỏi 4 :

Cho độ âm điện của các nguyên tố : O = 3,44 ; G = 3,16 ; N = 3,04 ; C = 2,55 ; H = 2,20. Trong các hợp chất : \(H_2O, NH_3, HCl, CH_4\). Số hợp chất chứa liên kết cộng hoá trị có cực là

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

H2O có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 1,24 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

NH3 có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 0,84 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

HCl có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 0,96 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

CH4 có \(\Delta \chi \) = 0,35 < 0,4 => liên kết cộng hóa trị không cực

Câu hỏi 5 :

Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

 • A

  NaF

 • B

  KBr

 • C

  \(CaF_2\). 

 • D

  \(CCl_4\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

NaF, KBr, CaF2 là các hợp chất ion chứa liên kết ion.

Câu hỏi 6 :

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là

 • A

  O2, H2O, NH3

 • B

  H2O, HF, H2S

 • C

  HCl, O2, H2S

 • D

  HF, Cl2, H2O

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

0,4 < \(\Delta \chi \) < 1,7 => Liên kết cộng hóa trị không phân cực

Lời giải chi tiết :

H2O, HF, H2S: là các chất có liên kết cộng hóa trị phân cực

Câu hỏi 7 :

Dãy gồm các chất mà phân tử không phân cực là

 • A

  HBr, CO2, CH4.

 • B

  NH3, Br2, C2H4

 • C

  HCl, C2H2, Br2

 • D

  Cl2, CO2, C2H2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

\(\Delta \chi \) < 0,4 => Liên kết CHT không phân cực

Lời giải chi tiết :

Cl2, CO2, C2Hlà các chất có liên kết cộng hóa trị không phân cực

Câu hỏi 8 :

Cho các phân tử: HCl, HBr, HI, HF. Phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là

 • A

  HBr

 • B

  HI

 • C

  HCl

 • D

  HF

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chất có liên kết phân cực mạnh nhất thì \(\Delta \chi \)  lớn nhất

Lời giải chi tiết :

HF có: \(\Delta \chi \) = 3,98 - 2,2 = 1,78

HCl có: \(\Delta \chi \) = 3,16 - 2,2 = 0,96

HBr có: \(\Delta \chi \) = 2,96 - 2,2 = 0,76

HCl có: \(\Delta \chi \) = 2,66 - 2,2 = 0,46

Chất có liên kết phân cực mạnh nhất thì \(\Delta \chi \)  lớn nhất (HF)

Câu hỏi 9 :

Liên kết hóa học được hình thành do sự di chuyển những electron lớp ngoài cùng của nguyên tử để tạo thành cặp electron liên kết là kiểu

 • A

  Liên kết ion

 • B

  Liên kết cộng hóa trị

 • C

  Liên kết kim loại

 • D

  Liên kết hiđro

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Liên kết hóa học được hình thành do sự di chuyển những electron trong lớp ngoài cùng của nguyên tử để tạo thành cặp electron liên kết là kiểu liên kết cộng hóa trị 

Câu hỏi 10 :

Nguyên tố oxygen có cấu hình electron là 1s22s22p4. Sau liên kết, nó có cấu hình electron là

 • A

  1s22s22p42p2

 • B

  1s22s22p43s2

 • C

  1s22s22p6

 • D

  1s22s22p63s2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Sau khi liên kết, oxygen có cấu hình electron của khí hiếm gần nhất

Lời giải chi tiết :

Sau khi hình thành liên kết oxygen có cấu hình e của khí hiếm gần nhất: 1s22s22p6

close